نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

3 کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی یزد، یزد، ایران

چکیده

سواد رسانه‌ای موضوعی است که قدرت درک مخاطبان از نحوۀ کارکرد رسانه‌ها و شیوه‌های معنی‌سازی در آنها را مورد توجه قرار می‌دهد و می‌کوشد این واکاوی را برای مخاطبان به یک عادت و وظیفه تبدیل کند. بر این اساس، پژوهش پیش‌رو به بررسی رابطۀ سرمایۀ فرهنگی و سواد رسانه‌ای جوانان شهر بافق پرداخته است. روش مطالعه از نوع پیمایشی و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بود. جامعۀ آماری تحقیق، 10696 نفر از جوانان شهر بافق بودند که 384 نفر از آنها با استفاده از شیوۀ نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای آماری اس پی اس اس و اموس استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان دادند که بین سرمایۀ فرهنگی و سواد رسانه‌ای رابطۀ مستقیم و معنی‌داری وجود داشت. بین ابعاد سرمایۀ فرهنگی، بُعد عینی قوی‌ترین رابطه را با سواد رسانه‌ای داشت. تحلیل مدل معادلۀ ساختاری نیز نشان داد سرمایۀ فرهنگی با ضریب تأثیر 57 درصد، تأثیر مستقیم و معنی‌داری بر سواد رسانه‌ای دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Cultural Capital and Media Literacy among Youth in the City of Bafgh

نویسندگان [English]

  • SeyedAlireza Afshani 1
  • SeyedAlimohamad Mazidi sharafabadi 2
  • Monire Sadri 3

1 Associated Professor in Sociology, Yazd University

2 Assistant Professor in Social Communication Sciences, Meybod University

3 M.A in communication

چکیده [English]

Media literacy is a topic that takes into account the power of the audience to understand how the media works and how it works, and wants to turn this analysis into an habit and task for the audience. Accordingly, the present study has examined the relationship between cultural capital and media literacy among young people in Bafgh city. This research has been carried out using survey method and multi-stage cluster sampling on 384 individuals among youth in the city of Bafgh. Data were collected using researcher made questionnaires of cultural capital and media literacy. Data analysis was performed using SPSS and Amos software. Findings showed that between cultural capital and media literacy there was direct and significant relationship (p <0.001). Among the dimensions of cultural capital, the objective dimension had the strongest relationship with media literacy. Analysing the structural equations model, showed that the impact of cultural capital on media literacy is %0.57, which indicates the direct relationship between these two variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural capital
  • Media literacy
  • Youth
  • Message
  • Audience

منابع و مأخذ

 
اسدی، مریم(1396). ماهیت سواد اطلاعاتی و انواع سواد در عصر اطلاعات، نشریۀ الکترونیکی شناسه.
ارجمندی، غلامرضا(1385). مهارت‌های زندگی 1: مهارت‌های سواد رسانه‌ای، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
بیگدلی زاهد و ماریا نصیری(1393). در پژوهش «تحلیل وضعیت سواد رسانه‌ای دانشجویان کارشناسی ارشد مجموعۀ رشته‌های علوم انسانی شهر اهواز براساس رویکرد نظری تامن»، مجلۀ روان‌شناسی اجتماعی، شمارۀ 29: 117-99.
اسمعیل‌پونکی، الهام؛ محمدرضا اسمعیلی‌گیوی و فاطمه فهیم‌نیا(1395). سواد رسانه‌ای و سواد اطلاعاتی و تأثیر آنها بر قابلیت‌های کارآفرینی، تعاملانسانواطلاعات، شمارۀ 4: 78-64.
حامدی، محمد(1391). عوامل اجتماعی - فرهنگی مرتبط با سواد رسانه‌ای دانشجویان (مطالعۀ موردی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شرق)، مطالعات رسانه‌ای، شمارۀ 19: 78-65. 
رجبی، مجید(1392). سواد رسانه‌ای مدیران و کارکنان روابط عمومی‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی کشور و عوامل مرتبط با آن، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد دانشکدۀ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران.
شاهین، اکرم(1390). بررسی مقایسه‌ای سواد رسانه‌ای بین دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ علوم ارتباطات، دانشگاه اصفهان.
شجاعی، مهناز و مهناز امیرپور (1391). بررسی وضعیت سواد رسانه‌ای دانشجویان خراسان شمالی در جامعۀ اطلاعاتی، فصلنامۀ مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، شمارۀ 7: 56-43.
شریفی، اصغر و فاطمه اسلامیه(1391). بررسی نقش رسانه‌های آنلاین در شکل‌گیری تفکر انتقادی جوانان، اوّلین همایش روز رسانه‌های اجتماعی.
شکرخواه، یونس(‌‌1380). نیاز مخاطبان به سواد رسانه‌ای، فصلنامۀ پژوهش و سنجش‌‌، ‌شمارۀ 26: 81-79. .
قاسمی‌‌، ‌طهورث(‌‌1385). سواد رسانه‌ای؛ رویکرد جدید به نظارت، فصلنامۀ رسانه. شمارۀ4‌‌: 58-45.
کوثری، مسعود(1391). سواد رسانه‌ای و زندگی در عرصۀ زندگی نوین، نامۀ پژوهش اجتماعی، شمارۀ 9: 147- 168.
مساریس، پل.(1387). ابعاد دیداری سواد رسانه‌ای، ترجمۀ اسماعیل یزدان‌پور، فصلنامۀ رسانه. شمارۀ 4 :60-75.
مهرالحسنی، حسین(1390). بررسی تطبیقی سواد رسانه‌ای معلمان دورۀ راهنمایی تحصیلی منطقۀ 2 تهران و ناحیۀ 1 کرمان در حوزۀ خبری و آموزشی تلویزیون، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
نصیری، بهاره و هادی حسینی(1395). آموزش سواد رسانه‌ای به دانش‌آموزان پایۀ ششم با رویکردی بر تفکر انتقادی بر اساس حلقۀ کندوکاو، مقالات منتخب همایش ملی مسئولیت اجتماعی، جلد 2. 416.
نصیری، بهاره؛ بهاره بخشی و سیدمحمود ‌هاشمی(1391). اهمیت آموزش سواد رسانه‌ای در قرن بیست و یکم، مطالعات رسانه‌ای، شمارۀ 18: 158-149.
  یزدیان، امیر(1390). سواد رسانه‌ای انتقادی: بررسی موردی سطح سواد رسانه‌ای دانشجویان کارشناسی‌ ارشد تحقیق در ارتباطات دانشکدۀ صدا و سیمای ج.ا.ا.، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد ارتباطات، دانشکدۀ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
18-Barners, W. (2010). Media Literacy in the United States: A Close Look at Texas. Master of Arts in the College of Arts and Sciences Georgia State University.
Hoffmann, G. (1999). Media literacy study. ETC: A Review of General Semantics, 56(2), 165-172.
Laitsch D, (2006)"Media Literacy Training, Commercial Television, and Consumerism in Schools", April 24, 2006 Volume 4, Number 4: 1.
Lee, Alice, So, C.Y.K. (2013). Media literacy and information literacy: Similarities and differences. Media Education Research Journal, XXI (42): 137 – 145.
potter,w. james(2004), Theory of media literacy, sage publication, Inc.
Pungent, J. (2009). The Second Spring‌: Media Literacy in Canada’s Schools. Retrieved .pp‌:56-63.
Singh, J. (2012). Placing Media and Information Literacy at the Core of Instruction. Paper presented at the International Conference on Media and Information Literacy for Knowledge Societies, Moscow, Russian Federation.
Wilson, C. (‌‌2012). Media and Information Literacy: Pedagogy and Possibilities. Comunicar.
Wilson, C. (2012). Media and Information Literacy: Pedagogy and Possibilities. Comunicar, Scientific Journal of Media Education. (39) 20, 22-15.