تجربه زیسته فرهنگ سیاسی دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم ارتباطات، گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش پیش‌رو از نظر اهداف کاربردی، از نظر ماهیت و نوع مطالعه در زمره پژوهش­های کیفی و در زمره مطالعات تفسیری است که با بهره‌گیری از راهبرد پژوهش پدیدارشناسی «وان مانن» در صدد تبیین و تفسیر جوهره تجربه زیسته فرهنگ سیاسی دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی مجازی و شناخت عمیق این پدیده است. میدان مطالعه تحقیق شامل دانشجویان واحد علوم و تحقیقات تهران است و انتخاب نمونه تا اشباع نظری داده‌ها ادامه یافت و به 21 نفر رسید. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها درون‌مایه­های اصلی و چندین درون‌مایه فرعی بدست آمد که در مجموع نتایج نشان داد که نقش روشنفکران به مثابه افراد آگاه وجدان بیدار جامعه، چه در نهادهای مدنی و سازمان‌های اجتماعی غیرسیاسی و چه در حالت متعلق بودن به احزاب و تشکل‌های سیاسی، به‌صورت عمومی به مثابه افراد متعلق به یک قشر اجتماعی به شکلی از اشکال تاحدودی موجب ارتقای فرهنگ سیاسی جامعه بوده و موجب پویایی و بیداری شعور اجتماعی و سیاسی دانشجویان نهایتاً در شکل­گیری تفکر و احساسی ملی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Experience of Students' Political Culture in Social Networks

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Anvari 1
  • seyedali rahmanzadeh 2
  • mohammadbagher tajedin 3
  • sarvenaz torbati 4
1 PhD in Communication Sciences at Department of Communication Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor at Department of Communication Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor at Department of Social Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor at Department of Communication Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study in terms of goals, is applicable, and in terms of nature and type of study is among qualitative research and a interpretative study that by using the phenomenological research strategy of “Van Mennen”, we seek to explain the essence of experience of the phenomenon ofstudents' Political Culture in Social Networks. The research study field included students from  Tehran Science and Research Branch, and sample selection continued until theoretical saturation of data and reached 21 people. After analyzing the data, the main themes and several sub-themes were obtained, which in total showed that the role of intellectuals as knowledgeable people in society, whether in civil institutions and social organizations , and in the state of belonging to parties and political parties, has been publicly affecting the political culture of society in some form and promoting political culture of societyand enhances the social and political consciousness of students. Ultimately, national thinking and emotion will be formed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Culture
  • Virtual Social Networks
  • Phenomenology
  • Students
منابع و مأخذ
 
آیت‌الهی، حمیدرضا (1382). «مقایسه روش تحلیل فلسفی استاد مطهری در اخلاق و روش پدیدارشناسی هوسرلی»، فصلنامه مقالات و بررسی‌ها، دفتر 74 :131-117.
ادیبی سده، مهدی و صمد عدلی‌پور (1393). «رابطه مصرف رسانه‌ای با فرهنگ سیاسی جوانان؛ مطالعه موردی، شهر تبریز»، دوفصلنامه دانش سیاسی، شماره 1: 25-5.
  امام جمعه‌زاده، سیدجواد و زهره مرندی (1391). «بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی بین دانشجویان دانشگاه اصفهان»، پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 4: 33-7.
دانایی‌فرد، حسن، احمدعلی خائف الهی و لیلاسادات خداشناس (1391). «فهم جوهره تجربه بازنشستگی کارکنان در بخش دولتی؛ پژوهشی پدیدارشناسانه»، فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، شماره 12: 176-153.
ژیان­پور، حمید (1394). «کاربرد روش تحقیق پدیدارشناسی در تاریخ شفاهی: تبیین امکان و ضرورت»، فصلنامه تاریخ پژوهی، شماره 65: 193-165.
سردارنیا، خلیل‌اله؛ بهمن یوسفی (1395). «سنجش رابطه اعتماد و عضویت در انجمن‌های داوطلبانه با فرهنگ سیاسی دانشجویان: مطالعه موردی، دانشجویان دانشگاه شیراز»، دوفصلنامه دانش سیاسی، شماره 1: 26-5.
شیخی، خالد (1388). «روشنفکر و رسالت روشنفکری»، فصلنامه زریبا شماره 56/57:  313-275.
گیدنز، آنتونی (1391). جامعه شناسی، ترجمة حسن چاوشیان، چاپ ششم، تهران: نشر نی.
نیومن، لارنس (1389). روش‌های پژوهش اجتماعی: رویکرد های کیفی و کمی (جلد 2)، ترجمة ابوالحسن فقیهی و عسل آغاز، تهران: ترمه.
 
Alexa. (2012).Top Sites in Iran, avalable at: http: //www.Alexa.Com/ Topsites/Countries/Ir.
Almond, G. &Verba, S. (1972). The civic culture, fourth printing,Princeton, new jersey, Princeton university press.
Castells, M. (2007). Mobile Communication and Society a Global Perspective, The information revolution & global politics. Norwood Mass The cultural turn, New York: Routledge