نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

نظر به امکان ارسال پیامک‌های متنوعِ وابسته به ادبیات به‌وسیلۀ تلفن همراه و به جهت وجود طیف گستردۀ آثار ادبی در انواع غنایی و تعلیمی، مقالۀ حاضر می‌کوشد با هدف بررسی چگونگی شکل‌گیری انواع مذکور در پیامک‌های ارسالی، با روش تحلیل محتوا، به این پرسش پاسخ گوید که کمّیت و کیفیت پیامک‌ها در انواع غنایی و تعلیمی چگونه است؟ جامعۀ آماری 16 هزار و 327 پیامک است که در آن، نوع غنایی به هفت زیرمقوله تقسیم شده، نوع عاشقانه به‌علت نمایش واکنش فرهنگی ـ ادبی به نیازهای اجتماعی و برطرف کردن حس انزوای کاربران، بیشترین میزان توجه را دربرداشته؛ نوع تعلیمی به 10 زیرمقوله تقسیم شده کهپند و آموزش به اعتبار کتابت از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است. با توجه به تعامل سنخی دو نوع مذکور، نوع ترکیبی غنایی ـ تعلیمی نیز از میان پیامک‌ها استخراج شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation and Analysing of SMS in Lyrical and Didactic Genres

نویسندگان [English]

  • Maryam Sadeghi Givi 1
  • Zahra Ramehran 2

چکیده [English]

With regard to the provision of sending assorted text messages dependent to literature through mobile phones and the extensive spectrum of literary works in lyrical and didactic genres, the present study tries to answer the question that how the quality and quantity of text messages is in lyrical and didactic genres, with the aim of studying the way the mentioned genres have been formed in text messages from 2007 to 2012 using content analysis. The statistical society consists of 16,327 text messages in which the lyrical genre is divided into seven subcategories. The romance genre received more attention, because of representing the cultural-literary reaction to social needs and meeting users' sense of isolation. The didactic genre is divided into ten subcategories among which advice and training types have been more important. With regard to close interaction between these two genres, the merger lyrical-didactic type has been extracted from text messages.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Text Message
  • Short Message Service (SMS)
  • Literary Genre
  • Lyrical Genre
  • Didactic Genre
منابع و مآخذ
 
ارجی، علی‌اصغر و ایرج شهبازی، (1389). فرهنگ ادبی اس ام اس. چاپ دوم، قزوین: سایه‌گستر.
اکرامی‌فر، محمودرضا، (1386). مردم‌شناسی ارتباطات خودمانی. چاپ اول، مشهد: ایوار.
بابایی، فاطمه، (1383). درآمدی بر ورود تکنولوژی ارتباط جمعی به ایران و تحولات ناشی از آن. چاپ چهاردهم، تهران: الیاس.
داد، سیما، (1390). فرهنگ اصطلاحات ادبی، واژه‌نامۀ مفاهیم و اصطلاحات ادبی فارسی و اروپایی(تطبیقی و توضیحی). چاپ پنجم، تهران: مروارید.
دوبرو، هدر، (1389). ژانر (نوع ادبی). ترجمۀ فرزانه طاهری. چاپ اول، تهران: مرکز.
دهخدا، علی‌اکبر، (1373). لغت‌نامه دهخدا. جلد 12. چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
زابلی، شیرین، (1385). «نحوۀ کاربرد اس ام اس به‌عنوان وسیلۀ ارتباطی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی». پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشکدۀ علوم‌اجتماعی دانشگاه آزاد تهران مرکزی.
شمیسا، سیروس، (1376). انواع ادبی. چاپ پنجم، تهران: فردوس.
شمیسا، سیروس، (1378). نقد ادبی. چاپ اول، تهران: فردوس.
عاملی، رضا، شاهو صبار و مهدی رنجبررمضانی، (1387). مطالعات تلفن همراه در زندگی در حال
حرکت. چاپ اول، تهران: سمت.
فرشیدورد، خسرو، (1363). دربارۀ ادبیات و نقد ادبی. جلد اول، چاپ اول، تهران: امیرکبیر.
فرهنگی، علی‌اکبر، (1390). ارتباطات انسانی. جلد 1 و2. چاپ هجدهم، تهران: رسا.
مرادی، علی‌اصغر، ( 1378). فرهنگ اصطلاحات سخن‌آرایی. چاپ اول، تهران: مؤسسه پژوهشی ابن‌سینا، گروه معارف اسلامی، دایرۀ‌المعارف انسان‌شناسی.
مشرّف، مریم، (1389). جستارهایی در ادبیات تعلیمی ایران. چاپ اول، تهران: سخن با همکاری انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.