نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 هیئت علمی دانشکده هنر داشنگاه شاهد

3 هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه شاهد

چکیده

این مقاله با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی ضمن برشمردن برخی از ویژگی های عمده هنر عامه به بررسی نقش و جایگاه سبک در آن می پردازد. هنر عامه به مثابه آیینه ای رو به فرهنگ عمومی، پیشینه تاریخی، آرمان ها و آرزوهای یک جامعه است. ویژگی هایی مانند جمعی بودن، ساختار ساده، احساسات گرایی، روایت گری، و توانایی برقراری ارتباط با لایه های مختلف اجتماعی، باعث می شود تا هنر عامه ضمن برقراری یک زمینه ارتباطی قوی، پیوند تاریخی، اجتماعی و فرهنگی محکمی بین اقشار گوناگون یک جامعه به وجود آورد. از این رو سبک که در برگیرنده جهان بینی فردی هنرمند است، بنا به ماهیت اجتماعی و فرهنگی هنرهای عامه، بیش از اینکه امری فردی و شخصی باشد مقوله ای عام است که تابع مؤلفه¬های عمیق اجتماعی و فرهنگی جامعه قرار می گیرد. البته این به این معنی نیست که در هنرهای عامه هنرمند استقلال سبک ندارد، هنرمند می تواند تا آن جا که مبانی اصلی فرهنگی و زیبایی شناختی جامعه به او اجازه می دهد، سبک شخصی و هویت هنری فردی خود را در اثر هنری به جا بگذارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Concept of Style and its Role in Folk Art

نویسندگان [English]

  • Mohammad Moeinadini 1
  • Ahmad Nadalian 2
  • Mohsen Marasi 3

چکیده [English]

A Study of the Concept of Style and its Role in Folk Art Using descriptive _ analytical methodology, the present paper aims at studying some of the major features of folk art in order to examine the role of style in the genre. Folk art serves as a reflection of the folk culture, historical background, aspiration as well as expectations of a society. Simple structure, sentimentalism, narration and the ability of the genre to communicate are the contributing features of folk art to the development of strong historical, social and cultural ties among different classes of a society. Besides displaying the personal taste of the folk artist, style as the context for their ideology, enjoys profoundly rooted publicity within a social culture due to the socio-cultural nature of the art. It goes without saying that the folk artist is free to develop their independent style as well as to produce artistic creativity within cultural and aesthetic principles of their society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Folk art”
  • “Style”
  • “Culture”
  • “Society”
  • “Aesthetics”