نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکدۀ ارتباطات و رسانه دانشگاه صدا و سیما

چکیده

ایران دهمین کشور دنیا از لحاظ میراث فرهنگی، تمدن بشری و جاذبه‌های گردشگری است، اما از نظر جذب گردشگر در رتبه‌های پایین قرار دارد. گردشگری در دنیای کنونی یکی از مهم‌ترین راههای جذب درآمد و توسعه محسوب می‌شود و کشورهای مستعد گردشگری با بهره‌گیری از روش‌های مختلف و ازجمله راه‌اندازی شبکه‌های تلویزیونی گردشگری تلاش می‌کنند سهمی از صنعت گردشگری را به خود اختصاص دهند. روش این تحقیق تحلیلی ‌ـ ‌توصیفی است و با بهره‌گیری از تکنیک مصاحبۀ عمیق و استفاده از دیدگاه‌های برخی کارشناسان رسانه، ارتباطات و گردشگری، به موضوع چالش‌ها و راهکارهای تأسیس تلویزیون گردشگری در ایران پرداخته است. در این بررسی با رعایت اصل اشباع، با 14 نفر از کارشناسان آشنا با موضوع مصاحبه شده است. از دو پرسش اصلی این پژوهش، در یکی به چالش‌ها و مشکلات راه‌اندازی این شبکه پرداخته شده و در دیگری شناسایی الگوی اوّلیۀ تلویزیون گردشگری داخلی موردتوجه بوده است. نتایج پژوهش حاکی است که بیشتر صاحبنظران مشکلات راه‌اندازی شبکۀ گردشگری را شامل مشکلات قانونی، سیاسی، اقتصادی و حرفه‌ای دانسته‌اند. مشکل قانونی، تنها به انحصاری‌بودن رادیو و تلویزیون مربوط می‌شود. از نگاه کارشناسان، مشکلات حرفه‌ای شامل پنج مشکل مدیریتی، فنّی، نیروی انسانی، جذب مخاطبان و همچنین رقابت با تلویزیون دولتی‌اند. همچنین چالش‌های مالی و اقتصادی در راه‌اندازی شبکۀ گردشگری، شامل گران‌بودن تولیدات رسانه‌ای و پرهزینه‌بودن ماهیت کار رسانه عنوان شده‌اند. الگوی این شبکۀ گردشگری از نگاه کارشناسان، الگوی رسانۀ‌ خدمت عمومی است؛ رسانه‌ای که باید مخاطب‌‌‌‌محور باشد و برنامه‌های آن با توجه به نیاز مخاطب تولید و پخش شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Challenges and Solutions of Establishing Tourism Television

نویسنده [English]

  • mohammad gholi minavand

IRIB university professor

چکیده [English]

Iran is the tenth country in the world in terms of cultural heritage, human civilization and tourist attractions, but in terms of the number of tourists visiting the country, it is in the lower ranks. This research has used the depth interview technique to find out views of media, communication and tourism experts to address the obstacles and strategies for the establishment of tourism television in Iran. Fourteen experts, who are familiar with the subject, were interviewed in accordance with the principle of saturation. In one of the two important questions of this research, interviewees have been interviewed about the challenges and problems of launching a TV network and In another, the identification of the primary model of a tourism TV has been considered. The most important results are: The majority of the experts have identified the problems as legal, political, economic and professional. The legal problem relates solely to the exclusivity of radio and television. From the experts' point of view, professional issues include five categories of managerial, technical, human resources, audience engagement, and competition with state-owned television. The interviewees also pointed out that the financial and economic challenges including costliness of media production and the costly nature of the work of the media can cause economic problems in setting up a tourism network. From the perspective of experts, the pattern of this network of tourism is public media model; a media that needs to be focused on the audience and its programs should be produced and distributed according to the audience's needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Television
  • Media
  • Establishment model
  • Cultural heritage
منابع و مآخذ:
 
اصفهانی، نوشین(1388). جهانگردی ورزشی، چاپ اوّل، تهران: انتشارات عصر انتظار.
پیکارد، رابرت(1387). اقتصاد رسانه‌ها؛ مفاهیم و مسائل آن، ترجمۀ داوود حیدری، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
جهانگیر، منصور(1381). قانون اساسی ج.ا.ا. مصوب 1358: اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب سال 1368، تهران: چاپ دیدآور.
حافظ‌نیا، محمدرضا(1380). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت.
حسین‌پور، حجت(1378). بررسی میزان و علل بهره‌مندی دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستان‌های شهرستان شادگان از تلویزیون‌های درون‌مرزی و برون‌مرزی، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
دلاور، علی(1382). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: انتشارات رشد.
رضاقلی‌زاده، بهنام(1389). مروری بر اثرات رسانهها بر گردشگری، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، شمارۀ 4: 185-159.
رضوانی، علی‌اصغر(1374). جغرافیا و صنعت توریسم، چاپ اوّل، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
ساروخانی، باقر(1383). روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، جلد 1: اصول و مبانی،چاپ نهم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
طالب، مهدی(1369). چگونگی انجام مطالعات اجتماعی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
کاتلر، فیلیپ و آرمسترانگ، گری(1379). اصول بازاریابی، ترجمة: بهمن فروزنده، اصفهان: آتروپات.
گیل، دیوید و آدامز، بریجیت(1384). الفبای ارتباطات، ترجمۀ رامین کریمیان، مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
محسنیان‌راد، مهدی(1384). ایران در چهار کهکشان ارتباطی، جلد سوم، تهران: سروش.
محسنیان‌راد، مهدی(1387). آسیب‌شناسی مخاطب‌‌پنداری در حوزۀ رسانه‌ها، جهانی شدن و عصر پس از دهکدۀ جهانی، تحقیقات فرهنگی، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری.
مک‌کوایل، دنیس(1387). مخاطب‌شناسی، ترجمۀ مهدی منتظرقائم، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
نیکو، مینو؛ سعادت شیخ، وازگن سرکیسیان و ایما سعیدیان(1381). شناخت مخاطب تلویزیون با رویکرد استفاده و رضامندی، تهران: سروش.
ویمر، راجردی و دومینیک، جوزف،آر(1384). تحقیق در رسانه‌های جمعی، ترجمۀ کاووس سیدامامی، تهران: سروش.
ویندال، سون(1376). کاربرد نظریه‌های ارتباطات، ترجمۀ علیرضا دهقان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
Blumler, Jay G. Ed. Katz, Elihu, Ed. (1974) The Uses of Mass Communications: Current Perspectives on Gratifications Research. Sage Annual Reviews of Communication Research, Volume III.
 Echtnter, M and Ritchie, G (2013). Advertisement on Consumers Attitudes and Infectious Towards Travelling in Asia States.
 Ogechi, Enemuo, B. and Amaechi, B. The Role of Mass Media in Tourism Development in Abia State, Journal of Tourism, Hospitality and Sports, Vol.11, 2015, p 44 (Online) at: http//www.iiste.org
 Okaka,Wilson. The Role of Media Communications in Developing Tourism Policy and CrossCultural Communication for Peace, Security for Sustainable Tourism Industry in Africa, Kyambogo University Kampala‐(Uganda), Organized by the International Institute for Peace through Tourism (IIPT), United States of America (USA), Held At Serena International Hotel and Conference Centre, Kampala, Uganda, May 19‐22, 2007
 Praveen, Kumar, S. Global Review of Research in Tourism, Hospitality and Leisure Management (GRRTHLM), an Online International Research Journal, Centre for Tourism and Hotel Management, Madurai Kamaraj University, Madurai: 2014 Vol: 1 Issue 3