نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه تهران. پژوهشگر سازمان صداوسیما

2 دانشیار دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما

چکیده

این پژوهش کیفی، به دنبال پاسخ این سوال است که مهم‌ترین مضامینی که سازمان صداوسیما می‌تواند در تولید انواع برنامه‌های اقناعی خود با هدف ترغیب مخاطبان به خرید و حمایت از کالای ایرانی، به آنها توجه کند، چیست؟ پژوهش، تبلیغات تجاری صداوسیما را به دلیل ماهیت تولید آنها مدنظر قرار نداده، هرچند بخشی از مضامین به این تولیدات قابل تعمیم است. جامعه آماری پژوهش، نخبگان ارتباطات، روانشناسی و تبلیغات هستند که با نمونه‌گیری هدفمند،7 عضو انتخاب کردند و با روش مصاحبه عمیق با آنها، اطلاعات گردآوری شد و در90 مضمون اصلی خلاصه گردید. بر اساس نتایج پژوهش، سازمان صداوسیما در امر ترغیب مخاطبان به خرید و حمایت از کالای ایرانی دارای راهبرد از پیش طراحی‌شده و مشخص، نبوده و با سیاست‌های تجاری و با برخوردی کلیشه‌ای، سهم کمی از تولیداتش را به برنامه‌های اقناعی به منظور ترغیب مخاطب به حمایت از کالای ایرانی بر اساس دو عنصر استدلال و آگاهی‌بخشی اختصاص داده است و بیشتر تولیداتش از نوع برنامه‌های تهییجی تجاری بوده است. صداوسیما می‌تواند با صداقت و عدم سوگیری جناحی در تولیداتش، اعتبار و اعتماد خود نزد مخاطبان را افزایش داده و با تعدیل سیاست‌های تجاری خود، با برنامه‌های ترغیبی بر اساس دو عنصرآگاهی و استدلال، مخاطبان را به خرید و حمایت از کالای ایرانی ترغیب نماید و اطلاع‌رسانی دقیق در حوزه کسب‌وکار، تلاش در ایجاد عدالت و ثبات اقتصادی، شفاف‌سازی فضای تولید، کمک به افزایش کیفیت کالاهای ایرانی با معرفی و ایجاد فضای رقابتی یکسان برای تولیدکنندگان و حمایت از تولیدی‌های کوچک و متوسط را در اولویت برنامه‌سازی خود قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Most Important Content Required by the IRIB to Encourage Audiences to purchase Iranian Goods

نویسندگان [English]

  • motreza shams 1
  • ARDESHIR ZABOLIZADEH 2

1 Ph. D Student of Communication Sciences, University of Tehran. IRIB Researcher

2 Associate Professor, Faculty of Communication and Media, IRIB University

چکیده [English]

This qualitative research seeks to answer the question of what are the main topics that the IRIB can consider in producing a variety of persuasive programs aimed at encouraging the audiences to purchase and support Iranian goods. The research doesn’t consider the IRIB's commercial advertising because of the nature of their production, although some of the themes can be generalized to these products. The research statistical population are elites in communication, psychology, and advertising that seven members have been selected through purposive sampling and information gathered through deep interview and summarized within 90 themes.
   Based on research results, the IRIB in persuading audiences to purchase and support Iranian goods doesn’t have a pre-designed strategy and has allocated small share of its products to persuasive plans to encourage the audiences to support Iranian goods based on two elements reasoning and awareness with commercial policies and stereotypical. Most of its products have been commercial incentive plans. IRIB can be honest and increase credibility and confidence among audiences without factional bias in its products and with modification of its commercial policies and encouraging products based on two elements of consciousness and reasoning persuade audiences to purchase and support Iranian goods. For this purpose, it may prioritize programs such as:  giving Precise information in the field of business, trying to create justice and economic stability, clarifying production space, helping to increase the quality of Iranian goods by introducing producers and create the same competitive atmosphere for them and supporting small and Medium Enterprises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • persuade
  • Iranian goods
  • IRIB
  • Encouraging
منابع و مأخذ
ال. بلوا، ویلیام؛ جی. پاملا بلوا(1390). پیام‌های اقناعی: فرایند تأثیرگذاری، ترجمۀ مینو نیکو و وازگن سرکیسیان، تهران: انتشارات سروش.
الیاسی، محمدحسین(1388). «مبانی نظری و عملی اقناع و مجاب سازی»، فصلنامه مطالعات بسیج، شماره 45: 71-14.
پراتکانیس، آنتونی والیوت آرنسون(1394). عصر تبلیغات، ترجمۀکاووس سید امامی و صادق عباسی، تهران: انتشارات سروش.
تن، الکسیس(1388). نظریه‌ها و پژوهش‌های ارتباط جمعی، ترجمۀ نعیم بدیعی، تهران: انتشارات همشهری.
حکیم آرا، محمدعلی(1384). ارتباطات متقاعدگرانه و تبلیغ، تهران: انتشارات سمت.
روشندل اربطانی، طاهر و زهرا قیومی(1394). «شناسایی مؤلفه‌های اقناعی تبلیغات تلویزیون با هدف ترویج مصرف بهینه انرژی (برق) در کشور»، فصلنامه پژوهش‌های سیاستگذاری و برنامه‌ریزی انرژی، شماره 1: 250-221.
ساروخانی، باقر(1383). «اقناع، غایت ارتباطات»، فصلنامه نامه علوم اجتماعی، شماره 23: 93-115.
سعیدی، رحمان و علی‌اصغر کیا(1383). مبانی ارتباط، تبلیغ و اقناع، تهران: انتشارات روزنامه ایران.
صفایی‌نژاد، قاسم(1394). «نظریه‌های اقناع و کاربرد آن در رسانه‌ها»، فصلنامه مدیریت رسانه، شماره 12: 38-23.
صلواتی، مرجان(1391). «جایگاه واژه ارتباط در تبلیغات تجاری»، فصلنامه هنرهای تجسمی نقش مایه، شماره 13: 84-75.
فلیک، اووه(1388). درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمۀ هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
لیندوف، تامس و برایان تیلور(1388). روش‌های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات، ترجمۀ عبدالله گیویان، تهران: انتشارات همشهری.
محمدخوانی ملکوه، محمد و ابراهیم فتحی(1390). «بررسی محتوای برنامه‌های شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای بی‌بی‌سی فارسی»، فصلنامه مطالعات فرهنگ-ارتباطات، شماره 13: 154-123.
مک کوئیل، دنیس(1380). مخاطب‌‌شناسی، ترجمۀ مهدی منتظرقائم، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه.
Alba, J. W. & Hutchinson, J. W (1987). Dimensions of Consumer Expertise,Journal of Consumer Research, Vol. 13, No. 4.
Aronson, E (1999). The Social Animal, California, Worth Publishers.
Bettinghous, Erwin P. & Cody, Michael J (1994). Persuasive Communication, 5thed, For Worth, TX: Harcourt Brace, Florida.
Clark, Eddi M (1994). Attention, attitude, and affect in response to advertising,Lawrence Erlbaum Associates.
Eagly, Alice. H & Chaiken, Shelly (1993).The Psychology of Attitude, Harcourt Brace Jovanovich, Orlando.
Mason, Lucia (2001). The process of change through persuasion: a commentary, International Journal of Educational Research, Vol 35, pp 715–729.
Myers, D.G (2001). Social Psychology, Boston, Mc Graw Hill.
Petty, R. E. & Cacioppo, J. T (1981). Attitudes and persuasion: Classic and contemporary approaches, Dubuque, Iowa: Brown.
Petty, R. E. & Priester, J. R. & Brinol, P (2002). Mass media attitude change: Implications of the Elaboration Likelihood Model of persuasion, In J. Bryant & D. Zillmann (Eds.)