نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی (گرایش گروه‌های اجتماعی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

این پژوهش با استفاده از رویکرد نظریه زمینه‌ای، جراحی زیبایی در مردان جوان تهرانی را مطالعه کیفی کرده است. با استفاده از فن مصاحبه نیمه‌ساختار یافته، با ده مرد جوان تهرانی که جراحی زیبایی کرده بودند، از طریق نمونه‌گیری هدفمند و با بیشترین تنوع ممکن مصاحبۀ عمیق شد. از مصاحبۀ هشت اشباع مفهومی حاصل شد، ولی برای اطمینان بیشتر تا نفر دهم مصاحبه­ها اطمینان یافت. داده‌ها با استفاده از مدل پارادایمی اشتروس و کوربین، مقوله‌بندی و سپس مدل پارادایمی آن ترسیم شد. نتایج پژوهش نشان داد الگوپذیری، حساسیت به زیبایی و تناسب‌اندام، حقارت عضوی و دلزدگی از روزمرگی، ازجمله موارد اقدام مردان جوان به جراحی زیبایی است. فشار اطرافیان، زیبایی مردانه کلیشه‌ای و مشوّق‌های پزشکی از عوامل مداخله‌گر این تصمیم است که راهبردهایی چون واپس‌زنی پیری، تحقیقات قبل از عمل جراحی، ریسک‌پذیری و آزادی‌خواهی در سلیقه‌ها را در پی دارد. برخی از پیامدهای این راهبردها، نمایشی بودن بدن، موش آزمایشگاهی، تقلید وارونه و ماندگاری عوارض بعد از عمل است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological Analysis of Cosmetic Surgery Representations as a Medium of CulturalIidentity in Young Men in Tehran

نویسندگان [English]

  • Bahareh Abbasi 1
  • mansour haghighatian 2
  • ahmad moazzeni 3

1 Ph.D. Student of Sociology, Social Groups, Islamic Azad University, Dehaghan Branch.

2 Associate Professor, Department of Sociology, Islamic Azad University, Dehaghan Branch (Corresponding Author).

3 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Payame Noor University of Tehran.

چکیده [English]

This research has analyzed cosmetic surgeries by young men qualitatively which has caused "The idea of body creation" in them, based on the grounded theory. Also studies the reasons, factors, backgrounds, strategies and primarily uses semi- structured interview to find out the consequences of the strategies. Tehrani young men who had tried cosmetic surgery were interviewed through systematic sampling with maximum variation.. Conceptual saturation were obtained from the eight interview, , but for more reassurance, the interview continued up to tenth person The data categorized using paradigm model of Strauss and Corbin and then Its paradigm model was drawn. The results showed that patternability, sensitivity to beauty and fitness, organ abasement and being tired of everyday life are some reasons which causes men to perform cosmetic surgery. The pressure of around people, men's stereotypical beauty and medical encouragers are the factors of this decision. It has strategies such as reversal of aging,researching before surgery, riskability and liberation in tastes. some results of these strategies are showing off body, being as a guinea pig, inverse imitation and complications of surgery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Showing off body
  • Cosmetic surgery
  • The idea of body creation
  • Adventitious beauty
  • Paradigm model
منابع و مأخذ
 
آزاد ارمکی، تقی و حسن چاوشیان (۱۳۸۱). «بدن به مثابه رسانه هویت»، مجله جامعه­شناسی ایران، شماره ۴: ۷۵-۵۷.
ازکیا، مصطفی؛ رشید احمدرش و کامبیز پارتازیان (۱۳۹۶). روش‌های تحقیق کیفی از نظریه تا عمل، جلد دوم، چاپ اول، تهران: کیهان.
استروش، انسلم و جولیت کوربین (۱۳۸۷). نظریه مبانی رویه­ها و شیوه­ها، ترجمۀ بیوک میرزایی، چاپ سوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
استوتزل، ژان (۱۳۷۱). روان­شناسی اجتماعی، ترجمۀ علی‌محمد کاردان، چاپ پنجم، تهران: دانشگاه تهران.
بوردیو، پیر (۱۳۹۳). نظریه کنش دلایل علمی و انتخاب، ترجمۀ مرتضی مردیها، چاپ پنجم، تهران: انتشارات نقش و نگار، فلسفه.
ذکائی، سعید (۱۳۸۶). «بدن و فرهنگ تناسب»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، شماره ۱: ۱۴۲-۱۱۷.
ذکائی، سعید و مریم امن‌پور (۱۳۹۲). درآمدی بر تاریخ فرهنگی بدن در ایران، تهران: انتشارات تیسا.
رضایی، احمد و مینا اینانلو و محمد فکری (۱۳۸۹). «مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی بین دختران دانشگاه مازندران»، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، شماره ۴۷: ۱۷۰-۱۴۱.
ریتزر، جورج (۱۳۷۴). نظریه­های جامعه­شناختی، ترجمۀ محمدصادق مهدوی و همکاران، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
فاتحی، ابوالقاسم و ابراهیم اخلاصی (۱۳۸۷). «بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر مدیریت بدن در زنان، مطالعه موردی زنان شهر شیراز»، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، شماره ۴۱: ۴۲-۹.
فاضلی، نعمت اللّه (۱۳۹۳). تاریخ فرهنگی ایران مدرن، چاپ اول، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
فراستخواه، مقصود (۱۳۹۵). روش تحقیق در علوم اجتماعی با تأکید بر گراندد تئوری، چاپ دوم، تهران: انتشارات مؤسسه پژوهش و آموزش عالی.
فوکو، میشل (۱۳۸۸). دیرینه‌شناسی دانش،ترجمۀ عبدالقادر سواری، چاپ اول، تهران: نشر نی.
محمدپور، احمد (۱۳88). روش در روش، چاپ سوم، تهران: جامعه­شناسان.
 
Flik,Uwe (2009). An Introdution to Qualitative Research, Fourth Edition, Sage Pubicayions Ltd.
Goffman E. (1995).The Presentation of self in every life. Hormondsworth, Pengum.
Hancock.et al. (2000). The Body Culture And Society. Buckingham:Open University Press.Longman Photo Dictionary of American English (۲۰۰۳). Pearson Esl
Neuman, w.I. (1994). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Boston: Ally & Bacon
Rosenberg, M. (1979). Conceiving the self. New York: basic Books.
Strauss,A.&Corbin,J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Second Edition. London:Sage.
Turner, B, (1996), The body and society: sage.