نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوسیما

2 کارشناسی‌ارشد مدیریت رسانه دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول)

3 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه صدا‌وسیما

چکیده

تحقیق پیش‌رو با هدف امکان‌سنجی شیوة نوین تأمین مالی جمعی در سینمای ایران و شناخت الزامات، موانع و ظرفیت‌ها برای تحقق آن شکل گرفت. برای تحقق هدف تحقیق از بین متولیان سینما در کشور، براساس قاعده اشباع نظری و به‌واسطه نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی 31 تن از صاحبنظران حوزه سینما انتخاب و مصاحبه باز با آنها انجام شد. این مصاحبه‌های به روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که ظرفیت‌هایی نظیر مهربانی مردم، نقدینگی بالا، علاقه مردم به سینما، اعتماد مردم به سلبریتی‌ها و غیره و موانعی همچون دخالت بالای دولت در سینما، وجود فساد در کشور، ضعیف بودن زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سینما، بی‌اعتمادی، نبود ثبات اقتصادی، مقاومت صنفی در برابر تغییر، ناآگاهی عمومی و نخبگانی و عدم امکان ورود به بورس توسط شرکت‌های فعلی سینمایی و غیره برای تحقق تأمین مالی جمعی به‌عنوان یک شیوه نوین وجود دارد؛ مهمترین الزامات تحقق تأمین مالی جمعی در سینما نیز شامل کاهش دخالت دولتی در سینما، اعتماد‌سازی، راه‌اندازی بورس سینما و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آگاهی‌بخشی، صنعتی شناخته شدن سینما، به رسمیت شناختن سینما توسط بیمه و بانک، اجرای قانون کپی‌رایت در کشور و غیره بود. براساس یافته‌های این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت امکان تحقق مدل سهام به‌عنوان یکی از شقوق تأمین مالی جمعی با برآورده شدن الزامات آن در کشور ما وجود دارد؛ با این حال تأمین مالی جمعی در ابتدا نباید به‌عنوان یک مدل مستقل تأمین مالی بکار گرفته شود، بلکه از آن باید به‌عنوان یک مدل مکمل استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Crowdfunding of Cinematic Productions in Iran; Bbarriers, Ccapacities and Requirements

نویسندگان [English]

  • Siavash Salavatian 1
  • saeid ghanbary 2
  • saber nouri moheb 3

1 Assistant Professor at the University of IRIB

2 Masters of Media Management at Allameh Tabataba'i University (Corresponding author)

3 Saber Nori Moheb, Masters of Media Management at IRIB University.

چکیده [English]

The aim of this paper is feasibility of crowdfunding in Iranian cinema and the recognition of requirements, barriers and capacities for its realization. In order to achieve the goal of the research, 31 cinema experts were selected among cinema experts in the country and open interviews were conducted with them, based on theoretical saturation and targeted selection and snowball sampling,. These interviews were analyzed by qualitative content analysis method. The findings showed that capacities such as kindness of the people, high liquidity, people's interest in cinema, people's trust in celebrities, etc., and barriers such as high government involvement in cinema, corruption in the country, weakness of hardware and software infrastructure of cinema, distrust, lack of economic stability, the resistance of the trade union to change, the general ignorance and elite, and the inability to enter the bourse market by current cinematic companies, etc., to realize crowdfunding as a new method exists; The most important requirements for crowdfunding in the cinema is included the reduction of government intervention in cinema, set up bourse and investment funds, to raise awareness, industrial recognition of cinema, recognition of cinema by insurance and banks, implementation of copyright in the country, and so on. Based on the findings of this research, it can be concluded that ther exist the possibility of realizing the equity model as one of the rights of crowdfunding with the fulfillment of its requirements in our country; however, crowdfunding should not be used initially as an independent financing model, but it should be used as a complementary model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crowdfunding
  • Iranian cinema
  • Crowdsourcing
  • Quality content analysis
منابع و مآخذ
 
ایمان، محمدتقی و محمودرضا نوشادی (1390). «تحلیل محتوای کیفی». پژوهش، شماره 2: 44-15.
تبریزی، منصوره (1393). «تحلیل محتوای کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی». فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 64: 138-105.
خانی‌زاد، رحیم (۱۳۹۴). «تأمین مالی جمعی، ابزار نوین تأمین مالی در بستر شبکه‌های اجتماعی در خدمت کارآفرینی و نوآوری». دومین کنفرانس بین‌المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت، تهران: مؤسسه اطلاع‌رسانی نارکیش.
زرندی، سعید؛ محسن افشارپور و سجاد عساکره (1394). «مطالعه تطبیقی مدل‌های کسب‌وکار پلتفرم‌های برتر تأمین مالی جمعی در جهان». فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت توسعه فناوری، شماره 2: 150-127.
شریعتی، روزبه (1395). «سنجش آمادگی به‌کارگیری روش کسب‌وکار تأمین مالی جمعی سرمایه‌ای در ایران». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران. دانشگاه علامه طباطبائی.
صلواتیان، سیاوش؛ عبدالعلی علی‌عسگری و مهدی محسنی (1395). «شناسایی شیوه‌های نوین تأمین مالی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، شماره 86: 25-9.
قلی‌پور، آرین و علی پیران‌نژاد (1387). «ارتقای اعتماد عمومی و دموکراسی الکترونیک، تبیین نقش دولت الکترونیک». فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره 56: 256-219.
مؤمنی‌راد، اکبر؛ خدیجه علی‌آبادی، هاشم فردانش و ناصر مزینی (1392). «تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل، اعتبار و نتایج». فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، شماره 14: 222-187.
نوری‌محب، صابر (1397). «امکان‌سنجی تأمین مالی جمعی تولیدات نمایشی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران». پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، تهران: دانشگاه صدا‌وسیما.
یاسمی، فاطمه (1396). «مطالعه تطبیقی روش‌های متعارف و نوین تأمین‏ مالی تولید فیلم‌های سینمایی در ایران و هالیوود». پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقتصاد هنر. مشهد، دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع).
 
Agrawal, A., Catalini, C., & Goldfarb, A. (2015). Crowdfunding: Geography, social networks, and the timing of investment decisions. Journal of Economics & Management Strategy, 24(2), 253-274.
Beaulieu, T. Y., Sarker, S., & Sarker, S. (2015). A Conceptual Framework for Understanding Crowdfunding. Communications of the Association for Information Systems, 1-37.
Belleflamme, P., Lambert, T., & Schwienbacher, A. (2011). Crowdfunding: Tapping the right crowd. Journal of business venturing, 29(5), 585-609.
Braet, O., Spek, S., & Pauwels, C. (2015). Crowdfunding The Movies: A Business Analysisof Crowdfinanced Moviemaking in Small Geographical Markets. Journal of Media Business Studies, 1-23.
Burns, N., & Grove, S. K. (2005). The practice of nursing research; conduct, critique, and utilization (5th ed ed.). Philadelphia, PA: Elsevier Saunders.
Cohen, J. (2016). A Study on the History and Functionality of Real Estate Crowdfunding. Joseph Wharton Scholars. Retrieved from https://repository.upenn.edu/joseph_wharton_scholars/19
Cohen, L., & Manion, L. (1986). Research Methods in Education. London: Routledge.
Colombo, M. G., Franzoni, C., & Rossi–Lamastra, C. (2015). Internal social capital and the attraction of early contributions in crowdfunding. Entrepreneurship theory and practice, 39(1), 75-100.
Delib. (2017). Government as a platform (infographic) | Digital democracy, news, thinking, tips & tricks. http://blog.delib.net/government-as-a-platform.
Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. The Journal of Advanced Nursing (JAN), 62(1), 107-115. doi:https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x
Fanea-Ivanovici, M. (2019). Filmmaking and Crowdfunding: A Right Match?. Sustainability, 11(3), 799.
Ferreira, F., & Pereira, L. (2018, June). Success factors in a reward and equity based crowdfunding campaign. In 2018 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC) (pp. 1-8). IEEE.
Ferreira, Francisco; & Pereira, Leandro. (2018). Success Factors in a Reward and Equity Based Crowdfunding Campaign. Presented at the 2018 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC).
Frydrych, D., Bock, A. J., Kinder, T., & Koeck, B. (2014). Exploring Entrepreneurial Legitimacy in Reward-Based Crowdfunding. Venture Capital, 16(3), 247-269. doi:10.1080/13691066.2014.916512
Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). The Discovery of Grounded Theory: The Strategies for Qualitative Research. The Qualitative Report, 2(4).
Hemer, J. (2011). A snapshot on crowdfunding (No. R2/2011). Working papers firms and region.
Hong, Sounman; & Ryu, Jungmin. (2018). The role of government in crowdfunding for achieving co-funding of public projects.
Hossain, M. (2015). Crowdsourcing in business and management disciplines: an integrative literature review. Journal of Global Entrepreneurship Research, 5(1), 21.
Hossain, M., & Oparaocha, G. O. (2017). Crowdfunding. Entrepreneurship Research Journal, 7(2), p. 600.
Howe, J. (2006). The rise of crowdsourcing. Wired magazine, 14(6), 1-4.
Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qualitative Health Research (QHR). doi:https://doi.org/10.1177/1049732305276687
Ibrahim, N., & Verliyantina. (2012). The Model of Crowdfunding to Support Small and Micro Businesses in Indonesia Through a Web-based Platform. Procedia Economics and Finance, 4, 390-397. doi:https://doi.org/10.1016/S2212-5671(12)00353-X
Kuti, M., & Madarász, G. (2014). Crowdfunding. Public Finance Quarterly, 59(3), 355.
Laycock, R A. (2015). Crowdfunding and Independent Screen Content Production in Australia: A direct economic relationship between producer and audience. Thesis for: Masters of Research in Film.
Massolution, C. L. (2015). Crowdfunding industry report. See http://reports. crowdsourcing. org/index. php.
Mateus, A. A. R. (2016). The Role of Online Crowdfunding Communities in Funding Cycle Success: Evidence from Kickstarter.
Motylska-Kuzma, A. (2018). Crowdfunding and Sustainable Development. Sustainability, 10(12), 4650.
Ordanini, A., Miceli, L., Pizzetti, M., & Parasuraman, A. (2011). Crowd-funding: transforming customers into investors through innovative service platforms. Journal of service management, 22(4), 443-470.
Paakkarinen, P. (2016). Success Factors in Reward based and Equity based Crowdfunding in Finland. Master's thesis. Department of Information and Service Economy, Aalto University.
Pallerols, G. R. (2013). The Role of Social Media in Successful Crowdfunding for Independent Film Projects: A Spanish and American Perspective. Valencia: the comunication audovisual documentation e historia de arte.
Lin, W., & Phillips, R. A. (2017). Success Factors and Barriers for Crowdfunding Campaigns for Arts-Based Projects in the UK. IUP Journal of Entrepreneurship Development, 14(3), 45-65.
Ruijer. (2016). Proactive Transparency in the United States and the. American Review of Public Administration, 1-22.
Shirky, C. (2008). Here comes everybody: The power of organizing without organizations. Penguin.
Sørensen, I. E. (2012). Crowdsourcing and outsourcing: the impact of online funding and distribution on the documentary film industry in the UK. Media, Culture & Society, 34(6), 726-743.
statista. (2018). Average amount of money raised per crowdfunding campaign worldwide from 2014 to 2016 (in U.S. dollars). Retrieved from The Statistics Portal: https://www.statista.com/statistics/757196/crowdfunding-average-amount-raised-worldwide
Štofa, T., & Zoricak, M. (2016). Selected Success Factors of Crowdfunding Projects. European Financial System.
Świerczyńska-Kaczor, U., & Kossecki, P. (2016). The role of Polish crowdfunding platforms in film productions - an exploratory study. 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS), (pp. 1289-1296).
Thürridl, C., & Kamleitner, B. (2016). What goes around comes around? Rewards as strategic assets in crowdfunding. California management review, 58(2), 88-110.
Vulkan, N., Åstebro, T., & Sierra, M. F. (2016). Equity crowdfunding: A new phenomena. Journal of Business Venturing Insights, 5, 37-49.
Wilkinson, D., & Birmingham, P. (2003). Using Research Instruments: A Guide for Researchers. London: Routledge.