بررسی میزان تعهد مطبوعات به ذکر منابع اخبار و اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

چکیده

روزنامه‌نگاران ایرانی، این روزها بسیار بیشتر از گذشته از مطالب دیگر رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها استفاده می‌کنند. طبق آیین‌نامه‌های اخلاق حرفه‌ای مطبوعات و کتاب‌های آموزش روزنامه‌نگاری، روزنامه‌نگاران باید در شرایط عادی، منابع خبری خود را به دقیق‌ترین وضع معرفی کنند و نام رسانه‌ای را که از مطلبش استفاده کرده‌اند، ذکر کنند. برای بررسی میزان ذکر منبع در روزنامه‌های ایران، هفت روزنامة سراسری در فصل تابستان 1393 در نظر گرفته شد که نمایندة تنوع روزنامه‌ها در کشور باشند. با تحلیل‌محتوای تمام مطالب این روزنامه‌ها و با استفاده از آزمون کای‌ـ اسکوئر، مشخص شد که میزان ذکر منبع بین روزنامه‌های سیاسی و غیرسیاسی به‌طور معناداری متفاوت است و این تفاوت معنادار بین حوزه‌های مختلف خبری نیز وجود دارد. با تحلیل‌محتوای این روزنامه‌ها مشخص شد حدود 25 درصد کل مطالب روزنامه‌ها منبع خبری ندارند. روزنامه‌های سیاسی بیشتر به ذکر منبع اهمیت می‌دهند و مطالب حوزه‌های ورزشی و حوادث، کمترین میزان ذکر منبع را دارا هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Newspapers’ Undertaking of News and Information Sourcing as a Key Element in Professional Ethics

نویسنده [English]

  • Saeed Arkanzadehyazdi
Phd Student of Culture and Communication of the Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

Iranian Journalists, nowadays use contents of other media more than the past. According to handbooks and textbooks of professional ethics in journalism, in normal situation journalists should identify their sources clearly and declare the name of medium which is used in their articles. For assessment of sourcing in Iranian newspapers, 7 national newspaper were selected which they shown variety of journalism atmosphere in Iran. By content analysis of all articles in these newspapers and Chi-square test, the researcher understand that there in a significant difference between political and apolitical newspapers in sourcing and also this difference is significant in various news beats. This research shows that about 25 percent of articles in newspapers have not any source. In political newspapers, sourcing is more important and in news beats, sports and events desks have the least sourcing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Journalism
  • news source
  • Professional Ethics
  • Anonymity
  • internet
ارکان‌زاده یزدی، سعید، (پاییز 1386). «بررسی رفتارهای غیرحرفهای مدیریت روزنامههای سراسری از دیدگاه خبرنگاران این روزنامهها و صاحب‌نظران روزنامهنگاری». پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد علوم‌ارتباطات اجتماعی به راهنمایی دکتر هادی خانیکی، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعی.
بدیعی، نعیم، حسین قندی، (1385). روزنامهنگاری نوین. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
خط‌مشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) (دسترسی 12 مهر 1393):
 http://www.isna.ir/static/Strategic.htm
رفیع‌پور، فرامرز، (1381). کندوکاوها و پنداشتهها، مقدمهای بر روش‌های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی. تهران، شرکت سهامی انتشار.
رندال، دیوید، (1382). روزنامهنگاری حرفهای. مترجم علی‌اکبر قاضی‌زاده. تهران: ایران.
سنی‌مان، پی‌جی و همکاران، (1375). نگاهی دیگر به اخلاق رسانهای. مترجم محمود حقیقت‌کاشانی و همکاران. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
شکرخواه، یونس، (1374). خبر. تهران: مرکز گسترش آموزش رسانه‌ها.
کریپندورف، کلوس، (1388). تحلیل محتوا؛ مبانی روششناسی. مترجم هوشنگ نایبی. تهران: نی.
کورتز، نورمن، (1381). آمار در علوم اجتماعی. مترجم حبیب‌الله تیموری. تهران: نی.
 
کیبل، ریچارد، (1379). راهنمای روزنامهنگاری. مترجم مریم تاج‌فر. تهران: همشهری.
لیسی، استفان و همکاران، (زمستان 1385). «حجم نمونه برای تحلیل‌محتوای روزنامهها در مطالعات چند ساله». رسانه، سال 17، شمارة 68.
معتمدنژاد، کاظم، با همکاری رویا معتمدنژاد، (1386). حقوق حرفهای روزنامهنگاران (جلد یکم). تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
نوروزی، کامبیز، (1384). مسئولیت اخلاق حرفهای خبرنگاران خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (مبانی نظری و آییننامه). تهران: سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی.
هریس، جفری و دیوید اسپارک، (1381). خبرنگاری کاربردی. مترجم محمدتقی روغنی‌ها. تهران: ایران.
 
 
Belsey, Andrew & Chadwick, Ruth F, (1994). Ethical Issues in Journalism and Media. London, Routledge.
Harcup, Tony, (2007). The Ethical Journalism. London: Sage Publication.
Harrower, Tim, (2007). Inside Reporting, a practical guide to the craft of journalism. United States of America: McGraw-Hill College.
Itule, Bruce D. & Anderson, Douglas A, (2000) .News Writing And Reporting For Today’s Media. United States of America: McGraw-Hill College.
Neuendorf, Kimbelry A, (2001). The Content Analysis Guidebook. United States: Sage Poblication.
Rich, Carole, (2000). Writing and Reporting News, A Coaching Method. United States of America: Wadsworth Publishing Company.
Stempel, H. Guido, (Summer 1952). Sample Size for Classifying Subject Matter in Dailies: Research in Brief. USA: Journalism Quarterly, 29.
Wimmer, Roger D. & Josef R. Dominik, (2006). Mass Media Research: An Introduction. United States: Thomson Wadsworth.
Declaration of The Rights and Duties Of Journalists Charter of Munich.(1971)(retrived in 10 Jan 2012):
http://www.hirondelle.org/wp-content/uploads/2011/07/Declaration-of-The-Rights-and-Duties-Of-Journalists-Charter-of-Munich-1971.pdf
New York University Journalism Handbook for Students. (retrived in 10 Jan 2012):
http://journalism.nyu.edu/assets/PageSpecificFiles/Ethics/NYU-Journalism-Handbook-for-Students.pdf
Reuters Handbook of Journalism. Accuracy (retrived in 10 Jan 2012):
http://handbook.reuters.com/index.php/Accuracy
 
Reuters Handbook of Journalism. The Essentials of Reuters sourcing (retrived in 10 Jan 2012):
http://handbook.reuters.com/index.php/The_Essentials_of_Reuters_sourcing
The guardian’s Editorial Code.(retrived in 10 Jan 2012):
www.guardian.co.uk/info/guardian-editorial-code
The Society of Professional Journalists.(retrived in 10 Jan 2012):
http://www.spj.org/ethicscode.asp?