نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سرپرست گروه دین و ارتباطات پژوهشکده مطالعات دینی فرهنگ- قم

2 استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

3 پژوهشگر

چکیده

شبکه های اجتماعی سایبری شرایط جدیدی را در زندگی انسان بوجود آورده اند و از آنجایی که دین در همه ابعاد زندگی افراد جاری می شود، لازم است قواعد رفتاری و اخلاقی فعالیت در شبکه های اجتماعی از منظری دینی بازتولید شود. نظام سازی هنجاری برای رفتارها، در جامعه ایران بعد از انقلاب اسلامی که داعیه دار تمدن اسلامی و تعین رفتارهای دینی در همه سطوح زندگی مردم است، امری ضروری است. در این مقاله با تمرکز بر ارزش اسلامی عفاف، به عنوان یکی از نمودهای ارزش های اسلامی، و بازکاوی ابعاد آن در آموزه های دینی در دو بعد فقهی و اخلاقی، نظریه های ارتباطی مربوط به روابط انسانی و واسطه گری رایانه (جاذبه، مدیریت ادراک و نفوذ اجتماعی) را مورد بررسی قرار داده و سپس در سنت پژوهش کیفی با تلفیق سه روش گروه متمرکز، مصاحبه عمیق و مشاهده مشارکتی و غیرمشارکتی به کشف چگونگی ارتباط عفیفانه سایبری در شبکه های اجتماعی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cybernetic Efaf Communicate in Social network

چکیده [English]

Cybernetic ​​social networks have created a new situation in human life And since this is religion in all aspects of life, the rules of conduct religious activities in the social network perspective reproduce.System of normative behavior in Iran after the Islamic Revolution and the Islamic civilization claim determination religious practices at all levels of public life is essential. This paper focuses on the Islamic values ​​of modesty, as a manifestation of Islamic values​​, and this article attempts to religious dimensions in legal and ethical dimensions, Theories of computer-mediated communication and human relations (attractions, perception management and social influence) to examine Combining the three methods and the tradition of qualitative research, focus groups, depth interviews and participatory and non-participatory observation Fyfanh begun to explore how social networks are discussed. This paper focuses on the Islamic values ​​of modesty, as a manifestation of Islamic values​​, and this article attempts to religious dimensions in legal and ethical dimensions, Theories of computer-mediated communication and human relations (attractions, perception management and social influence) to examine Combining the three methods and the tradition of qualitative research, focus groups, depth interviews and participatory and non-participatory observation Fyfanh begun to explore how social networks are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efaf communicate
  • Human Communication
  • norm
  • social network
قرآن‌کریم.
ابن‌منظور محمدبن مکرم، (1414ق). لسان العرب. چاپ سوم، بیروت: دار صادر.
تمیمی‌آمدی، عبدالواحد، (1366). تصنیف غرر الحکم و درر الکلم. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
حسینی، سیدمجتبی، (1385). احکام نگاه و  پوشش. قم: دفتر نشر معارف.
خسروی، شراره و ژیلا عابد سعیدی، (اسفند 1389). «گروه متمرکز، روشی در گردآوری اطلاعات». پرستاری ایران، دانشگاه علوم‌پزشکی تهران، دورة23، شمارة 68: 30-19.
دهخدا، علی‌اکبر، (1341).  لغت‌نامه دهخدا. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
راغب‌اصفهانى، حسین‌بن محمد، (1412ق). المفردات فی غریب القرآن. بیروت: دارالعلم.
رستگارخالد، امیر و فاطمه محمدیان، (تابستان 1392). «استفاده از اینترنت و احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه دانشگاه باهنر کرمان)». مطالعات فرهنگ-ارتباطات، دورة 14، شمارة 54: 89-53.
صفایی، پروین، (اسفند 1391). «تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر سبک زندگی کاربران اینترنت». مشرق‌نیوز، تاریخ آخرین بازدید: http://www.mashreghnews.com
طریحى، فخرالدین، (1375). مجمع البحرین. چاپ سوم، تهران: کتابفروشی مرتضوی.
 
علم الهدی، سیدعبدالرسول، (1391). ارتباط عفیفانه در تلویزیون و سینما. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
قرشى، سید على‌اکبر، (1371). قاموس قرآن. چاپ ششم، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
قرطبى، محمد‌بن احمد، (1364). الجامع لأحکام القرآن. تهران: ناصر خسرو.
کرمانی، حسین، (بهار و تابستان 1390). «نگاهی به آیندة شبکه‌های اجتماعی مجازی». خبرنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال اول، شمارة اول، شمارة پیاپی 11 و 12: 51.
کراجکى، ابوالفتح، (1394ق). معدن الجواهر. تهران: کتابخانة مرتضویه.
مجلسى، محمد‌باقر، (1404ق). بحار الأنوار. بیروت: مؤسسة الوفاء.
معصومی، مسعود، (1386). احکام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعی آنان. چاپ سی و هشتم، ویرایش هفتم، قم: بوستان کتاب.
مکارم‌شیرازی، ناصر، (1386). اخلاق در قرآن: فروع مسائل اخلاقی. چاپ سوم، قم: مدرسه الامام علی‌بن ابیطالب(ع).
منینگ، فلیپ، (1380). اروینگ گافمن و جامعه‌شناسی نوین. مترجم ثریا کامیار، تهران: کامیار.
نراقى، ملا احمد، (1377). معراج السعادة. تهران: دهقان.
یزدخواستی، بهجت، صمد عدلی‌پور و الهام کیخائی، (بهار 1392). «حوزة عمومی و گفتگو در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی (بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر گفتگوی میان فرهنگ‌ها)»، مطالعات فرهنگ-ارتباطات، دورة 14، شمارة 53: 101-81.
 
Bumeister, Ray F, (1999). The Self in Social Psychology. Taylor and Francis Group.
Byrne, Elizabeth, (1993). "The Formation of Relationships on IRC". Available at: www.irchelp.org/communication-research/academic. Accessed in: 2012/3/3
Chenault, Brittney G, (May 1998). "Developing Personal and Emotional Relationships Via Computer Mediated Communication", CMC Magazine.
Craig, Rabert T (1999). "Communication Theory as a Field". Communication Theory, nine: two, 119-161.
Streubert Speziale HJ, Carpenter Rinaldi D, (2007)."Qualitative Research in Nursing, Advancing the Humanistic Imperative". 4th ed. Philadelphia: Lippincott-Williams &Wilkins:38-41.
Trend, David, (2001). Reading Digital Culture, Blackwell Publishers.
Walther, J. B, (1993). "Impression Development in Computer Mediated Interaction", Western Journal of Communication.