فرهنگ مردم‌پسند و سیاست بین‌المللی (تحلیل بصری برنامة هسته‌ای ایران در کارتون‌های سیاسی آمریکا از منظر مطالعات فرهنگی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

کارتون‌های سیاسی به‌عنوان شکلی از گفتمان خبری همانند پنجره‌هایی در دنیای سیاسی عمل می‌کنند و نقش مهمی در روابط متقابل فرهنگ مردم‌پسند و سیاست بین‌المللی دارند. هدف این بررسی تحلیل بصری برنامۀ هسته‌ای ایران در کارتونهای سیاسی آمریکا از منظر مطالعات فرهنگی است تا سیاست‌های بین‌المللی کنونی و فرایندهای سیاسی و شکل‌گیری موضوع‌های سیاسی غالب در آمریکا را مفهوم‌سازی کند. نتایج تحلیل کیفی عمیق نشان داد که فضای گفتمانی حاکم در این کارتون‌ها، به‌نحو مؤثری منعکس‌‌کنندۀ خط‌مشی شرق‌شناسی تعریف‌شده در فرهنگ عامه‌پسند و گفتمان حاکم در غرب و به‌ویژه آمریکاست. امنیت به یک توجیه اساسی برای تبدیل هراس و ترس از دیگری به نام ایران و اسلام صورت‌بندی شده و هراس صورت‌بندی‌‌شده در این روایت عامه‌پسند سیاسی، در مفهومی برجسته‌شده از خطر نهفته انعکاس یافته است. بدین معنی که ایران به‌عنوان یک کشور اسلامی و انرژی هسته‌ای آن، خطر و تهدیدی برای امنیت آمریکا و غیرقابل اعتماد است و باید الان سیاست‌ مداخله‌جویانه را به‌کار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Popular culture and international politics ( Visual analysis of American Political Cartoons on the Iran's nuclear program from cultural studies perspectives)

چکیده [English]

Political cartoons are a form of visual news discourse, act as windows to the political world and play important role in reciprocal relationship between popular culture and international politics. This research aims to analysis American Political Cartoons on the Iran's nuclear program from cultural studies perspectives to conceptualize current international politics and political processes and establishment of dominant political themes in USA. Structures and important features, the hidden cultural frameworks and categories such as myths, stereotypes, prejudices and ideologies were analyzed with specific framework. Results of deep qualitative analysis showed that the dominant discourse in these cartoons, reflect effectively Orientalism ideology in popular culture and dominant discourse in the West, particularly the United States. In these popular political narratives, the security was formulated as a fundamental justification for dread and fear from the other in the name of Iran and Islam and formulated fear was reflected as potential and hidden danger. This means that nuclear power in Islamic country of Iran is unreliable and dangerous threat to the United States security and now, we should use interventionist policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • American Political Cartoons
  • Iran's Nuclear Program
  • Popular culture
  • international politics
  • and cultural studies
منابع و مآخذ
 
فلیک، اووه، (1387). درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمة هادی جلیلی، تهران: نی.
چندلر، دانیل، (1386). مبانی نشانه‌شناسی. ترجمة مهدی پارسا، تهران: سوره مهر.
سید احمد کرمانی، هدیه، (1380). «نقش کاریکاتور در هدایت افکار عمومی به مسائل سیاسی: تحلیل و محتوای دو روزنامه کیهان و ایران در سال۱۳۷۹». پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد علوم‌ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران‌مرکزی.
فخری، نسرین، (1390). «تاریخ تحول و مختصات کاریکاتوردرفرانسه: مطالعة موردی تحلیل کاریکاتورهای پلانتو درصفحة اول روزنامة لوموند». پایان­نامه کارشناسی‌ارشد مطالعات فرانسه، دانشکدة مطالعات جهان، دانشگاه تهران.
محسنیان‎راد، مهدی، (1381). «یافته­های ارتباطات میانفرهنگی در کاریکاتورهای مطبوعات ایران راجع به واقعة 11 سپتامبر و وقایع بعدی». دین و ارتباطات، شمارة 16.
 
Aiello, G. (2006). "Theoretical Advances in Critical Visual Analysis". Journal of Visual Literacy, Spring, 26 (2): 89-102.
Barthes, R. (1977). Rhetoric of the Image, in Image/Music/Text. New York: Hill and Wang.
 
Barthes, R. (1984). Myth Today, in Mythologies, Translated by Annette Lavers. New York: Hill and Wang.
Burton, G. (2005). Media and Society: Critical Perspective. Open University Press..
Conners, J. L. (2005). "Visual Representations of the 2004 Presidential Campaign: Political Cartoons". The American Behavioral Scientist, 49(3): 479-487.
Danjoux, I. (2007). "The Political Cartoon and The Collapse of the Oslo Peace Process". Central European Journal of International Security Studies, 1 (1).
Desousa, M. A., & Medhurst, M. J. (1982). "Political Cartoons and American Culture: Significant Symbols of Campaign 1980". Studies in Visual Communication, 8: 84-97.
Dodds, K. (2010). "Popular Geopolitics and Cartoons: Representing Power Relations, Repetition and Resistance". Critical African Studies, 4.
Hall, S. (1984). The Rediscovery of “Ideology”: Return of The Repressed in Media Studies. In M. Gurevitch, T. Bennett, J. Curran and J. Woollacott (Eds.), Culture, Society and the Media. London: Methuen.
Hall, S. (1996). The Question of Cultural Identity. in Stuart Hall & David Held,eds, Modernity & it Futures, Cambridge: Polity Press.
Hall, S. (1997). The Spectacle of Other, In Cultural Representation and Signifying Practice, Sage Publication
Hansen, L. (2011). "Theorizing the Image for Security Studies". European Journal of International Relations 2011: 17: 51 Originally Published Online 19 January 2011.
Holbert, R. Lance, D. V., & Nojin, K. (2003). "Political Implications of Prime-Time Drama and Sitcom Use: Genres of Representation and Opinions Concerning Women’s Rights". Journal of Communication 53(1): 45–60.
Kangas, A. (2009). "From Interfaces to Interpretants: A Pragmatist Exploration into Popular Culture As International Relations". Millennium. Journal of International Studies, 38 (317).
Kenney, K. (2002). "Building Visual Communication Theory by Borrowing from Rhetoric". Journal of Visual Literacy, Spring, 22(1).
Kuipers , G. (2011). "The Politics of Humour in the Public Sphere: Cartoons, Power and Modernity in the First Transnational Humour Scandal". European Journal of Cultural Studies , 14: 63
Lindholm, K.,& Olsson, E. (2011). "Crisis Communication as a Multilevel Game: The Muhammad Cartoons from a Crisis Diplomacy Perspective". The International Journal of Press/Politics, Vol. 16, 2:  254-271.
 
Moss, D. (2007). "The Animated Persuader". Journal PS: Political Science and Politics, Apsa, April.
Olesen, T. (2009). "The Muhammad Cartoons Conflict and Transnational Activism". Ethnicities; vol. 9, 3: 409-426.
Olesen, T. (2011). "Transnational Injustice Symbols and Communities: The Case of al-Qaeda and the Guantanamo Bay Detention Camp". Current Sociology; Vol. 59, 6: 717-734.
Ryan, M. (2010). Cultural Studies: A Practical Introduction. Wiley-Blackwell.
Shehata, A. (2007). "Facing the Muhammad Cartoons: Official Dominance and Event-Driven News in Swedish and American Elite Press". The Harvard International Journal of Press/Politics, 12: 131.
Simon Weaver, S. (2010). "Liquid Racism and the Danish Prophet Muhammad Cartoons". Current Sociology, vol. 58, 5: 675-692.
Strömbäck, J., Shehata, A., Dimitrova, D.V. (2008). "Framing the Mohammad Cartoons Issue: A Cross-Cultural Comparison of Swedish and US Press" Global Media and Communication, 4: 117.
Young, D. G. (2008). "The Privileged Role of the Late-Night Joke: Exploring Humor’s Role in Disrupting Argument Scrutiny". Media Psychology 11(1):119–42.