تحلیل‌ محتوای مضامین فرهنگی و اجتماعی در شبکه‏ های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 کارشناس ارشد ارتباطات فرهنگی دانشگاه سوره

چکیده

این نوشتار با هدف بررسی ساختار و مضامین فرهنگى و اجتماعى صفحه‌های فیس‌بوک جوانان شهر تهران انجام گرفته است و این مسئله را بررسی می‏کند که در شبکة اجتماعى (‌فیس‌بوک) مضامین فرهنگى و اجتماعى به چه شکلی نمایان شده است؟ بررسی حاضر از نوع توصیفی ـ تحلیلی و روش انجام آن تحلیل‌محتواست که بر اساس نمونه‏گیری هدفمند30 نفر از کاربران ایرانی فیس‌بوک که  بین سنین 15 تا 29 سال قرار داشتند برگزیده شدند. شیوة گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامة معکوس بوده که پردازش آنها از طریق نرم‏افزار SPSS 21  صورت گرفته است. روایی این بررسی از نوع صوری و پایایی آن برحسب ضریب اسکات با مقدار 85 درصد مورد تأیید قرار گرفته است. یافته‏ها حاکی از آن است که در جامعة مورد بررسی، زنان بیشتر از مردان عضو فیس‏بوک بوده و بیشتر در سن 25 سال  و از افراد تحصیلکرده ‏هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis Cultural and Social Content in Social Networks

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Rasouli 1
  • Saeideh Bandegimonfared 2
1 Professor of Communication, Islamic Azad University, Tehran Branch
2 M.A. in Communication and Culture of Sooreh University
چکیده [English]

This study aims to explore themes of cultural, social and youth in Tehran's Facebook pages. This study examines this issue: the social network (Facebook) what form of cultural and social content is displayed? This research is a descriptive - analytical and sampling methods to perform content analysis based on 30 users between the ages of 15 and 29 were IRFacebook selected. Data collection techniques, reverse the process took them through software Spss 21. The validity and reliability of formal study by Scott coefficient with a value of 85% is obtained. Research findings indicate that more women than men in the population and most of them are Facebook users are aged 25 years and also the most

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural and social content
  • Social Networks
  • Facebook
  • Youth
آقانوری، سحر، (1390). «بررسی انگیزه و تمایلات کاربران اینترنتی برای عضویت در فیس‌بوک و تأثیر آن بر سرمایة اجتماعی». پایان‏نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌مرکزی.
پاک‌سرشت، سلیمان، (1386). بررسی جایگاه مصرف اینترنت در سبک‏های رفتار فراغتی جوانان ایرانی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
سورین، ورنر و جیمز تانکارد، (1388). نظریه‏های ارتباط جمعی. مترجم علیرضا دهقان، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
محسنی، منوچهر، (1386). جامعه‌شناسی جامعة اطلاعاتی. تهران: دیدار.
مک‌کی، هیو، وندی میلپز و پال رینولدز، (1386). تحقیق در جامعة اطلاعاتی. مترجم رامین کریمیان، تهران: دفتر مطالعات و توسعة رسانه‏ها.
مهدی‌زاده، سیدمحمد، (1392). نظریه‏های رسانه: اندیشه‏های رایج و دیدگاه‏های انتقادی. تهران: همشهری.