نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران (نویسنده مسئول)

2 گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر ابعاد فرهنگی هافستد بر پذیرش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات به‌ویژه همراه بانک صورت گرفته ‌است. تحقیق پیش رو بر اساس هدف کاربردی و گردآوری اطلاعات توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل تمامی افراد ایرانی بود که حداقل یک حساب بانکی فعال و دستگاه تلفن همراه با قابلیت انجام فعالیت‌های مالی داشتند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود که در مجموع 400 پرسشنامه جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شد. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و تکنیک حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که مردگرایی، فردگرایی، اجتناب از عدم اطمینان و فاصله قدرت با سهولت استفاده ادراک شده توسط کاربران همراه بانک رابطه مستقیم دارد و رابطه مستقیم مردگرایی و فاصله از قدرت با سودمندی ادراک شده در استفاده از همراه بانک تأیید شد. همچنین تأثیر مستقیم سهولت استفاده ادارک شده از همراه بانک و سودمندی ادراک شده از همراه بانک بر نیت رفتاری نیز تأیید شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Culture on Acceptance of Information and Communication Technology in Iran (Case Study: Mobile Bank)

نویسندگان [English]

  • seyyed mohammad zargar 1
  • tayyebeh rahimian 2

1 Departmant of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran (Corresponding Author).

2 Departmant of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.

چکیده [English]

The present study aims at studying the effect of Hofstede cultural dimensions on the adoption of Informationand Communication Technology, particularly Mobile Bank.This study is practicalin terms of objective and is descriptive – survey in terms of data collection.The statistical population of the study was every Iranian who had at leastone active bank account and a mobile device with the ability to performfinancial activities. Questionnaire was used to collect data and a total of 400questionnaires were collected and analyzed. In order to analyze the data,structural equation modeling and partial least squares technique was used. Theresults of the hypothesis test showed thatMasculinity,individualism, avoidance of uncertainty and power distance have direct relation with ease of perceived use of mobile bank users and the direct relation betweenMasculinityand distance from the power with perceivedusefulness in using mobile bank was confirmed.Alsothe direct effect of the ease of perceived use of the mobile bank and the perceivedusefulness of the mobile bank on the behavioral intention was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance of Information Technology
  • Mobile bank
  • Hafstade Culture
منابع و مأخذ
اردلان، محمدرضا، فخرالسادات نصیری ولیک بنیو، زهرا سرچهانی(1394). «تحلیل رابطه فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دینسون و پذیرش فناوری»، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، شماره 4: 144-121.
اژه‌ای، جواد، جواد امانی ساری بگلو، هیمن خضری آذر، محمدتقی غلامی(1391). «نقش واسط‌های باورهای شناختی در ارتباط بین عوامل فردی و سازمانی با پذیرش فناوری اطلاعات»، مجله علوم رفتاری، شماره 1: 9-1.
صفردوست، عاطیه، مریم محمد روضه‌سرا، محمد نقی‌زاده، منوچهر منطقی(1395). «بررسی نقش ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در اثربخشی انتقال فناوری و عملکرد رقابتی»، مطالعات توسعۀ اجتماعی-فرهنگی، شماره 4: 184-169.
فرزین یزدی، محبوبه، رویا برادر، امیر غائبی(1392). «بررسی قابلیت کاربرد مدل پذیرش فناوری برای پذیرش فناوری آر.اف.آی.دی در کتابخانه‌های دانشگاهی (موردکاوری: شهر یزد)»، تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، شماره 2: 189-171.
قبادی، علیرضا؛ زهرا مهری(1392). «بررسی وضعیت پایبندی به هویت فرهنگی اعضای شبکه اجتماعی فیس‌بوک: مطالعۀ موردی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته‌های علوم انسانی دانشگاه تهران»، فصلنامۀ مطالعات توسعۀ اجتماعی-فرهنگی، شماره 2: 198-175.
گودرزوند چگینی، مهرداد، سمانه اسماعیلی(1394). «مطالعه فرهنگ سازمانی مرتبط با پذیرش مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات در بیمارستان‌های شهر رشت»، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، شماره 1: 42-29.
منتظری، محمد، امیر میرزایی، ندا پسندی‌‌پور، مهدیه خوارزمی(1393). «نقش مدل پذیرش فناوری، تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده و مولفۀ اعتماد در پذیرش بانکداری اینترنتی (مطالعۀ موردی: مشتریان بانک ملی شهر سیرجان)»، فصلنامه توسعه مدیریت پولی و بانکی، شماره 4: 18-1.
هومن، حیدرعلی(1384). مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار لیزرل، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
یعقوبی، نورمحمد، رویا شاکری(1387). «مقایسه تحلیلی مدل‌های پذیرش فناوری با تأکید بر پذیرش بانکداری اینترنتی»، فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره 11: 44-21.
Akour, Iman (2006).Factors influencing faculty computer literacy and use in jordan: A multivariate analysis, Doctoral Dissertation, Louisiana tech university, United states-louisiana.
Al-Hujra, O., Al-dalahmeh,M and Aloudat, A. (2011). The Role of National Culture on Citizen Adoption of eGovernment Services: An Empirical Study, Electronic Journal of e-Government .9 (2): 93-106.
Al-jumeily, D., Hussain, A.J. (2014). The Impact of culture factors on Technology Acceptanc: A Technology Acceptance Model Across Eastern and Western Culture, International Journal of Enhanced Research in Educational Development, 2(4): 37-62.
Alsajjan, B., Dennis, Ch. (2010). Internet banking acceptance model cross- market examination, Journal of Business Research, 63: 957-963.
Bailey, A., Pentina, I., Mishra, A.S., Ben Mimoun,M.S., (2017). "Mobile payments adoption by US consumers: an extended TAM", International Journal of Retail & Distribution Management, 45(6).
Bankole, F., Bankole, O., (2017). The effects of culture deminsion on ICT innovation: analysis of mobile phone services, telematics and information. 34(2): 490-505.
Bankole, F., Bankole, O., Brown, I. (2011). Mobile banking adoption in nigeria, The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 47(2): 1-23.
Baptista, G., Oliveira, T. (2015). Understanding mobile banking: The unified theory of acceptance and use of technology combined with cultural moderators, Computers in Human Behavior,50: 418-430.
Baptista, G., Oliveria, T. (2017). Why So Serious? Gamification Imoact in the Acceptance of Mobile Banking Services, Internet Research, 27(1): 118-139.
Cardon, P.W, Marshall, B.A. (2008). National Culture and Technology Acceptance: The Impact of Uncertainly Avodance, Issue in Information Systems, 9(2): 103-110.
Chong, A.Y.L. (2013), Predicting m-commerce adoption determinants: a neural 23 approach, Expert Systems with Applications. 40(2): 523-530.
Cody-Allen, E., Kishore, R. (2006). An Extension of the UTAUT Model with E-Quality, Trust, and Satisfaction Constructs, Proceedings of the 2006 ACM SIGMIS CPR, conference on computer personnel research: 82-89.
Crabbe, M., Standing, C., Standing, S., Karjaluoto, H. (2009). An adoption model for mobile banking in Ghana, International journal of mobile communications. 7(5): 515-543.
Davis, F. (1989). Perceived ease of use and user acceptance of information technology, MIS Quarterly,13(3), 319-339.
Faria, M. G. (2012). Mobile banking adoption: A novel model in the Portuguese context, University Nova de Lisboa.
Fonseca, M. J., Costa, P., Lencastre, L. & Tavares, F. (2013). A statistical approach to quantitative data validation focused on the assessment of students, perceptions about biotechnology, Springerplus, 2.
Haffar, Mohamed, Al-Karaghouli, Wafi, Ghoneim, Ahmad, (2014), An empirical investigation of the influence of organizational culture on individual readiness for change in Syrian manufacturing organizations, Journal of Organizational Change Management, 27 (1).
Hofstede, G. Cultures and organizations: Software of the mind, London: McGraw-Hill, 1991.
Hofstede, G. (2001). Culture´s consequence, 2nd ed.Thousand Oaks, CA: Sage.
House, R. Hanges, P., Javidan, M., Dorfman, P., Gupta, V. (Ed.). (2004).Culture, leadership, and organizations: The GLOBE study of 62 societies, Thousand Oaks, CA: Sage.
Huang, L. (2017). A Cultural Model of Online Banking Adoption: Long-Term Orientation Perspective, In: Journal of Organizational and End User Computing, 29(1): 1-22.
Huong T.T.T., Corner, J. (2016), The impact of communication channels on mobile banking adoption, International Journal of Bank Marketing, 34(1): 78-109.
Ikram, U., Zahid, H., Safeer, U. (2017). Understanding Online Banking Adoption in a Developing Country: UTAUT2 with Cultural Moderator, In Journal of Global Information Management, 25(1): 43-65·
Ilagan, S., (2009). Exploring the impact of culture on the information of consumer trust in internet shopping. A thesis for the degree of master of arts in communication, Department of communication and journalism and the Graduate school of the university of Wyoming.
Jung Wan. L., Kip. B., Nobre, H. (2012).Impact of culture on online management education, In: Cross Cultural Management An International Journal, 19(3): 399-420.
Koksal, M.H. (2016), The intentions of Lebanese consumers to adopt mobile banking, International Journal of Bank Marketing, 34(3).
Laukanen, T., Cruz, P., (2012). Cultural, Individual and Device-Specific Antecedents on Mobile Banking Adoption: A Cross-National Study, In: System Science (HICSS), 2012 45th Hawaii International Conference on.
Lee, J., Park, S. Y., Baek, I., & Lee, C. S. (2008). The impact of the brand management system on brand performance in B–B and B–C environments, Industrial marketing management, 37(7): 848-855.
Lim, K. Leung, K., Sia, C., Lee, M. (2004). Is ecommerce boundary- less? Effects of individualism- collectivism and uncertainly avoidance on internet shopping, Journal of international business studies, 35: 545-559.
Mahfuz, M., Hu, W., Khanam, L. (2016). The Influence of Cultural Dimensions and Website Quality on m-banking Services Adoption in Bangladesh: Applying the UTAUT2 Model Using PLS" (2016). WHICEB 2016 Proceedings. 18.
Martins, C., Oliveira, T. and Popovič, A. (2014). Understanding the internet banking adoption: a unified theory of acceptance and use of technology and perceived risk application, International Journal of Information Management, 34(1): 1–13.
Merchant, S. (2007).Exploring the Influence of Culture Values on the Acceptance of Information Technology: An application of the Technology Acceptance model, Isssue in Infoming Science and Information Technology. 4: 431-443.
Min, Q., Ji, S., Qu, G., (2008). Mobile commerce user acceptance study in china: a revised UTAUT model, tsinghua science and technology. 13(3): 257-264.
Oliveira, T., Faria, M., Thomas, M. A., & Popovic, A. (2014). Extending the understanding of mobile banking adoption: When UTAUT meets TTF and ITM, International Journal of Information Management, 34(5): 689–703.
Oye, N. D., Iahad, N. A., & Rahim, N. A. (2014). The history of UTAUT model and its impact on ICT acceptance and usage by academicians, 251–270.
Poon, W. (2008). Users adoption of ebanking services: the Malaysian, Perspective, Journal of business and industrial Marketing, 23(1): 59-69.
Raza Zaidi, S. K., Henderson, C.D., Gupta, G. (2017). The moderating effect of culture on e-filing taxes: evidence from India" Journal of Accounting in Emerging Economies, 7(1): 134-152.
Schiller, S., Cui, J., (2010). Communication openness in the work place: the effects of medium (F2F and I) and culture (US and China), Journal of global information technology management, 13(2): 1-37.
Schwartz, S. (1994). Beyond individualism/collectivism: New cultural dimensions of values, In: KIM, U.; TRIANDIS, H.; KAGITCIBASI, C.; CHOI, S-C.; YOON, G. (Ed.) Individualism and Collectivism, Theory, Method and Applications. Thousand Oaks, CA: Sage: 85-99.
Shankar, A. (2016). Factors Affecting Mobile Banking Adoption Behavior in India, J Internet Bank Commer, 21: 160.
Smith, P. B. and M. H. Bond (1998). Social psychology across cultures, London, Prentice Hall Europe
Srite, M., (2000). The influence of national culture on the acceptance and use of information technologies: an empirical study, Information and management sciences, Florida state university. USA
Srite, M., and Karahanna, E. (2006).The Role of Espoused National Cultural Values in Technology Acceptance, MIS Quarterly, (30:3), 670-704.
Srite, M., Thatcher, J., Galy, E. (2008).Does Within- culture variation matter? An empirical study of computer usage, journal of Global information management, 16(1): 1-25.
Sriwindono, H., & Yahya, S. (2012). Toward modeling the effects of cultural dimension on ICT acceptance in Indonesia, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 65(ICIBSoS), 833–838.
Stoermer, S., Bader, A.K., Froese, F.J (2016), Culture matters: The influence of national culture on inclusion climate, Cross Cultural & Strategic Management, 23(2): 287-305.
Soares, A., shoham, A. (2007). Hofstede's dimensions of culture in international marketing studies, Journal of Business Research, 60: 277-284.
Tam, C., Oliveria, T. (2017). Underestanding Mobile Banking Individual Performance: the DeLone & McLean Model and the Moderating Effects of Individual Culture, Internet Resarch, 27(3).
Tarhini, A. Hone, K. Liu, X. & Tarhini, T. (2017). Examining the moderating effect of individual-level cultural values on users’ acceptance of E-learning in developing countries: a structural equation modeling of an extended technology acceptance model, Interactive Learning Environments, 25: 3, 306-328
Trompenaars, F. and C. Hampden-Turner (1997). Riding the waves of culture: understanding cultural diversity in business. London, Nicholas Brearley.
Vankatesh, V., Morris, M., Davis, G. Davis, F. (2003).User acceptance of computer technology: A comparison of tow theoretical models, Management Science, 35(8): 982-1003.
Veiga, J., Floyd, S., Dechant, K., (2001).Towards modelling the effects of national culture in IT implementation and acceptance, Journal of information technology. 16(1): 145-158.
Vijayakumar, V, S, R, Padma, R, N, (2014). Impact of perceived organizational culture and learning on organizational identification, International Journal of Commerce and Management, 24(1): 40 – 62
Wessels, L., Drennan, J., (2010). An investigation of consumer acceptance of M-banking, international journal of bank marketing, 28(7): 547-568.
Wonglimpiyarat, J. (2014). Competition and challenges of mobile banking: A systematic review of major bank models in the thai banking industry, journal of high technology management research, 25(2): 123-131.
Yoon, C. (2009). the effects of national culture values on consumer acceptance of e- commerce: online shoppers in china, Information & management, 46(2): 294-301.
Yu, C. (2012). Factors affecting individuals to adopt mobile banking: Empirical evidence from the UTAUT model, Journal of Electronic Commerce Research, 13(2): 104–121.
Zhou, T., Lu, Y., Wang, B. (2010). Integrating TTF and UTAUT to explain mobile banking user adoption, computers in Human Behavior, 26: 760-767.