نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان سریال های فارسی زبان شبکه جم با سرمایه اجتماعی زنان ساکن شهر تهران انجام شده است. روش پژوهش، پیمایشی وابزار اندازه گیری پرسشنامه است. جامعه آماری مشتمل بر زنان ساکن شهر تهران(3452637 نفر) و حجم نمونه 384 نفر است. یافته ها نشان داد 21.1 درصد از پاسخگویان سرمایه اجتماعی در سطح پایین،61.2 درصد در سطح متوسط و17.7درصد در سطح بالایی قرار دارد و (39.4) درصد از پاسخگویان با انگیزه سرگرمی و پیروی از الگو در تعاملات، سریال های فارسی زبان شبکه جم ماهواره را تماشا می‌کنند. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه معنا دار میان تماشای سریال‌های فارسی زبان شبکه جم با سرمایه اجتماعی (0.64-=r )، سرمایه ساختاری (0.64-=r)، سرمایه شناختی (0.63-=r) و سرمایه ارتباطی (0.60-=r ) زنان شهر تهران و بین انگیزه(0.44-=r) وبین نگرش به تماشای برنامه های فارسی زبان شبکه جم و سرمایه اجتماعی زنان شهر تهران (0.40-=(r است. بین وضعیت تاهل، سن، تحصیلات، انگیزه و نوع نگرش و میزان تماشای سریال فارسی زبان شبکه جم رابطه معناداری وجود دارد و زنان متاهل و با تحصیلات دیپلم بیشتر از بقیه گروه ها سریال های فارسی زبان شبکه جم را تماشا می کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Watching Persian Series of Satellite Tvs and Social Capital of Tehranian Women; Case Study of GEM TV

نویسندگان [English]

  • Malihe Soudbakhsh 1
  • Somayeh Tajik Ismaili 2

1 Master of Social Communication Sciences, Tehran East Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Social Communication, Tehran East Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author)

چکیده [English]

This study aimed to investigate the relationship between Persian language serials of GEM TV and social capital of women living in Tehran. The research method is a questionnaire measurement tool. The statistical population consisted of women residing in Tehran (3452637 people) and a sample size of 384 people. The results showed that there are 21.1% of social capital respondents at low level, 61.2% in the middle level and 17.7% at high levels and 39.4 % of the respondents with entertainment motives and follow patterns in interactions watch the Persian language satellite Channels of the GEM TV. Also, the results indicate that there is a meaningful relationship between watching Persian-language satellite channels of GEM TV with social capital (r = -0.64), structural capital (r = -0.64), cognitive capital (r = -0.63), and Relative capital (r = -0.56) among women in Tehran and between motivation (r = -0.44) and between attitude toward Persian language satellite Channels of GEM TV and social capital of women in Tehran (r = 0.44). There is a significant relationship between marital statuses, age, education, motivation and type of attitude and rate of watching of Persian-language serial of GEM TV and women, with diploma education, are more likely to watch Persian-language satellite channels of GEM TV than other groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian-language serial satellite channels
  • GEM TV
  • Attitude
  • Watching motivation
  • Social Capital
منابع و مأخذ
 ابراهیم‎پور، داود و غلامعباس توسلی(1390).«رسانه‎های جمعی، هویت‎یابی اجتماعی و سرمایه اجتماعی دانشجویان»، فصلنامه مطالعات جامعه‎شناسی، شماره 15: 21-44.
ابراهیم‎پور، داود، باقر ساروخانی و غلامعباس توسلی(1393). «تحلیل مقایسه‎ای اثرهای برنامه‎های تلویزیون و کانال‎های ماهواره‎ای بر سرمایه اجتماعی دانشجویان»،فصلنامه جامعه‎شناسی کاربردی، شماره4: 125-147.
اخترمحققی، مهدی(1385). سرمایه اجتماعی، تهران: مهدی اختر محققی.
استیفن، لیتن جان(1384). نظریه‎ها و ارتباطات، ترجمۀ سیدمحمدرضا نورعش و اکبر میرحسنی، تهران: نشر جنگل.
بنی‎هاشمی، سیدمحسن و زهرا خلیلی(1392). «زندگی روزمره بدون تلویزیون و جایگزین‎های تلویزیون در زندگی». فصلنامه رادیو تلویزیون، شماره 20: 157 ـ 188.
پاتنام، رابرت(1384). جامعه برخوردار، سرمایه اجتماعی و زندگی عمومی، ترجمۀ افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: انتشارات شیرازه.
تاجبخش، کیان(1382). بررسی نقش سرمایه اجتماعی در کارایی شوراهای محلی در ایران، استانداری فارس. دفتر امور اجتماعی و شوراها.
توسلی، غلامعباس و داود ابراهیم‎پور(1392). «رسانه ملی و ارتقاء سرمایه اجتماعی جوانان». فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران، شماره 2: 17-35.
توسلی، غلامعباس و مرضیه موسوی(1384). «مفهوم سرمایه اجتماعی در نظریات کلاسیک و جدید با تأکید بر نظریه‎های سرمایه اجتماعی»، فصلنامه علمی و پژوهشی علوم اجتماعی، شماره 4: 1-19.
جمادی، سیاوش(1387). «صنعت فرهنگ و رسانه‎های تکنیکی». فصلنامه رادیو تلویزیون، شماره 6: 23 - 36.
جوادی یگانه، محمدرضا(1384). تحلیل محتوای فیلم‎های سینمایی پس از انقلاب درباره نگرش نسبت به زنان و میزان تقریب آن با جایگاه مطلوب زن در نظام اسلامی، گروه پژوهش مطالعات فرهنگی، جهاد دانشگاهی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
زابلی‎زاده، اردشیر و حسینعلی افخمی(1392). «استفاده از نظریه چارچوب‎بندی در تبیین اثرات اخبار (مفاهیم و پژوهش‎ها)». فصلنامه پژوهش‎های ارتباطی، شماره 2: 121-144.
سعیدی، روح‎الامین(1387). «صنعت فرهنگ (کندوکاوی در اندیشه مکتب فرانکفورت)». مجله ره‎آورد سیاسی، شماره 21: 79 – 98.
سورین، ورنر و جیمز تانکارد(1384). نظریه‎های ارتباطات، ترجمۀ علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
سیاهپوش، امیر(1378). «فراتحلیل مطالعات سرمایه اجتماعی در ایران»، فصلنامه راهبرد فرهنگ، شماره 2: 99-124.
شهابی‎، محمود و مجتبی جهانگردی(1387). «خاستگاه اجتماعی استفاده از تلویزیون‎های ماهواره‎ای فارسی زبان در میان مخاطبان». تهران. فصلنامه پژوهش‎های فرهنگی. شماره 1: 23 ـ 55.
فرجی، طوبی(1390). «سرمایه فرهنگی و سبک زندگی  بین جوانان 15 تا 25 سال شهر تهران»، فصلنامه جامعه‎شناسی بابل، شمار10: 1-25.
فرقانی، محمدمهدی و کاظم موذن(1394). «دولت یازدهم و دیپلماسی رسانه‎ای امریکا: بررسی ابعاد و چارچوب‎های محتوایی سایت فارسی صدای امریکا». فصلنامه مطالعات رسانه‎های نوین، شماره 2: 1 -30.
ماکوزه، هربرت(1368). انسان تک ساختی، ترجمۀ محسن مویدی، تهران: انتشارات کبیر.
مک کوایل، دنیس(1385). نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز اجلالی، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‎ها.
مهدوی، محمدصادق و علی‎اصغر عباسی اسفیجر(1388). «بررسی میزان تمایل به مدیریت بدن و کنترل اندام و عوامل مؤثر بر آن»، مجله تخصصی جامعه‎شناسی، شماره 1: 31-41.
نعیمی، محمدرضا(1390). «تأثیر تعامل خانواده و ماهواره در بروز پدیده طلاق»، فصلنامه جامعه‎شناسی مطالعات جوانان، شماره 1: 215-200.
نیازی، محسن(1390). «نقش ماهواره و برنامه‎ای در فرسایش هویت فردی، اجتماعی، ملی و دینی شهروندان شهر کاشان»، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 22: 182-211.
یزدخواستی، بهجت و کوروش غلامی کوتنایی(1391). «بررسی رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی و رضایت شغلی در بین کارکنان شرکت ملی گاز ایران»، فصلنامه برنامه‎ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 16: 101.
 
Scheufele, DA, Tewksbury D.(2007). “Framing. Agenda Setting nd Priming: The Evolution of Three Media Effects Models”. Journal of Communication, Volume 57: 9-20.