نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده دین ورسانه دانشگاه صداوسیما(نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات

چکیده

مجری از یک سو خواهان موفقیت حرفه‌ای و کسب رضایت مدیران و جذب مخاطب است و از سوی دیگر موفقیت حرفه‌ای او، مرهون چگونگی رفتار ارتباطی و تعامل اخلاق‌مدار او با محیط درونی و بیرونی رسانه خواهد بود. موضوع اخلاق حرفه‌ای مجری از همین تعامل‌های ارتباطی سرچشمه گرفته و بایدها و بایستگی‌های اخلاقی این حرفه، به چگونگی مدیریت رفتار ارتباطی او با صاحبان حق این حرفه بر می‌گردد. مجری رادیو و تلویزیون با کسب دانش اخلاق حرفه‌ای و شناخت مسئولیت‌های اخلاقی خود، می‌تواند در مسیری متعالی گام بردارد. لازمه شناخت این مسئولیت‌های اخلاقی شناخت صاحبان حق در هر حرفه است. صاحبان حق حرفه مجری‌گری درواقع فرد، گروه یا هر عنصری است که از او اثر می‌پذیرد و مجری می‌بایست در قبال نحوه رفتار خود با او پاسخگو و ملزم به رعایت حقوق‌اش گردد. مهمترین دغدغه پژوهش پیش‌روی، شناخت و تبیین اصول اخلاقی حرفه مجری‌گری با رویکرد دینی مبتنی بر آیات و روایات است. این پژوهش به مفهوم شناسی اخلاق حرفه‌ای مجری‌گری ذیل تعریف اخلاقی منتخب (مسئولیت‌های اخلاقی فرد و سازمان در قبال ذی‌حقان) پرداخته و در گام بعد، با احصاء و شناسایی گروه‌ها و عوامل مرتبط با حرفه مجری‌گری (صاحبان حق) و حقوق آنها، با رویکرد استقرایی، منشور اخلاق حرفه‌ای مجری‌گری در قالب الگویی هشت ضلعی را ارائه می‌دهد. براساس این الگو مجری در برنامه‌های رادیو و تلویزیونی در قبال حقوق جامعه و منافع ملی، مخاطبان، مهمانان، عوامل تولید و همکاران، مالکان فکر، رقبا، کارفرما و خود حرفه مجری‌گری، مسئولیت اخلاقی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Principal of Professional Ethics of IRIB Presenter

نویسندگان [English]

  • kamal akbari 1
  • majed naghdi 2

1 هیئت علمی گروه ارتباطات دانشگاه صداوسیما

2 دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات

چکیده [English]

Radio and Television of the Islamic Republic of Iran, as an institution of a society which is value-based and ethical, always in the process of interaction with audiences provides an important role in the religious and social morality and personal lifestyle pattern. holdsRadio and Television programs which are centered on presenter and performance, as a behavioral model and values of the Media and scale for Ethics assessment, always been specifically regarded by audiences and create context for the political, social and cultural discussions on public and particular sphere. However, radio and television presenter, on one hand wants to obtain the professional success and satisfaction of managers and audience engagement, and on the other hand, professional success, caused by communicative behavior and interaction with the internal and external sphere of media. Presenter professional ethics comes from these very interactions and essence and its moral necessity comes from how to organize communication behavior as a real and legal person and internal and external environment. Thus, explaining a charter of professional ethics will help him to take a step and go forward in the way of becoming professional with full recognition of the rights of owners on this field and communication and familiarity with the principles of moral that was concentrated before.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Presenter
  • Media presenter
  • Pprofessional ethics
  • Pprinciples of morality
قرآن؛
نهج‌البلاغه؛
تام، اسولیوان و دیگران (1385). مفاهیم کلیدی ارتباطات، سیدحسن رئیس‌زاده، چاپ اول، تهران: فصل نو.
تمیمی آمدی، عبدالواحدبن‌محمد (1374). غررالحکم و دررالکلم، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
حرًعاملی، محمدحسن (1403ق). وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، چاپ پنچم، بیروت: دارالتراث العربی.
دهخدا، علی‌اکبر (1377). لغتنامة دهخدا، تهران: مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
دیلمی، شیرویه بن شهردار (1406ق). الفردوس بمأثور الخطاب، بیروت: دار الکتب العلمیه.
ساعی، محمدحسین و همکاران (1397). «ارائه راهکارهای مدیریت منابع انسانی در حوزة بکارگیری مجریان در صداوسیما» فصلنامه رادیو و تلویزیون، شماره 27: 118-89.  
فرامرز قراملکی و همکاران (1388). اخلاق حرفه‌ای در تمدن ایران و اسلام، چاپ دوم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
فرامرز قراملکی، احد (1385). درآمدی بر اخلاق حرفه‌ای، تهران: سرآمد.
فرامرز قراملکی، احد (1387). اخلاق سازمانی، تهران: سرآمد.
کلینی، محمد بن یعقوب (1387ق). الکافی، تحقیق علی‌اکبر غفاری، چاپ سوم، دارالکتب الاسلامیه.
کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی (1378). ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ اس‍لام‍ی‌: ن‍ه‍اده‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و اص‍ول‌ م‍دن‍ی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
نراقی، محمدمهدی (1383). جامع‌السعادات، به کوشش و تصحیح محمد کلانتر، با مقدمة محمدرضا مظفر، چاپ سوم، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
Marjo Bruun, Guidelines on Professional Ethics, Handbook for Users, 2014 Statistics Finland.
Biocca, F., A. (1988) `Opposing Conceptions of the Audience: The Active and Passive Hemispheres of Mass Communication Theory', in CommunicationYearbook.