نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد نویسندگی رادیو، دانشگاه صداوسیما

2 استادیار گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از موضوعات مورد تمرکز در مطالعات فرهنگی، بازنمایی‌های قومی و نژادی است. تبیین رویکردهای سینمای امریکا به برساخت اقلیت سیاهان این کشور در دورۀ ریاست‌جمهوری اوباما، هدف مقالۀ پیش‌رو است. برای این منظور، 21 فیلم شاخص سیاه‌پوست‌محور که در بازۀ زمانی 2009 تا 2017 تولید شده‌اند، در دو مرحله نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند، انتخاب و با ترکیبی از دو الگوی نشانه‌شناسی مطالعه شدند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تصویرپردازی از سیاهان در این دوره، شامل پنج سنخ است: 1) بازخوانی انتقادی تاریخ (14 فیلم): پیشبرد مطالبات سیاهان با کمک سفیدها (10 فیلم)، شکست سیاهان بدون کمک سفیدها (2 فیلم)، انتقام‌جویی سیاه از سفید (2 فیلم). 2) واقع‌گرایی اجتماعی (7 فیلم): بررسی مسائل جامعۀ سیاه معاصر (5 فیلم) و طبیعی‌سازی زندگی سیاه در کنار سفید (2 فیلم). در مجموع بازتعریف مناسبات و منازعات سیاه ـ سفید در گونه‌های مذکور، نشان از همنوایی سینمای امریکا با روند مساوات‌طلبی سیاهان با الهام از «فرصت سیاسی» جدید داشته است. همچنین هرچند شاهد طبیعی‌زدایی از «کلیشه‌های سنتی» در تصویرسازی از سیاه هستیم ولی نظام‌های نشانه‌ای اکثر فیلم‌ها دلالت بر وجود نگرۀ «دیگری» و «کلیشه‌های مدرن» دارند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Typology of Black Representation in American Cinema from 2009 to 2017

نویسندگان [English]

  • mahmoud torabi aghdam 1
  • Abdullah Bichranloo 2

1 Corresponding Author: Master of Art in Radio Writing, I.R.I.B University (Accountable Author)

2 Assistant professor of Department of Social Communication in Tehran University

چکیده [English]

One of the topics focusing on cultural studies is ethnic and racial representation. The purpose of the present article is to explain the Hollywood approaches to representation of black minority in Obama’s presidency. To do this, 21 black-indexed films, produced in the period from 2009 to 2017, were selected in two non-random sampling phases, and were studied using a combination of two semiotics models. The Findings of the research show that the image of black people in this period includes five types: 1) Critical surveying of history (14 films): Advancing the demands of blacks with the help of whites (10 films), Defeat the black without the help of whites (2 films), Black revenge of white (2 films) .2) Social realism (7 films): studying the problems of the contemporary black community (5 films) and Normalization of black life beside white (2 films).
It seems that the redefinition of black-and-white relations in these species reflects the convergence of American cinema with the egalitarian process of black people inspired by the new political opportunity. Also we are witnessing the denaturalization of traditional stereotypes in the illustration of black, but the systems of the labels of most films signify the existence of the “other” and “modern stereotypes”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Typology
  • Blacks
  • Barack Obama
  • Representation
  • American Cinema
منابع و مأخذ
 
استریناتی، دومینیک(1380). مقدمه‌ای بر نظریه‌های فرهنگ عامه، ترجمۀ ثریا پاک‌نظر، تهران: گام نو.
استم، رابرت(1389). مقدمه‌ای بر نظریۀ فیلم، ترجمۀ گروه مترجمان به کوشش احسان نوروزی، تهران: پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی.
استوری، جان(1389). مطالعات فرهنگی دربارۀ فرهنگ عامه، ترجمۀ حسین پاینده، تهران: انتشارات آگه.
اسمیت، جفری- ناول(1377). تاریخ تحلیلی سینمای جهان (1865-1995)، ترجمۀ گروه مترجمان، تهران: انتشارات بنیاد سینمای فاربی.
بارکر، کریس(1382). تلویزیون، جهانی‌سازی و هویت، ترجمۀ گروه مترجمان، تهران: انتشارات اداره‌کل پژوهش سیما.
بیگنل، جاناتان(1393). نشانه، ایدئولوژی، رسانه، ترجمۀ حمدالله اکوانی، محسن محمودی و ابولفضل امیرور، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
پین، مایکل(1382). فرهنگ اندیشه انتقادی، ترجمۀ پیام یزدانجو، تهران: نشر مرکز.
چندلر، دانیل(1394). مبانی نشانه‌شناسی، ترجمۀ مهدی پارسا، تهران: انتشارات سوره مهر.
دووینیو، ژان(1379). جامعه‌شناسی هنر، ترجمۀ مهدی سحابی، تهران: نشر مرکز.
راودراد، اعظم(1391). جامعه‌شناسی سینما و سینمای ایران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
سجودی، فرزان(1395). نشانه‌شناسی کاربردی، تهران: نشر علم.
سمیعی اصفهانی، علیرضا؛ امران کیانی، و علی محمدی(1396). «رویکردی جامعه‌شناختی به جنبش اجتماعی سیاهان در امریکا (تحلیل ریشه‌ها، روندها و پیامدها)»، جامعه‌شناسی کاربردی، شمارۀ 2: 146-129.
فیسک، جان(1388). درآمدی بر مطالعات ارتباطی، ترجمۀ مهدی غبرایی، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
فیسک، جان(1380). فرهنگ تلویزیون، ترجمۀ مژگان برومند، فصلنامه ارغنون، شمارۀ 19.
کرین، دایانا؛ کاواشیما، نوبوکو و کاوازاکی، کنجی(1388). فرهنگ جهانی (رسانه، هنر، سیاستگذاری و جهانی شدن)، ترجمۀ نعمت‌الله فاضلی و مرتضی قلیچ، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
کوبلی، پل(1387). نظریه‌های ارتباطات، مفاهیم انتقادی در مطالعات رسانه‌ای و فرهنگی، ترجمۀ احسان شاقاسمی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
مهدی‌زاده، سیدمحمد(1387). رسانه‌ها و بازنمایی، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
نش، کیت (1391). جامعه‌شناسی سیاسی معاصر، ترجمۀ محمدتقی دلفروز، تهران: انتشارات کویر.
ون‌دایک، تئون‌ ای(1394). ایدئولوژی و گفتمان، ترجمۀ محسن نوبخت، تهران: انتشارات سیاه‌رود. 
هیوارد، سوزان(1386). مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی، ترجمۀ فتاح محمدی، زنجان: نشر هزاره سوم.
Barker, Chris(2008). Cultural Studies: Theory and Practise, London: Sage Publications.
Barthes, Roland(1974). S/Z, London: Cape.
Bonnet, François and Clément Théry(2014). “Ferguson and the New Black Condition in the United States”, pp 1-7, books and ideas. Net, available at: http://www.booksandideas.net/Ferguson-and-the-New-Black.html.
Cooke-Jackson, A. and Hansen, E.K(2008). “Appalachian culture and reality TV: the ethical dilemma of stereotyping others”, Journal of Mass.
Days, Michael(2016). Obamas Legacy (What he accomplished as president), NewYork: Boston.
Dyer, Richard(2005). White, in Film Theory: Critical Concept in Media and Cultural Studies, London: Routledge.
Dyson, Michael(2016). The Black Presidency (Barak Obama and politics of race in America), New York: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company.
Gray, Herman(2001). «The Politics of Representation in Network Television», in Meenakshi, Gi gi Durham and Douglas M Kellner (ed) in Media and Cultural Studies, Black Well.
Hall, Stuart(1996). «New Ethnicities», in David Morley & K.H. Chen (eds), Critical Dialogues in Cultural Studies, London: Routledge.
Hayoun, M(2014). “Ferguson Prompts Activists to Rethink Black Power Movement in America”, Civil Society, Foreign Policy.
U.S. Census Bureau(2012). “Current Population Survey”. Annual Social and Economics Supplements Income In 2012, Available at: http://blackdemographics.com/households/african-american- income/ (Accessed on: 2017/11/08).
Wilkins, Karin G(2009). Home /Land/ Security: What We Learn about Arab Communities from Action- Adventure Films, Lexington Books.