بررسی تطبیقی چالش‌های حقوقی حمایت از آثار سینمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد حقوق مالکیت فکریدانشگاه شهید بهشتی

2 دکتری علوم‌ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

«اثر سینمایی» ازجمله موارد مهم در فهرست آثار قابل حمایت در حقوق مالکیت فکری بوده و از مقررات حمایتی آن بهره‌مند است. بررسی سیر تاریخی پیدایش و حمایت حقوقی از این دسته آثار، بیانگر آن است که شناسایی اثر سینمایی به‌عنوان اثری مجزا و مستقل، بر خلاف سایر آثار قابل حمایت، با موانعی روبرو بوده که عمده‌ترین آنها عبارت‌اند از: تعیین موضوع حمایت و تعیین پدیدآورندۀ اثر سینمایی. این مقاله، تلاش میکند تا با بررسی تطبیقی قوانین ملّی و داخلی فرانسه و انگلستان از یک‌سو و قانون حمایت از حقوق مؤلّفان، مصنفان و هنرمندان ایران (مصوب سال 1348) از سوی دیگر، سابقۀ تاریخی این دو چالش را مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار دهد. از نتایج مهم بررسی حاضر که به آن اشاره شده، ضرورت رفع نیازهای موجود در حوزۀ حقوق آثار سینمایی با مدنظر قرار دادن تجربه‌های سایر کشورها و نظام‌های حقوقی پیشرو توسط قانون‌گذار ایرانی است تا موضوع حمایت در آثار سینمایی، تعیین و با توجه به این موضوع، پدیدآورندۀ اثر نیز شناسایی شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on the Legal Challenges of Supporting Cinematic Works

نویسندگان [English]

  • Mostafa Soltani 1
  • Hossein Basirian Jahromi 2
1
2
چکیده [English]

Cinematic works are among important works in the list of supportable works in intellectual property rights and enjoys its protection regulations. Study of the historical development and legal protection of these works indicates that there are obstacles in the way of identifying cinematic works as separate and independent works, the majority of which are as follows: Determining the subject under protection and the author of the cinematic work. This paper aimed at conducting a comparative study on the national laws of France and the UK on one hand, and the Act for protecting the rights of Iranian authors, composers and artists (approved in 1969), on the other hand, in order to analyze and compare the historical background of these two challenges. Among the important results of this study which was already referred to is the necessity of meeting existing needs in the field of ​​cinematic works rights by considering the experiences of other countries and leading legal systems in the world by Iranian legislators, so that the protection of cinematic works is determined, and accordingly, authors of the works are identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intellectual property rights
  • cinematic works
  • copyright
  • author
  • Protection
منابع و مآخذ
 
بوردول، دیوید و کریستین تامسون، (1383). تاریخ سینما. ترجمه روبرت صافاریان، تهران: مرکز.
رفیعا، بزرگمهر، (1374). ماهیت سینما. تهران: امیرکبیر.
زرکلام، ستار، (1384). قانون مالکیت فکری فرانسه و آلمان(آثار ادبی و هنری). تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
سعیدی­پور، فرشته، (1376).گرافیک در عنوان­بندی فیلم. تهران: سروش.
سلطانی، مصطفی، (1387). «حمایت از آثارسینمایی در حقوق مالکیت فکری». تهران: پایان­نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
صمدی، روشن، (1376). فرهنگ فن سینما و تلویزیون. تهران: علم.
ناول­اسمیت، جفری، (1377). تاریخ تحلیلی سینمای جهان.گروه مترجمان، تهران: بنیاد فارابی.
نایت، آرتور، (1377). تاریخ سینما. ترجمه نجف ­دریابندری. تهران: امیرکبیر.
 
Kamina,P, (2002). Film Copyright in the European Union. UK: CambridgeUniversity Press.
Ray.R.B.(1985). A Certain Tendency of the Hollywood Cinema,1930-1980.Princeton,NJ: Princeton University Press.
 
Sterling,J.A.L.(1992). Intellectual Property Right in Sound Recording, Film &Video.UK: Sweet and Maxwell.
Sterling,J.A.L.(1998). World Copyright Law.UK:Sweet& Maxwell.
 
قوانین خارجی
انگلستان
Copyright Act of 1911
Copyright Act of 1956
Copyright,Designs and Patents Act of 1988
 
فرانسه
Law of 11 March 1957 on Literary and Artistic Property 
Low of 3 July 1985 on the Right of Performers,Producers of Phonograms and Videograms& Audiovisual Communication Enterprises
Intellectual Property Code(1992)
 
معاهده‌های بین­المللی‌
Agreement on Trade–Related Aspects of Intellectual Property Rights(TRIPS)1993
Berne Convention for the Protection of Literary and ArtisticWorks1886