نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 طلبه حوزه علمیه

چکیده

این پژوهش بر اساس اندیشه‌های آیت‌الله جوادی‌آملی به ارائه الگوی ارتباطی روحانیت با نسل سوم انقلاب، جوانان پرداخته است. برای دستیابی به چنین الگویی از روش تحلیلی، یعنی؛ تحلیل به مؤلفه‌های معنایی، استفاده شده است؛ بدین ترتیب، ابتدا مؤلفه‌های معنایی روحانیت و نسل جوان استخراج و سپس با قرار دادن آنها در کنار یکدیگر الگوی ارتباطی مطلوب ارائه می‌شود. بر پایه انسان‌شناسی ایشان، در ارتباطات انسانی، سه الگوی ارتباطی، «متدانی»، «متعارف» و «متعالی» قابل تصویر است. بنابراین، الگوی مطلوب در قالب ارتباط متعالی، که هدف این پژوهش است، مورد واکاوی قرار گرفته است. ایشان در این الگو، علاوه بر توجه به ساختار شخصیت روحانی بر پایه الگوی ارتباط متعالی و عضویت گروهی آنها، ویژگی‌های دوران جوانی را نیز مورد توجه قرار می‌دهند و بر این باورند که روحانیت با مراعات دو عنصر محوری، یعنی، «عقلانیت» که ناظر به محتوای پیام است و «صداقت» که ناظر بر نحوه ارائه پیام است، می‌تواند با نسل جوان ارتباط مطلوب برقرار کند. در این الگو، با توجه به رسالت‌های روحانیت و ویژگی‌های نسل جوان، عقلانیت اقتضا می‌کند روحانی در ارتباط با نسل جوان، به مؤلفه‌هایی همچون: شناساندن هویت جوان، آموزه‌های دینی، ترغیب به عقل‌مداری، علم آموزی، مراقبت از نفس، توجه به شبهات ذهنی، و ارائه الگوهای سازنده، عطف توجه نماید. همچنین با توجه به مفهوم «صداقت»، شایسته است روحانی، در تعامل با نسل جوان فصاحت بیان، ادب در گفتار، عطوفت و مهربانی در ارائه دین، بلاغت در کلام و برخورد محبت‌آمیز، را رعایت نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the model of communications Clergy with the younger generation on the point of view Ayatollah Jvadyamly

چکیده [English]

Based on the thoughts of Ayatollah Javadi Amoli, through an analytic approach, i.e. analysis of the conceptual features in human communication, one can think of three communication models: methodical, regular and supreme. Therefore, this article deals with the favorable model of communication between the clergy and the young generation within the framework of “supreme communication”. Considering the structure of the spiritual personality and the characteristics of the youths, Ayatollah Javadi Amoli believes that clergy will be capable of setting a successful communication with the young generation by paying attention to two central features including “rationality” and “honesty”.  In this model, rationality necessitates that the clergy in their communication with the young generation pay attention to the following features: recognition of the youth identity, religious instruction, encouragement of rationality, control of sensual aspirations, bearing doubts in mind, and suggestion of constructive models. Furthermore in the interaction with the youths, based on the concept of “honesty”, it is necessary for the clergy to be eloquent, polite, and affectionate in preaching the religion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication
  • clergy
  • younger generation
  • Jvadyamly
آریان‌پور، عباس و منوچهر، (1366). فرهنگ فشرده انگلیسی به فارسی. چاپ دهم، تهران.
توسلی، غلام‌عباس، (1369). نظریه‌های جامعه‌شناسی. چاپ اول، تهران: سمت.
جباری، محمدرضا، (1382). سازمان وکالت در عصر ائمه. چاپ اول، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
جوادی‌آملی، عبدالله، (10/5/1390). در دیدار با سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، قابل دسترسی                   http://www. tebyan. net/newindex. aspx?pid=934&articleID=607619
جوادی‌آملی، عبدالله، (1381 الف). سروش هدایت. جلد 1، چاپ پنجم، قم: اسراء.
جوادی‌آملی، عبدالله، (1381 ب). سروش هدایت. جلد4، قم: اسراء.
جوادی‌آملی، عبدالله، (1384 الف). بنیان مرصوص امام خمینی(ره). چاپ هشتم، قم: اسراء.
جوادی‌آملی، عبدالله، (1384 ب). حماسه و عرفان. چاپ هشتم، قم: اسراء.
جوادی‌آملی، عبدالله، (1387 الف). مبادی‏اخلاق‏ در قرآن. چاپ ششم، قم: اسراء.
جوادی‌آملی، عبدالله، (1387 ب). نسبت دین و دنیا. چاپ پنجم، قم: اسراء.
جوادی‌آملی، عبدالله، (1388 الف). ادب فنای مقربان. چاپ پنجم، قم: اسراء.
 
جوادی‌آملی، عبدالله، (1388 ب). اسلام و محیط زیست. چاپ پنجم، قم: اسراء.
جوادی‌آملی، عبدالله، (1388 پ). وحی و نبوت. چاپ اول، قم: اسراء.
جوادی‌آملی، عبدالله، (1388 ت). تسنیم. جلد 1، چاپ هشتم، قم: اسراء.
جوادی‌آملی، عبدالله، (1388 ث). تسنیم. جلد 8، چاپ سوم، قم: اسراء..
جوادی‌آملی، عبدالله، (1388 ج). شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی. چاپ پنجم، قم: اسراء.
جوادی‌آملی، عبدالله، (1389 الف). ادب فنای مقربان. چاپ هفتم، قم: اسراء.
جوادی‌آملی، عبدالله، (1389 ب). امام مهدی موجود موعود. چاپ ششم، قم: اسراء.
جوادی‌آملی، عبدالله، (1389 پ). انسان از آغاز تا انجام. چاپ دوم، قم: اسراء.
جوادی‌آملی، عبدالله، (1389 ت). تسنیم. جلد 18، چاپ دوم، قم: اسراء.
جوادی‌آملی، عبدالله، (1389 ث). تسنیم. جلد 5، چاپ پنجم، قم: اسراء.
جوادی‌آملی، عبدالله، (1389 ج). تفسیر انسان به انسان. چاپ پنجم، قم: اسراء.
جوادی‌آملی، عبدالله، (1389 چ). تسنیم. جلد 17، چاپ دوم، قم: اسراء.
جوادی‌آملی، عبدالله، (1389 ح). سیرة‏ پیامبران در قرآن. چاپ پنجم، قم: اسراء.
جوادی‌آملی، عبدالله، (14/12/1391). در جمع اعضای دانشکدة ارتباطات دانشگاه تهران،
 http://portal. esra. ir        
جوادی‌آملی، عبدالله، (16/8/1389). در دیدار فرماندة انتظامی استان قم و اعضای هیئت اجرایی همایش بررسی نقش پیشگیری از وقوع جرم با استفاده از فرهنگ دینی،                         http://portal. esra. ir
جوادی‌آملی، عبدالله، (22 /8/1391). در دیدار با خطبای نخبه و برتر کشور      http://portal. esra. ir
جوادی‌آملی، عبدالله، (23/3/1389). در دیدار با رئیس سازمان ملی جوانان مهرداد بذرپاش   http://www. farsnews. com/newstext. php?nn=8903241148
جوادی‌آملی، عبدالله، (4/9/1378). در دیدار با اعضای ستاد برگزاری اجلاس حوزه و تبلیغ، http://portal. esra. ir
حسینی‌زاده، سیدعلی و محمدعلی حاجی ده‌آبادی، (1386). بررسی مسائل تربیتی جوانان در روایات. چاپ سوم،  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
دهخدا، علی اکبر، (1373). لغت‌نامه. دانشگاه تهران.
ساروخانی، باقر، (1368). جامعه‌شناسی ارتباطات. چاپ دوم، تهران.
ساروخانی، باقر، (1370). دایرةالمعارف علوم اجتماعی، تهران: کیهان.
 
شجاعی­زند، علیرضا، (1388). «روحانیت و موقعیت جدید». شیعه‌شناسی، سال هفتم، شمارة 26.
شرفی، محمدرضا، (1380). جوان و بحران هویت. تهران: سروش.
شفرز، برنهارد، (1384). مبانی جامعه‌شناسی جوانان. مترجم کرامت‌الله راسخ، چاپ دوم، تهران: نی.
فیسک، جان، (1388). درآمدی بر مطالعات ارتباطی. مترجم مهدی غیرایی، تهران: دفتر مطالعات و توسعة رسانه‌ها.
قائمی، علی، (1381). دنیای جوان. تهران: سازمان ملی جوانان.
لک‌زایی، نجف، (1390). «دلالت‌های امنیتی انسان‌شناسی آیت‌الله جوادی‌آملی». اسراء، شمارة 9.
محسنیان‌راد، مهدی، (1391). ارتباطات انسانی، چاپ اول، تهران: سمت.
معصومی، علی، (1390). «نظریه­ای در تبیین مناسبات روحانیت و دولت ­اسلامی با تأکید بر دیدگاه امام خمینی». پایان‌نامه دوره دکتری، قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
معین، محمد، (1362). فرهنگ فارسی. جلد1، چاپ پنجم، تهران.
مک­کوایل، دنیس، (1388). ﻣﺪﻝ­ﻫﺎﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺟﻤﻌﻰ. مترجم ﮔﻮﺩﺭﺯ ﻣﻴﺮﺍﻧﻰ، ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﺩﻓﺘﺮ ﭘﮋﻭﻫﺶ­ﻫﺎﻯ ﺭﺍﺩﻳﻮ.