نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی گروه جامعه‌شناسی واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

مدارای ‌اجتماعی با توجه به حضور انسان‌هایی با فرهنگ، هویت، تفکر و ارزش‌های متفاوت در عرصه‌های مختلف اجتماعی می‌تواند عاملی اثرگذار در افزایش تعامل و ارتباط اجتماعی افراد جامعه باشد. مطالعۀ مدارای‌اجتماعی در کاهش تنش‌ها و افزایش درک متقابل، انسجام و تعامل اجتماعی تأثیر بسزائی دارد. در این مقاله با استفاده از نظریه منش و میدان بوردیو به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدارای ‌اجتماعی پرداخته شده است. برای سنجش مدارای ‌اجتماعی از ترکیب نظریه‌های پیترکینگ و وگت و ابعاد مدارای‌ هویتی، مدارای ‌اجتماعی، مدارای‌ سیاسی و مدارای ‌اخلاقی ـ رفتاری استفاده شده است. جامعه‌آماری پژوهش شهروندان 15تا 44 سال استان مازندران هستند که 400 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب شده‌اند. همچنین داده‌های مورد نیاز تحقیق از طریق ابزار پرسشنامه و به روش پیمایشی گردآوری شده است. تحلیل داده نیز به وسیله نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس و ایموس انجام گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدارای‌ اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. نتایج آزمون مدل ساختاری نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی تأثیر مستقیم (Beta:0/36) بر مدارای ‌اجتماعی دارد. همچنین سازه سرمایه اجتماعی توانسته 22درصد از تغییرات سازه مدارای‌اجتماعی را تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Social Capital and Social Tolerance (Case Study: Citizens 15 to 44 years old in Mazandaran province)

نویسندگان [English]

  • mostafa domehri 1
  • Shapour Behyan 2
  • Esmaeil Jahanbakhsh 3

1 Azad University of Dehaghan

2 sociology,social sciences,Azad university Mobarakeh unit of Isfahan,Isfahan,Iran

3 Sociology,Social Sciences,Azad university Dehaghan unit of Isfahan,Isfahan,Iran

چکیده [English]

Social tolerance dDue to the presence of people with different culture, identity, thinking and values in different social arenas can be a factor in increasing the social interaction of people in society. The study of social tolerance has a significant impact on reducing tensions and increasing mutual understanding, social integration and social interaction. In this paper, the relationship between social capital and its dimensions with social tolerance has been investigated using nature and field Bourdieu's theory. To measure social tolerance, the combination of Peterking and Vigt's theories was used, and the dimensions of teaching, dissertation, political tolerance, and ethical-behavioral tolerance were considered. The statistical population of the study is people aged between 15 and 44 (young and middle aged) in Mazandaran province, 400 of whom were selected as the sample size of the research. Also, the data needed for research were collected through a questionnaire in a field method. The results of the research showed that there is a direct and significant relationship between social capital and its dimensions with the social tolerance. The results of the structural model test show that social capital has direct impact (Beta: 0.35) on social tolerance. The social capital structure has also been able to explain 22 percent of the changes in the structure of social solidarity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social tolerance
  • social capital
  • Nature
  • Field
منابع و ماخذ
 
آشوری، داریوش (1385). چرا رواداری؟ کندوکاوی در معنای یک ترم و برابر نها ده ی آن ، مجلّه ی رواداری، شمارة اول.
افشانی، سیدعلیرضا (1381). «بررسی چگونگی تساهل سیاسی در تشکل‌های دانشجویی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
اکو، اومبرتو (1378). تعاریف بی‏مدارایی، در تسامح از دیروز تا امروز، ترجمة مازیار مهیمنی و محمدرضا شیخ محمدی، تهران: نشر ثالث.
امیرکافی، مهدی (1387). «بررسی احساس امنیت و عوامل موثر بر آن»، فصلنامه جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، شماره 1 : 26-1.
بهمن‌پور، ثریا (1387).رابطه نشانگان فرهنگی بر بردباری اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی.
پاتنام، رابرت (1380). دموکراسی و سنت‌های مدنی، ترجمة محمدتقی دل افروز، تهران: جامعه‌شناسان.
جمشیدیها، غلامرضا و شهرام پرستش (1386).«دیالکتیک منش و میدان در نظریه عمل پی‌یر بوردیو»، نامه علوم اجتماعی، شماره 30: 32-1.
جهانگیری، جهانگیر (1395). «مطالعه خانواده‌های شهر شیراز در زمینه عوامل و پیامدهای مدارا»، فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، شماره 3 : 175-135.
چلبی، مسعود و مهدی کافی (1385). «تحلیل چند سطحی انزوای اجتماعی»، مجله جامعه‌شناسی ایران، شماره 2: 31-3.
دورتیه، ژان فرانسوا(1391) . «پیر بوردیو انسان‌شناس، جامعه‌شناس»، ترجمة مرتضی کتبی، نامه انسان‌شناسی، شماره 1 : 82-98
دهخدا، علی‌اکبر (1373). فرهنگ لغت دهخدا، تهران: مؤسسه لغت نامه دهخدا.
ژاندرون، ژولی (1387). تساهل (در تاریخ اندیشه غرب)، ترجمة عباس باقری، تهران: نشر نی.
سراج‌زاده، حسین و همکاران(1383). «بررسی رابطه میزان دینداری و انواع آن با مدارای‌اجتماعی»، مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 2: 149-109.
 شارع‌پور، محمود و همکاران (1388). «بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مدارا بین دانشجویان دانشگاه تهران و علامه طباطبایی»، مجله جامعه‌شناسی ایران، شماره 1: 98-64.
 شهریاری، ابوالقاسم و همکاران (1394). «سنجش رابطه سرمایه اجتماعی با مدارای مذهبی»، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، شماره 1: 21-1.
عسگری، علی و محمود شارع‌پور (1388). «گونه شناسی مدارا و سنجش آن در میان دانشجویان دانشکده‌های علوم اجتماعی دانشگاه تهران و علامه طباطبایی»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، شماره 8: 40-7.
فاین، بن (1385)، سرمایه اجتماعی و نظریه اجتماعی: اقتصاد سیاسی و دانش اجتماعی در طلیعه هزاره سوم، ترجمة محمدکمال سروریان، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
فتحعلی، محمود (1378). تسامحوتساهل: اخلاقی،دینی،سیاسی، قم: مؤسسه فرهنگی طه.
فکوهی، ناصر (1384). «پیر بوردیو: پرسمان دانش و روشنفکری»، فصلنامه علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 5: 82-64
فلچر، جیمی (1393). بی‏ثباتی در تساهل، در مجموعهمقالات تساهل، گردآورنده: دیوید هید، ترجمة پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
گلابی، فاطمه و اکرم رضایی (1392). «بررسی تأثیر مشارکت اجتماعی بر مدارای‌اجتماعی در بین دانشجویان»، فصلنامه مطالعاتوتحقیقاتاجتماعیدرایران،  شماره1: 86-61.
صدیق سروستانی، رحمت ا... (1386). آسیب‌شناسی اجتماعی(انحرافات اجتماعی)، تهران: انتشارات سمت.
والرز، مایکل (1383). در باب مدارا، ترجمة صالح نجفی، تهران: نشر شیرازه.
هید، دیوید (1385). تساهل، ترجمة احمدرضا غروی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 
Agius, Emmanuel. Ambrosewicz, Jolanta (2013). Towards culture of tolerance and peace , Internatioal Bureau For Children s rights.
Bourdieu,P.& Passeron,J.C.(1996). Rerproduction in education, society and cultural, Beverly hills, CA: sage.
Bourdieu, P.(2002). An Invitation to reflexive sociology,(University of Chicago press and polity press.
Cigler, Allan. Jaslyn, Mark R (2002 ). The extensiveness of group membership and social capital: The impact on political tolerance attitudes ,Political Research Quarterly,Vol55, pp 17-25.
Cote,Rochelle&R.Erickson(2009).social capital and ethnic tolerance.in the handbook of research methods and applications on social capital.p.91.
Defilippis, James (2001 ) The myth of social capital in community development , Housing Policy Debate, Vol,12 , pp781 -806 .
Dijker, Anton. M. Koomen, Willem (2007 ). Stigmatization, Tolerance and
Repair: An integrative psychological analysis of resposes to deviance , Cambridge, University Press.
Duriez, B. Soenens, B. & Beyers, W. (2004) "Personality, Identity Styles and Religiosity: An Integrative Study among Late Adolescents in Flanders (Belgium)". Journal of Personality, No.72, p 877–910.
Galetti,Anna (2002). Toleration as recognition, cambrige University press.
Gibson, James (2013), "Measuring Political Tolerance and General Support for ProCivil Liberties Policies. Notes, Evidence, and Cautions", Public Opinion Quarterly, Vol 77, pp: 45–68.
Halpern, Leah Webb (2003 ) The effect of higher education tolerance: An
investigation of political and cultural attitudes of college students , Academic Forum,21 , pp 90-130 .
Ikeda, Ken ichi (2002 ). The impact of diversity in informal social networks on tolerance in Japen , British Journal of Political Science.
King, Peter (1976 ) Toleration , London, George Allen and Unwin.
Lyness,D(2006).Teaching Your Child Tolerance . Available at:
<http:www.kidshealth.org/ essay/Tolerance.html>. 
 McCrae, R. R. & Costa, P. T. Jr. (1999) A Five-factor Theory of personality. In L. A. Pervin & O. P. John (Eds.), Handbook of personality: Theory and research (2nd Ed. p 139–153). New York: Guilford Press.
Necci Dineen, Jennifer, (2001). "The Impact of Political ParticipationonPolitical Tolerance in America", Dissertation, Department of Sociology, university of Connecticut.
UNESCO (1995 ) Declaration of principles on tolerance , General conference of UNESCO at its twenty eight sessions in Paris. URL: http:///www.unesco.org/cpp
Volhardt, Johanna. Miggacheva, K. Tropp, L (2008 ). Social cohesion and
tolerance for group difference, Handbook on building culture of peace.
Parker, J. (2000). Structuration, Buckingham, Philadelphia, Open University Press.
Robinson, Carin (2010) . "Cross-Cutting Messages and Political Tolerance: An Experiment Using Evangelical Protestants", Political Behavior, Vol 32, pp: 495–515.
Shahid, Hira & Sahid,Warda (2016). Tolerance Role in Marital Satisfaction ,International Journal for Social Studies ,june, Volume 2, Issue 06,pp: 13-26.
Thompson, Denise. (2002) Power and distaste: Tolerance and its limitations. Retrieved from www. s~rc.unsw.edu.au/seminars/tolerance.pdf.
Whitham,Monica(2007).living better together:the relationship between social capital and quality of life, Department of sociology lowa state University.
Widmalm,Sten,(2005)."Trustand Tolerance in India:Findings from Madhya Pradesh and Kerala",India Review,vol.4,nos.3-4, pp.233-25.
Wise, Jasmine. Driskell , Robyn(2017). Tolerance Within Community: Does Capital Affect Tolerance? , Journal of Social Indicators Research, Social November 2017, Volume 134, Issue 2, pp 607–629.