نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول)

چکیده

این پژوهش، به بررسی رابطۀ فنّاوری ارتباطی جدید با نقش واسطه‌گری هویت‌های ملی، مذهبی بر متغیر وابسته امنیت پرداخته است. جامعۀ آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان است. حجم نمونه با توجه به ماهیت طبقه‌ای جامعۀ آماری، با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای، 380 نفر برآورد و داده‌ها به کمک پرسشنامه جمع‌آوری شد. روایی و اعتبار به کمک آزمون آلفا کرونباخ و اعتبار صوری حاصل گردید؛ همچنین برای آزمون اعتبار مدل پژوهش از نرم‌افزار آموس استفاده شد. تحلیل یافته‌ها نشان می‌دهد که هویت ملی و مذهبی می‌توانند نقش واسطه‌گری بین رسانه و امنیت داشته باشند. آنچه قابل‌توجه است، فنّاوری ارتباطی نوین، بر امنیت تأثیر مثبت دارد؛ اما زمانی که هویت مذهبی و ملی به‌عنوان واسطه قرار می‌گیرند، تأثیر رسانه بر امنیت منفی می‌شود. این رابطه نشان‌دهنده رابطۀ مؤثر منفی رسانۀ ماهواره ‌بر هویت ملی ـ ­مذهبی است که به‌تبع آن، تأثیر منفی بر احساس امنیت می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

New Communication Technologies, Identity and Social Security Feeling (Case Study Students of Kerman University)

نویسندگان [English]

  • sina aminizadeh 1
  • mansoor tabiee 2

1 Ph.D student in Sociology, Shiraz University.

2 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Shiraz University (Corresponding Author)

چکیده [English]

The present study has investigated the relationship between new communication technology and the mediating role of national, religious identity on security-dependent variables. The statistical population of this study is the students of Shahid Bahonar University of Kerman. The sample size was estimated to be 380 people using the classification sampling method according to the classification nature of the statistical population. Data were collected by using a questionnaire. Reliability and Validity were obtained with the help of Alpha Cronbach test and formal validity, and also AMOS software was used to validate the research model. Analysis of the data shows that national and religious identities can play a mediating role between the media and security. What is noteworthy is that modern communication technology has a positive effect on security, but when religious and national identities are mediated, the impact of the media on security becomes negative. This relationship shows the negative impact of satellite media on national-religious identity, which in turn has a negative impact on security.
Keywords

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Concepts: National Identity
  • Religious Identity
  • New Media (Satellite)
  • Judicial Security
  • Social Security
منابعو مأخذ
 
احمدی، حبیب؛ سمیه هاشمی و علی روحانی (1389).«بررسی رابطه وسایل ارتباطی نوین با هویت جنسیتی جوانان شهر شیراز». فصلنامه زن و جامعه جامعه‌شناسی زنان، شماره 4: 33-20.
 افتخاری، اصغر (1378). «چهره متغیر امنیت داخلی: بررسی نسبت امنیت داخلی با رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 4: 52-19.
افتخاری، اصغر (1380). ناامنی جهانی: بررسی چهره دوم جهانی‌شدن، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 افروغ، عماد (1379). نگرشی دینی و انتقادی به مفاهیم سیاسی، تهران: نشر فرهنگ دانش.
امام‌جمعه‌زاده، سیدجواد و سیدسعید موسوی (1388).«جهانی‌شدن و روند عام‌گرایی و خاص گرایی در فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه مطالعات سیاسی، شماره 7 96:-75.
امینی‌زاده، سینا و داریوش بوستانی (1395).«همگرایی و واگیرایی هویت ملی، مذهبی و جهانی». فصلنامه توسعه اجتماعی، شماره 3: 133-111.
امیری، ابوالفضل (1390).«جهانی‌شدن فرهنگ و راهبردهای مقاومت فرهنگی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 50: 108-83.
بوردیو، پیر (1390). تمایز، ترجمۀ حسن چاوشیان، تهران: نشر ثالث.
بوزان، باری (1378). مردم، دولت‌ها و هراس، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بیات، بهرام (1388).«بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهروندان تهرانی (با تأکید بر رسانه‌های جمعی، عملکرد پلیس و بروز جرائم)»، فصلنامه انتظام اجتماعی،شماره 1: 55-31.
 پیلتن، فرزاد (1383).«مفهوم شناسی امنیت و سیر تکوینی آن». فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی، شماره 38: 59-43.
جان‌پرور، طهمورث و موصلو حیدری (2011). «آسیب‌شناسی فضای سایبر بر امنیت اجتماعی». فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، شماره 3: 172-141.
رستگار خالد، امیر و فاطمه محمدیان (2013). استفاده از اینترنت و احساس امنیت اجتماعی (موردمطالعه دانشگاه باهنر کرمان)، فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ ـ‌ ارتباطات، شماره 22:89-53.
عدلی‌پور صمد؛ وحید قاسمی و مسعود کیان‌پور (1392).«شبکه اجتماعی فیس‌بوک و هویت ملی جوانان»، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 4: 164- 141.
علیزاده، توحید و نریمان محمدی (2016). «بررسی نقش شبکه اجتماعی وایبر در برساخت هویت نسلی جوانان». فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، شماره 32: 119-144.
وحید قاسمی (1392). مدل‌سازی معادله ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد، نشر جامعه‌شناسان. تهران.
کچویان حسین و سیدحسین شهرستانی (1387). «معضله یا بحران هویت؟ بررسی و نقد گفتمان‌های هویتی التقاطی یا ترکیبی»، فصلنامه راهبرد فرهنگ، شماره 3: 7-16.
 گیدنز، آنتونی (1380). پیامدهای مدرنیت، ترجمۀ محسن ثلاثی، چاپ دوّم، تهران: مرکز.
 مک کوایل، دنیس (1387). رسانه‌هاینوین -نظریهنوین، ترجمۀ سعید شاه‌حسینی،
 بازیابی 5 اسفند 1390 http://www.anthropology.ir/node/1319
منطقی، مرتضی و احسان دین‌پرور (2013). «شکل‌گیری هویت پنهان در کاربران تلفن همراه و اینترنت». فصلنامه علمی ـ پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، شماره 1: 26-5.
نویدنیا، منیژه (1385).«تأملی نظری در امنیت اجتماعی؛ با تأکید بر گونه‌های امنیت». فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 1: 73-53.
 
Aalbers, M. B., & Rancati, S. (2008). Feeling insecure in large housing estates: tackling unsicherheit in the risk society. U rban Studies45(13), 2735-2757.
Ajami, N. K., Gupta, H., Wagener, T., & Sorooshian, S. (2004). Calibration of a semi-distributed hydrologic model for streamflow estimation along a river system. J ournal of Hydrology298(1), 112-135.
Appadurai, A., Chadha, A., Hodder, I., Jachman, T., & Witmore, C. (2001). The globalization of archaeology and heritage: a discussion with Arjun Appadurai. J ournal of social archaeology1(1), 35-49.
Boomen, M. (Ed). (2009). Digital material: Tracing new media in everyday life and technology (Vol. 2). Amsterdam University Press.
Castells, M. (2000). Toward a sociology of the network society. C ontemporary sociology, 29(5), 693-699
Cooper, J., & Weaver, K. D. (2003). Gender and computers: Understanding the digital divide. P sychology Press.
Gerber, M. M., Hirtenlehner, H., & Jackson, J. (2010). Insecurities about crime in Germany, Austria and Switzerland: A review of research findings. E uropean Journal of Criminology7(2), 141-157.
Giddens, A. (1991). Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age. S tanford university press.
Kasperson, R. E., Renn, O., Slovic, P., Brown, H. S., Emel, J., Goble, R., & Ratick, S. (1988). The social amplification of risk: A conceptual framework. R isk analysis8(2), 177-187.
Kinnvall, C. (2004). Globalization and religious nationalism: Self, identity, and the search for ontological security. P olitical Psychology, 25(5), 741-767.
Kinnvall, C., & Jönsson, K. (Eds). (2002). Globalization and Democratization in Asia: The construction of identity. P sychology Press.
Ling, R., & Horst, H. A. (2011). Mobile communication in the global south.
Nuth, M. J. (2007). Ontological security and the global risk environment: A case study of risk and risk perception in the tourist-dependent township of Akaroa.
Rothschild, E. (1995). What is security? Daedalus, 53-98.
Tung, R. L. (2008). Human capital or talent flows: Implications for future directions in research on Asia Pacific.
Vieira, A.L. (2011). Interactive LISREL in Practice: Getting Started with a SIMPLIS Approach, New York: Springer.
Wilska, T-A. A nd Pedrozo, S., 2007. New technology and young people’s consumer identities: a comparative study between Finland and Brazil. Y oung. N ordic journal of youth research, 15 (4), 343"368.