نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه یزد

2 دانشیار مدیریت صنعتی دانشگاه یزد

چکیده

در سال‌های اخیر موضوع کارآفرینی فرهنگی به‌دلیل ماهیت فرهنگی، اهمیت مقولۀ فرهنگ و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشور‌ها اهمیت ویژه‌ای یافته است. نوشتار حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، پیمایشی است. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از ابزار پرسش‌نامۀ 25 سؤالی، استفاده شده است. جامعۀ مورد بررسی، کارآفرینانی هستند که در حوزۀ کسب و کار‌های فرهنگی فعالیت می‌کنند. همچنین، حجم نمونه بر اساس جدول مورگان تعداد 217 نفر محاسبه شد. ابزار‌های مورد استفاده برای تحلیل داده‌ها شامل، تحلیل عاملی اکتشافی به‌منظور دسته‌بندی عوامل شناسایی‌شده و تحلیل عاملی تأییدی با هدف تأیید مدل به‌کار برده شده است. نتایج تحلیل داده‌ها با استفاده از ابزار یادشده نشان می‌دهد 23 عامل که در پنج بُعد نگرش فرهنگی، اطلاعات عمومی در حوزۀ فرهنگ، مهارت‌های فردی، مهارت‌های بازاریابی و آگاهی از منابع محیطی قرار می‌گیرند را می‌توان به‌عنوان عوامل تأثیر‌گذار بر موفقیت کارآفرینی فرهنگی در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Critical Success Factors (CSF) of Cultural Entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • Saeid Peirow 1
  • Seyed Habibollah Mir Ghafouri 2

چکیده [English]

Recently entrepreneurship has very important role in economic development of countries. Present study based on applied and survey methodology. 25-item questionnaire designed to collect data is used. Research community, entrepreneurs who are active in the field of cultural businesses. Also, the sample size was calculated 217 based on Morgan table. Techniques used to analyze research data, exploratory factor analysis in order to classify the factors identified and confirmatory factor analysis aims to verify the research model has been used. Data analysis results show 23 factors in 5 dimension include public information, personal ability, marketing ability, cultural attitude and awareness of environmental resources impact on cultural entrepreneurial success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Cultural etrepreneurship
  • Entrepreneur
  • Critical Success Factors(CSF)
منابع و مآخذ
 
حبیب‌پور، کرم و رضا صفری، (1390). راهنمای جامع کاربردی اس پی اس اس در تحقیقات پیمایشی. تهران: لویه.
شوماخر، رندال،ای، ریچارد جی لومکس، (1388). مقدمه‌ای بر مدل‌سازی معادلۀ ساختاری. ترجمۀ وحید قاسمی. تهران: جامعه‌شناسان. سال انتشار اثر به زبان اصلی(2004).
قاسمی، وحید، (1389). مدل‌سازی معادلۀ ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics. تهران: جامعه‌شناسان.
قاسمی، وحید، کریم آذربایجانی،  مهدی ادیبی‌سده و  خالد توکلی، (1390). «بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی برون‌گروهی بر توسعۀ اقتصادی در استان‌های ایران». راهبرد، سال بیستم، شمارۀ 59.
کیاسی، سهیلا، (1389). کارآفرینی فرهنگی. تهران: آرون.
Antunes, C., & F. R. D Silva, (2011). "Cross-cultural Entrepreneurship in the Atlantic: Africans" . Dutch and Sephardic Jews in Western Africa, 1580-1674. Itinerario, 35(01): 49-76.
Bojica, A. M. (2012). "Knowledge Acquisition and Corporate Entrepreneurship:Insights from Spanish SMEs in the ICT Sector". Journal of World Business: 397–408.
 
Casey, P., G.Altobelli & , P. Pignatelli, (2010). "Application of the Hypothesis Analysis Method Using Cohen's Kappa Index to Measure the Agreement between Leather Sorters". Educational and Psychological Measurement: 144-148.
Cohen, J. (1960)." A Coefficient of Agreemnt for Nominal Scales". Educational and Psychological Measurement, 20(1): 38-46.
Go, F., U. Hakala & A.Lemmetyinen, (2013). "Cultural Entrepreneurship". Place Branding and Public Diplomacy, 9(3): 141-142.
Hausmann, A. (2010). "German Artists Between Bohemian Idealism and Entrepreneurial Dynamics: Reflections on Cultural Entrepreneurship and the Need for Start-Up Management". International Journal of Arts Management: 17-29.
J-H.A.M. R. P., A.L. Mutsaers, B.W.Pool-Goudzwaard, Koes, A.P. Verhagen. (2012). "Psychometric Properties of the Pain Attitudes and Beliefs Scale for Physiotherapists: A Systematic Review". Manual Therapy: 213-218.
Joseph, P. & P.Igor, (1999). "Entrepreneurship Development in Pullice Enterprises". International labour Organization: 8-19.
Klamer, A. (2011). "Cultural Entrepreneurship". The Review of Austrian Economics, 24(2): 141-156.
Konrad, E. D. (2013). "Cultural Entrepreneurship: The Impact of Social Networking on Success". Creativity and Innovation Management, 22(3): 307-319.
Kristiansson, M. R. & T. D. Anderson, (2014). "Implementing Entrepreneurial Thinking into School Curriculum". In Conference 2014 Proceedings: 1231 – 1233
Leung, C. C. (2013). "The Development of Cultural Entrepreneurship: Case Studies of four Community Orchestras in Hong Kong". Asian Education and Development Studies, 2(3): 275-294
Materasso, F. (2001). "Recognising Culture: A Series of Briefing Papers on Culture and Development". Comedia, the Department of Canadian Heritage and UNESCO: 312-332.
Mokkink LB, T. C., Patrick DL, Alonso J, Stratford PW, Knol DL. (2010). "The COSMIN Checklist for Assessing the Methodological Quality of Studies on Measurement Properties of Health Status Measurement Instruments: an International Delphi Study". Quality of Life Research: 39-49.
Monge-Rojas, R., V. Smith-Castro, U. n. Colon-Ramos, C.Garita-Arce, M. S. n.-L. pez, & A. Chinnock, (2010). "Parental Feeding Styles and Adolescents’ Healthy Eating Habits". Structure and Correlates of a Costa Rican Questionnaire. Appetite: 253–262.
 
Nicole E. Coviello, Patricia P. McDougall, Benjamin M. Oviatt (2011). "The Emergence, Advance and Future of International Entrepreneurship Research — An Introduction to the Special Forum", Journal of Business Venturing, 26(6): 625-631
Nijboer, J. (2006). "Cultural Entrepreneurship in Libraries". New Library World, 107(9/10): 434-443.
Patel, R. S. (2012). "Factor Analysis - Theoretical Interpretation". An International Multidisciplinary Peer Reviewed E Journal: 85 - 91.
Rentschler, R. (2007). "Painting equality: female artists as cultural entrepreneurial marketers". Equal Opportunities International, 26(7): 665-677.
Scott, M. (2012)."Cultural Entrepreneurs, Cultural Entrepreneurship: Music Producers Mobilising and Converting Bourdieu's Alternative Capitals". Poetics, 40(3): 237-255.
Swedberg, R. (2012). "The Cultural Entrepreneur and the Creative Industries: Beginning in Vienna". Journal of Cultural Economics, 30(4): 243-261.
Wang, S., M. McCall, H. Jiao & G.Harris, (2012). "Construct Validity and Measurement Invariance of Computerized Adaptive Testing: Application to Measures of Academic Progress (MAP) Using Confirmatory Factor Analysis". the Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA): 1-19.
Wry, T. (2011). "Legitimating Nascent Collective Identities: Coordinating Cultural Entrepreneurship". Organization Science, 22(2): 449-463