نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام گروه علوم اجتماعی و جامعه شناسی ، دانشگاه ایلام، ایران (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه علوم اجتماعی و جامعه شناسی ، دانشگاه ایلام، ایران

3 کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی، دانشگاه ایلام، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعه ذائقۀ مصرف موسیقی بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام بر اساس پارادایم کیفی و به روش تحلیل تماتیک انجام گرفته است. از مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته برای گردآوری داده‌ها و از مدل براون و کلارک برای تحلیل استفاده شده است. جامعه هدف شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه ایلام به تعداد ۲۵ نفر و محدوده زمانی و مکانی پژوهش ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۷ در دانشگاه ایلام است. در این مطالعه نمونه‌یابی هدفمند (برای گزینش دانشجویان کارشناسی ارشد) بوده که درنهایت با ۱۱ نمونه اشباع حاصل شد. در مراحل تحلیل تم، ۱۷ تم فرعی و ۴ تم اصلی شناسایی و تعریف شد. یافته‌های این مقاله الگویی خاص خود را نمایانده و زمینۀ فرهنگی و زمینه موسیقایی و به‌طور خاص بک‌گراند شنیداری افراد را زمینه‌ساز ذائقۀ مصرفی آنان نشان می‌دهد. به نحوی که دانشجویان موسیقی‌هایی را مصرف می‌کنند که پیشتر در کانون خانواده، مهمانی‌های فامیلی و جمع‌ها و پاتوق‌های دوستانه شنیده‌اند. درمجموع باید گفت که ذائقۀ مصرف موسیقی دانشجویان موردمطالعه، متأثر و متشکل از زمینه فرهنگی خاصه کیفیت مطالعه، دانش و آگاهی و نیز زمینۀ موسیقایی و به‌طور خاص بک‌گراند شنیداری آنان است. زمینۀ فرهنگی فقیر و ضعیف افراد، زمینۀ موسیقایی فقیر را به وجود آورده است که به‌نوبۀ خود سیالیت ذائقۀ موسیقایی را به دنبال داشته است. البته به تبعیت از بوردیو می‌توان ادعا کرد که ذائقۀ مصرف موسیقی نیز به نوبه خود زمینۀ فرهنگی و زمینۀ موسیقایی را بازتولید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the Taste of Music Consumption among the M.A Students of the Ilam University

نویسندگان [English]

  • Yarmohammad Ghasemi 1
  • Behrooz Sepidnameh 2
  • ali hashemi 3

1 Full Professor of Social Sciences and Sociology, Ilam University, Iran (Corresponding Author).

2 Associate Professor of Social Science and Sociology, Ilam University, Iran.

3 Master of Cultural Studies, Ilam University, Iran

چکیده [English]

This research aimed to study the taste of music consumption among the M.A students of Ilam University based on the qualitative paradigm and using thematic analysis. The semi-structured interview tool was used for data collection and the Brown and Clark (2006) model was used for analysis. The target population includes all M.A students of Human Sciences at Ilam University in the last 9 months of 2018 that were 25 people. In this study, a sampling was targeted that finally saturation obtained with 11 samples. In the process of theme analysis, 17 sub themes and 4 main themes were identified and defined. The findings showed that the results of this study presented its special pattern and show the cultural context and musical context- in particular the auditory background as the shaper of their consumption tastes. As students’ consumption music that has already been heard at the family, family parties, friendly parties and hangouts. Therefore, auditory background can be a product of the cultural context of family, friends and relatives. Overall, the taste of music consumption of the studied students is influenced by the cultural context- in particular the quality of study, knowledge and awareness, as well as the musical context and, in particular, their auditory background. The poor and infirm cultural context of the people has created a poor musical background, which in turn has led to the fluidity of the musical tastes. According to Bourdieu, it can be claimed that musical tastes, in turn, reproduce the cultural and musical context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Consumption
  • Music
  • Taste
  • Students
  • Ilam University
منابع و مأخذ
 
استریناتی، دومینیک (۱۳۸۰). مقدمه‌ای بر نظریه‌های فرهنگ عامه، ترجمۀ ثریا پاک‌نظر، تهران: گام نو.
استوری، جان (۱۳۸۶). مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه، ترجمۀ حسن پاینده، تهران: نشر آگه.
باومن، زیگمونت (۱۳۸۷). عشق سیال، ترجمۀ عرفان ثابتی، تهران: نشر ققنوس.
حمیدی، نفیسه و مهدی فرجی (۱۳۸۶). «سبک زندگی و پوشش زنان در تهران»، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨگی، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱: ۹۶-92.
حیدرپناه، حمید؛ شاپور بهیان و فریدون وحیدا (۱۳۹۶). «بررسی عوامل مرتبط با مصرف موسیقی جوانان شهر تهران»، نشریه مطالعات جوانان، شماره ۳۶. 158-139.
رونقی، مهرناز و سیما ناظری (۱۳۹۴). «بررسی نقش ذائقۀ موسیقایی بر سرمایه فرهنگی»، دومین کنفرانس بین‌المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی، استانبول، مؤسسه مدیران ایده‌پرداز پایتخت ویرا.
فاضلی، محمد (۱۳۸۴). «جامعه‌شناسی مصرف موسیقی»، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 53-27.
مددپور، محمد (۱۳۹۰). آشنایی با آرای متفکران درباره هنر، جلد ۵، تهران: انتشارات سوره مهر.
ملکی، امیر و ملاکه رفیعی (۱۳۹۰). «از همولوژی تا فردی شدن ـ رهیافت‌های عمده در ارزیابی جامعه شناختی مصرف فرهنگی»، فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه، شماره ۱: ۵۰-28.
مهدی‌زاده، سیدمحمد (۱۳۸۹). نظریه‌های رسانه: اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، چاپ اول، تهران: نشر همشهری.
ویتکین، رابرت (۱۳۸۲). «دیدگاه‌های آدورنو: صنعت فرهنگ و جاز»، ترجمۀ علیرضا پلاسید، کتاب ماه هنر، شماره ۶۵ و ۶۶: ۶۶ ـ ۵۲.
سپیدنامه، بهروز (۱۳۹۴). «تغییر ذائقۀ اهل فضل، از انحصارطلبی تا همه چیز خوارگی، ریچارد پیترسون - روگرام کرن»، وبلاگ مرورهای جامعه‌شناسی (دوکسا)، بازنشانی شده در ۱۳۹۴/۸/۱ ساعت ۱۹:۲۲ به نشانی:http://ironcage.blogfa.com/post/13
 
Adorno, T.W. (1941). On Popular Music, in Studies in Philosophy and Social Science, New York: Institute of Social Research, IX, 17-48.
Bryson, Bethany (1997). What about the univores? Musical dislikes and group-based identity construction among Americans with low levels of education, Poetics, V.25, Issues 3-2, November: 141-156.
Chan, Wing, Tak; Goldthorpe, John H. (2005). The social Stratification of Theatre, Dance and cinema Attendance, Caultural Trends, 14: 193-212.
Chan, Wing, Tak; Goldthorpe, John H. (2007). Social Stratification and Cultural Consumption: Music in England, European Sociological Review, Vol 23, No 1, 2007 : 1–19.
Clarke, V. & Braun, V. (2013). Teaching thematic analysis: Overcoming challenges and developing strategies for effective learning. The Psychologist, 26(2), 120-123.
DeNora, Tia (1999). Music as a technology of the self, Poetics, 27: 31-56.
DiMaggio, Paul; Mohr, John (1985). Cultural capital, educational attainment and marital selection, American Journal of Sociology, Vol. 90, No. 6:  1231-1261.
John F. Sherry, Jr. (1986).The Cultural Perspective in Consumer Research, in NA - Advances in Consumer Research, Vol 13, eds. Richard J. Lutz, Provo, UT: Association for Consumer Research, PP: 573-575.
Knobloch, S; Mundorf, N (2005). Enjoyment of music and music television, In J.Bryant, D. Roskos-Ewoldsen & J. Cantor (Hrsg.), Communication and emotion; Essays in honor of Dolf Zillmann. Mahwah, NJ; Lawrence-Erlbaum Associates.
Maguire, Moira; Delahunt, Brid (2017). Doing a Thematic Analysis: A Practical, Step-by-Step Guide for Learning and Teaching Scholars, AISHE-J, Volume ۸, Number 3, Autumn 2017: 3351-3364.
Mozgot, V.G. (2014). The Musical Taste of Young People, Russian education and society, vol. 56, no. 8, August 2014:  22–36.
Paddison, M. (1982). The Critique Criticized: Adorno and Popular Music, Popular Music, Vol. 2, Theory and Method: 201-218.
Parkinson, Cyril, Northcote (1958). Parkinson's Law or the Pursuit of Progress, John Murray.
Peterson, Richard (1983), “Patterns of cultural choice”, American behavioral scientist, Vol. 33, No. 2: 187-202.
Peterson, Richard A; Kern, Roger M. (1996). Changing Highbrow Taste: From Snob to Omnivore, American Sociological Review, Vol. 61, No. 5 (Oct. 1996), pp. 900-907.
Sharma, Sanjay (2017). The Effect of Music on Human Health and Brain Growth, Stringed percussion instruments, December 15, 2017.
Thoma MV, La Marca R, Brönnimann R, Finkel L, Ehlert U, Nater UM (2013). The Effect of Music on the Human Stress Response. PLoS ONE 8 (8): e70156.
Thomson, Alex (2006). Adorno: A Guide for the Perplexed, London. NewYork: continuum.