نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر اسلامی، دانشگاه هنر تهران

2 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

گسترش فناوری و توسعه هوش مصنوعی در زندگی مدرن به‌خصوص در عرصه ارتباطات انسانی به فرصتی برای ایجاد تحولات بنیادین در این عرصه، چه در روابط انسان و ماشین و چه در روابط انسانی شده است. این تحولات به همان اندازه که می‌توانند باعث توفیق روابط انسانی باشند، ممکن است عامل تحدید آن نیز باشند. از این‌رو پژوهش پیش ‌رو با تمرکز بر هنر سینما که در سال‌های اخیر به بازنمایی فرصت‌ها و چالش‌های این مقوله پرداخته، این مسئله را در بستر این هنر و به‌طور خاص فیلم «او» اثر اسپایک جونز بررسی کرده تا به نقش هوش مصنوعی در شکل‌دهی به ارتباطات انسانی و روابط انسان و ماشین آگاهی یابد. روش انتخابی برای تحلیل این فیلم، روش اسطوره‌کاوی است که تحلیل آثار هنری را با عنایت به پس‌زمینه اجتماعی‌شان فراهم می‌کند. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که در نمونه مطالعاتی مذکور و دیگر آثاری که هم‌زمان و با مضامین مشابه خلق شده‌اند، روایات اسطوره‌ای مرتبط با هوش نقش محوری در شکل دادن به وقایع فیلم داشته‌اند؛ که این مسئله، خود نیز متأثر از زندگی شخصی مؤلف و اندیشه غالب مکان-زمان خلق اثر است. درواقع نمونه مطالعاتی این پژوهش، در موضوعی که بدان پرداخته بود، آیینه تمام‌نمای زمانه خویش است و از همین رو است که اقبال تماشاگران و متخصصان را به‌صورت توأمان دارد، چراکه همه افرادی که در زمان-مکان خلق این اثر زیست می‌کنند، نحواً و نوعاً تحت تأثیر روایات اسطوره‌ای مرتبط با هوش هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Consequence of Artificial Intelligence in Shaping Human-Machine Relations in Contemporary Cinema (Case Study: Spike Jonze's "Her" film)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mehrabi 1
  • Behrouz Avazpour 2

1 Ph.D. Student of Analytical and Comparative History of Islamic Art, Art University of Tehran (Corresponding Author)

2 Ph.D. Candidate of Research in Art, Art University of Isfahan

چکیده [English]

The proliferation of technology and the development of artificial intelligence in modern life, especially in the field of human communication, has become an opportunity to make fundamental changes in this field, both in human-machine and human relationships. These developments, as much as they can make human relationships successful, may also be responsible for their decline. Therefore, the present study has examined this issue in the context of cinema and in particular Spike Jonze' film "Her" by considering one of the areas that have presented the opportunities and challenges in recent years. Artificial intelligence in shaping human relationships and human-machine relationships. The chosen method for the analysis of this film is the myth-analysis method, which provides an analysis of the artworks concerning their social background. The findings of this study indicate that the most important factor in the success of the film is its adherence to shaping patterns in intelligence-related mythical narratives, so understanding and analyzing relationships in mythical narratives can lead to an understanding of human-machine relations in modern life and Under the influence of artificial intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Relations
  • Artificial Intelligence
  • Mythology
  • Spike Jones
  • Her
منابع و مأخذ
 
اوید (1389). افسانه‌های دگردیسی اوید، میرجلال الدین کزازی، تهران: انتشارات معین.
عباسی، علی (1390). ساختارهای نظام تخیل از منظر ژیلبر دوران، کارکرد و روش‌شناسی تخیل، تهران: شرکت انتشاراتی علمی و فرهنگی.
عوض‌پور، بهروز (الف) (1395). رساله‌ای در باب فلسفه هنر شلینگ، تهران: کتاب‌آرایی ایرانی.
عوض‌پور، بهروز (ب) (1395). رساله‌ای در باب اسطوره‌کاوی، تهران: کتاب‌آرایی ایرانی.
عوض‌پور، بهروز؛ سهند محمدی خبازان و ساینا محمدی خبازان (1396). اسطوره، معماری، شهرسازی، تهران: کتاب‌آرایی ایرانی.
عوض‌پور، بهروز، ساینا محمدی خبازان و سهند محمدی خبازان (1397). روان-اسطوره‌شناسی، فرهنگ روان‌رنجوری‌های اسطوره‌ای،تهران: سخن.
گرانت، مایکل، هیزل، جان (1390). فرهنگ اساطیر کلاسیک (یونان و روم)، تهران: نشر ماهی.
نامور مطلق، بهمن (1388). «اسطوره سنجی نزد ژیلبر دوران مورد کاربردی آثار خاویر دومستر»، نقد زبان و ادبیات خارجی، شماره 2: 127-111.
نامورمطلق، بهمن (1392). درآمدی بر اسطوره‌شناسی: نظریه‌ها و کاربردها، تهران: سخن.
 
Ayto, John (1991). Bloomsbury Dictionary of Word Origins, London: Bloomsbury Publishing Plc.
Beekes, Robert (2009). Etymological Dictionary of Greek, Leiden: Brill.
Durand, Gilbert (a) (1992). les Structure Anthropologiques de l’Imaginaire, Paris: Dunod.
Durand, Gilbert (b) (1992). Figures Mythiques et Visages de l'œuvre: De la Mythocritique à la Mythanalyse, Paris: Dunod.
Durand, Gilbert (1994). L’imaginaire, Essai sur les Sciences et la Philosophie de l’image, Paris: Hatier.
Durand, Gilbert (1996). Introduction à la Mythodologie, Mythes et Sociétés, Paris: Dunod.
Jollimore, Troy (2015). “‘This Endless Space Between the Words’: The Limits of Love in Spike Jonze’s Her.” Midwest Studies in Philosophy.No. XXXIX:120-143.
Klein, Ernest (1987). A Comprehensive Etymological Dictionary of the Hebrew Language for Readers of English, Jerusalem: Carta Jerusalem.
Hibbard, Bill (2015). “Ethical Artificial Intelligence”, Space Science and Engineering Center University of Wisconsin-Madison. Retrieved on 12, 5, 2020, on the World Wide Web: arxiv.org/abs/1411.1373v9
Holofcener, Nicole (2017). SPIKE JONZE, ”. Retrieved on 1, 11, 2017 from Interviewmagazine.com, Online database on the World Wide Web: https://www.interviewmagazine.com/film/spike-jonze
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (1989). The Philosophy of Art, Minnesota: Uni. Minnesota Press.
Sinaga, N. R (2015). HUMAN-TECHNOLOGY RELATIONSHIP IN SPIKE JONZE’S HER, (Doctoral dissertation, Diponegoro University).
Smith, Emily (2013). The Spike Jonze Handbook, Everything You Need to Know about Spike Jonze, Brisbane: Emereo Publishing.
Talbut Onions, Charles (1966). The Oxford Dictionary of English Etymology, Oxford: Oxford University Press.
Thérèse, Remus (2014). Olimpia, Samantha, Will. a Discussion of Man-Machine Love Stories by E. T. A. Hoffmann, Spike Jonze, and Jack Paglan, Munich: GRIN Publishing.
Weekley, Ernest (1967). An etymological dictionary of modern English Paperback, NewYork: Dover Publications.
Wikipedia (2017). “Spike Jonze”. Retrieved on 20, 7, 2017 from Wikipedia.com the free encyclopedia, Online database on the World Wide Web: https://en.wikipedia.org/wiki/Spike_Jonze