بررسی کیفیت دوستی بین جوانان منزوی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه کردستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی، پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی

چکیده

امروزه روابط اجتماعی به دلیل ظهور ابزارهای نوینی چون رسانه­های ارتباطی، دانشگاه و ...  از لحاظ کمیت و کیفیت تغییر کرده است. کمیت رابطه بر کیفیت روابط فرد با دیگران ازجمله دوستان تأثیرگذار است. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی تأثیر انزوای اجتماعی بر کیفیت دوستی بین دانشجویان دانشگاه کردستان مبتنی بر نظریۀ شبکه است. این پژوهش به صورت پیمایشی اجرا شده و با استفاده از روش نمونه­گیری غیراحتمالی آسان، 375 نفر از دانشجویان دانشگاه کردستان انتخاب و سپس با بهره‌گیری از پرسشنامۀ محقق­‌ساخته، یافته­ها جمع­آوری شدند. پس از استخراج نتایج پرسشنامه­ها، محاسبات آماری برای توصیف و آزمون فرضیه­ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و Lisrel انجام شدند. نتایج حاکی از آنند که انزوای اجتماعی بر یأس از تداوم روابط، احساس بی­قدرتی، مطیع‌‌بودن و وابستگی در روابط دوستانۀ دانشجویان تأثیر معناداری دارد؛ امّا انزوای اجتماعی بر تنفر و بی­اعتمادی به دیگران فاقد تأثیر معنادار است­. در نتیجۀ آن باید بگوییم زمانی که دانشجویان تماس با همنوعشان را از دست داده باشند، استعداد کسب تجربه و اندیشه را نیز از دست می­دهند که با ازدست‌دادن اندیشه و عمل، احساس ناتوانی و بی‌قدرتی می­کنند و در نتیجۀ آن مطیع دیگران می­شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Quality of Friendship Among Isolated Youths (Case study: Students at Kurdistan University)

نویسنده [English]

  • S f
چکیده [English]

Today, social relationships have changed in aspect of quantity and quality due to the emergence of modern tools such as communication media, universities and so on. The quantity of relationships affects the quality of one's relationships with others, including friends. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of social isolation on Quality of friendship among students in Kurdistan University based on network theory. The present study is a survey that using a Convenience nonprobability sampling method and 375 students of Kurdistan University were selected.  Data were collected using a researcher-made questionnaire. After extracting the results of the questionnaires and using SPSS and Lisrel software, statistical calculations were performed to describe and test the hypotheses.The results indicate that social isolation has a significant effect on frustration of relationships, a feeling of powerlessness in friendship, subjugation and dependence in students' friendships, but social isolation has no significant effect on hatred and distrust to others. Consequently, when young people have lost contact with their colleagues, loses the talent of experience and thought. Individuals losing thought and action , feel helpless and powerless and thus results submissive to others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relationship network
  • affiliation
  • powerlessness
  • social despair
ابراهیمی‌مقدمیان، محمود(1381). عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر انزوای جوانان شهر همدان، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه اصفهان.
آرنت، هانا(1388). به سوی توتالیتاریسم، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: جاویدان.
آرون، ریمون(1396). مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی، ترجمۀ باقر پرهام، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
امیرکافی، مهدی(1383). طراحی الگوی جامعه‌شناختی انزوای اجتماعی در شهر تهران، پایان‌نامۀ دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
بشیریه، حسین(1382). دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران دورۀ جمهوری اسلامی ایران، تهران: مؤسسه نگاه معاصر.
جعفری، فاطمه(1395). بررسی رابطۀ میان استفاده از نرم‌‌افزارهای جانبی تلفن همراه (همچون تلگرام، وایبر و ...) با سبک زندگی زنان 20 تا 30 سالۀ منطقۀ 5 تهران، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق.
رابرتسون(1374). درآمدی بر جامعه(با تأکید بر نظریه‌های کارکردگرایی، ستیزش و کنش متقابل نمادی)، ترجمۀ حمید بهروان، مشهد: آستان قدس رضوی.
رزاقی، سهراب(1382). «جامعۀ ایران؛ کدام چشم انداز»، ماهنامۀ آفتاب، شمارۀ 29: 41-29.
رفیع‌پور، فرامرز(1380). آناتومی‌جامعه، تهران: نشرنی.
ریتزر، جورج(1394). نظریه‏های جامعه‏شناسی در دوران معاصر، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
زیمل، گئورک(1382). «کلانشهر و حیات ذهنی»، ترجمۀ یوسف اباذری، نامۀ علوم اجتماعی، شمارۀ 3: 66-53.
ستوده، هدایت‌الله(1374). درآمدی برروان‌شناسی اجتماعی، تهران: آوای نور.
شجاعی، مهلا(1392). بررسی رابطۀ بین ملاکهای دوستی و کیفیت دوستی با سبکهای هویت در نوجوانان دختر و پسر، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد رشتۀ روان‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
کلانتری، عبدالحسین و سیدسعید حسینی‌زاده‌آرانی(1394). «شهر و روابط اجتماعی: بررسی ارتباط میان میزان انزوای اجتماعی و سطح حمایت اجتماعی دریافتی با میزان تجربۀ احساس تنهایی»، مطالعات جامعه‌شناختی شهری، شمارۀ 16: 118-87.
کاوسی، حامد، حسن رنگریز و بهمن سعیدی‌پور(1392). بررسی رابطۀ بین نوعدوستی و وظیفه‌شناسی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با ابعاد کیفیت خدمات از دیدگاه دانشجویان دانشگاههای پیام‌ نور استان کرمانشاه، مقالات همایشهای ایران، کنفرانس بین‌المللی مدیریت، چالشها و راهکارها.
کوزر، لوئیس(1392).  زندگی و اندیشۀ بزرگان جامعه‌شناسی، محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
کیانپور، مسعود، صمد عدلی‌پور و حکیمه ملک‌احمدی(1393). «تعامل در فیس‌بوک و تأثیر آن بر هویت مدرن جوانان شهر اصفهان»، مجلۀ جهانی رسانه، شمارۀ 2: 153-132.
محسنی‌تبریزی، علیرضا(1370). «بیگانگی»، نامۀ علوم اجتماعی، شمارۀ 2: 51-33.
محسنی، منوچهر، بهزاد دوران و محمدهادی سهرابی(1385). «بررسی اثرات استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی کاربران اینترنت»، مجلۀ جامعه‌شناسی ایران، شمارۀ 16: 95-72.
محمدی‌شکیبا، عباس(1389). نظرسنجی از شهروندان تهرانی دربارۀ منافع فردی و جمعی، تهران: مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صدا و سیما.
مدرسی‌یزدی، فائزه، مهناز فرهمند و علیرضا افشانی(1396). «بررسی انزوای اجتماعی دختران مجرد و عوامل فرهنگی ـ اجتماعی مؤثر برآن»، مسائل اجتماعی ایران، سال هشتم، شمارۀ ۱: ۱43-۱21.
موسسۀ پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی(1395). توزیع تعداد دانشجویان، دانش‌آموختگان و آموزشگران دانشگاهی مراکز آموزشی در سال‌ تحصیلی 1395- 1394، وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری. https://irphe.ac.ir/files/site1/pages/Stat_1394_95/EnrolmentTable/1-2.pdf
موسوی، سیدکمال و سکینه حیدرپورمرند(1390). معمای بیگانگی در اندیشۀ اجتماعی، تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شاهد.
نیازی، محسن و همکاران(1396). «تبیین جامعه‌شناختی فرهنگ فقر روستایی»، مسائل اجتماعی ایران، شمارۀ 1،  188-167.
هزارجریبی، جعفر و رضا صفری‌شالی(1388). «بررسی رضایت از زندگی و جایگاه احساس امنیت بین شهروندان تهرانی»، فصلنامۀ انتظام اجتماعی، شمارۀ 3: 144-121.
Bester. G, Budhal. R. S (2011).”Social isolation: a learning obstacle in the primary school”, South African Journal of Education, 21(4). 16-33.
Fisher.D.C, Kobayashi. Karen, Smith. A (2017). “The subjective dimension of social isolation: A qualitative investigation of older adults' experiences in small social support networks”, Journal of Aging Studies,  4: 407–414.
Goldenberg J, Libai B, Muller E (2001).”Talk of the network: a complex system look at the underlying process of word-of-mouth”. Mark Lett, 12(3):211–223.
Levine, D.N (1971). Georg simmel on individuality and social forms, Chicago: the University of Chicago press.
Van Baarsen, Berna, Tom A. B. Snijders, Johannes H. Smit, and Marijtje A. J. Van Duijn (2001). “Lonely but Not Alone: Emotional Isolation and Social Isolation as Two Distinct Dimensions of Loneliness in Older People”, Educational and Psychological Measurement, 61:119–35.