بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه فرهنگی و ابعاد آن بر مقبولیت اجتماعی ( مورد مطالعه: شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی علوم اجتماعی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان،دهاقان،ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

3 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

مقبولیت اجتماعی را می‌توان نوعی سرمایه نمادین قلمداد نمود که یکـی از زمینـه‌هـای رشـد اجتماعی دوران کودکی است و شامل گرایش فرد به ارائه تصویری مطلوب از خویشـتن به دیگران است. کسب مقبولیت اجتماعی تمامی شئون زندگی و رفتار اجتماعی ما را در هر دو وضعیت کنش‌های اجتماعی متقابل (روابط اجتماعی) و ساختارهای بزرگتر نهادهای اجتماعی تحت تأثیر قرار داده است. مقبولیت اجتماعی و کسب آن دارای آثار فراوانی برای افراد جامعه بوده و موجب نشاط اجتماعی می‌گردد. به همین دلیل مطالعه و بررسی عوامل تأثیرگذار بر مقبولیت اجتماعی می‌تواند بسیار کاربردی و مهم باشد. در این مقاله با استفاده از نظریه منش و میدان بوردیو به بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی و ابعاد آن بر مقبولیت اجتماعی پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد نسل‌های دهه 50، 60 و 70 (18-47 سال) شهر تهران بوده که 400 نفر از آنها به‌عنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب شده‌اند. همچنین داده‌های مورد نیاز تحقیق از طریق ابزار پرسشنامه به روش میدانی گردآوری شده است. تحلیل داده نیز به وسیله نرم‌افزار اس پی اس اس و ایموس انجام گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایه فرهنگی و ابعاد آن با مقبولیت اجتماعی رابطه و تأثیر معناداری وجود دارد. نتایج آزمون مدل ساختاری نشان می‌دهد که سرمایه فرهنگی تأثیر مستقیم (Beta:0/62) بر مقبولیت اجتماعی فرد دارد. همچنین سازه سرمایه فرهنگی توانسته 38 درصد از تغییرات سازه مقبولیت اجتماعی را تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological study of the impact of cultural capital and its aspects on social approval

نویسندگان [English]

  • Roya Yazdanpanah 1
  • Shapour Behyan 2
  • Esmaeil Jahanbakhsh 3
1 sociology,azad univercity dehaghan,dehaghan,iran
2 Assistant professor of social sciences Islamic Azad university, Mobarakeh unit of Isfahan(Corresponding Author)
3 Assistant professor of social sciences Islamic Azad university, Dehaghan unit of Isfahan
چکیده [English]

Social approval can be considered as a type of symbolic capital, which is one of the means for social growth during childhood, and incorporates the individual's inclination toward presenting an appropriate image of himself to others. Achievement of social approval has influenced and impacted all of the aspects of our lives and social behavior within both social relations and larger structures of social organizations. Social approval and its attainment leaves numerous effects on the members of the community, and leads to social freshness. Thus, study of the impactful factors on social approval can be highly useful and important. This article studies the impact of cultural capital and its aspects on social approval based on Pierre Bourdieu's manners and field theory. The statistical community of this study is the individuals from the 50s, 60s, and 70s generations (18-47 year olds) in the city of Tehran, out of which 400 individuals have been selected as samples for this research. Furthermore, the data needed for this study have been gathered via presentation of a questionnaire based on the field method. The analysis of data has been carried out based on SPSS and AMOS software. The results of the study manifested that there is a meaningful relationship and impact between cultural capital and its aspects with social approval. The outcomes of the structural model test show cultural capital leaves a direct impact on social approval (Beta: 0.62). Moreover, the cultural capital structure has managed to explain 38% of the changes of social approval structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social approval
  • Cultural capital
  • symbolic capital
  • manners and field theory
منابع و ماخذ
 
آفشانبرگ، ماس(1391). بازخوانی سنجه‌های سرمایه فرهنگی، ترجمة رضایی، تهران: نشر ققنوس.
ادیبی، حسین و عبدالمعبود انصاری(1383). نظریه‌های جامعه‌شناسی، تهران: نشر دانژه.
اسکیدمور، ویلیام(1375). نظریه‌های جامعه‌شناسی، ترجمه علی‌محمد حاضری، تهران: نشر تابان.
اسماعیلی، رویا(1392). رابطه ارزش‌های شخصی ـ خانوادگی و ادراک خویشتن با پذیرش اجتماعی در نوجوانان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر.
افشانی، علیرضا و یاسین خرم‌پور(1393). «بررسی رابطه میان سرمایه فرهنگی و شادکامی»، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 36: 155-179.
بوردیو، پی یر(1390). تمایز، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: انتشارات ثالث.
بیگلری،طلعت(1392). رابطه شیوه‌های فرزندپروری و بلوغ عاطفی با حساسیت اضطرابی در دانش‌آموزان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلانی واحد ابهر.
جنکینز، ریچارد (1384). پی یر بوردیو، ترجمة حسن چاوشیان و لیلا جوافشانی، تهران: نی.
جمشیدی‌ها، غلامرضا و شهرام پرستش (1386).«دیالکتیک منش و میدان در نظریه عمل پی‌یر بوردیو»، نامه علوم اجتماعی، شماره 30: 1-32.
  درینی، ولی‌محمد و همکاران(1394). «بررسی رابطه سرمایه نمادین با سرمایه فرهنگی»، فصلنامه مطالعات فرهنگ-ارتباطات، شماره 31: 178-197.
دهخدا، علی‌اکبر(1373). فرهنگ لغت دهخدا، تهران: مؤسسه لغت‌نامه دهخدا.
رنانی، محسن(1390). «سرمایه نمادین چیست؟»، ماهنامه آئین گفتگو، شماره 1: 66-67 .
رنانی، محسن(1394). «سرمایه‌های نمادین»، نشریه تجارت برتر، شماره 196: 40-43 .
ریتزر، جورج(1374). نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمة محسن ثلاثی. تهران: نشر نی.
سوارتر، دیوید(1384). «برقراری ارتباط بین مطالعه فرهنگ و دین: اقتصاد سیاسی قدرت پیربوردیو»، ترجمة شفیعه صالحی، فصلنامه اقتصاد سیاسی، شماره 10: 86.
سعیدسلطانی، بهرام؛ محمدباقر علی‌زاده و کمال کوهی(1391). «ارتباط سرمایه فرهنگی با مدیریت بدن در میان دانشجویان دانشگاه تبریز». فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 47: 181- 205.                   
شویره، کریستین و اولیویه فونتن(1385). واژگان بوردیو. ترجمة مرتضی کتبی، تهران: نشر نی.      
فاتحی، ابوالقاسم و ابراهیم اخلاصی(1387). «مدیریت بدن و رابطه آن با مقبولیت اجتماعی»، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، شماره 41 : 9-42.
فاضلی، محمد(1384). «جامعه‌شناسی مصرف موسیقی». فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 4: 27-53
فکوهی، ناصر (1384). تاریخ نظریه‌های انسان‌شناسی، تهران: نی.                                                   
فنونی، طلعت‌السادات(1380). بررسی رابطه خودپنداره و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دختران سال اول متوسطه منطقه 10 تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علو م تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
قاسمی، یارمحمد و احسان نامدار(1393). «بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و سرمایه نمادین فرهنگی(در دانشگاه دولتی ایلام)»، فصلنامه فرهنگ ایلام،  شماره 44: 7-21.
کرمی‌پور، یعقوب و منصور حقیقتیان(1394). «بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی و اجتماعی بر رضایتمندی از تصویر بدن». فصلنامه روانشناسی تربیتی، شماره 1: 26-43.
محمدی، جمال؛ ابوعلی دادهیر و فردین محمدی(1391). «مناسبات سرمایه فرهنگی و سبک زندگی، پیمایشی در میان شهروندان طبقه متوسط شهر سنندج، کردستان». مجله جامعه‌شناسی ایران، شماره 4: 1-23.                                                                           
نقیب‌زاده، احمد، مجید استوار(1391). «بوردیو و قدرت نمادین»، فصلنامه سیاست، مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دوره 42، شمارة 2: 279-294.
نیازی، محسن و محمد کارکنان(1386). «تبیین جامعه‌شناختی  رابطه سرمایه فرهنگی خانواده با هویت اجتماعی جوانان»، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 3: 55- 80. 
Anderson, P. l, & Hensen, M.. N.(2011) . Class and cultural capital: the case of class inequality in educational performance, europen sociological review,27, 1, 1-15.
Bourdieu,P.& Passeron,J.C.(19
 96). Rerproduction in education, society and cultural, Beverly hills, CA: sage.
Bourdieu,p.(1989), ladistingtion( critique social dujudment), les edition mimiut,paris.
Bourdieu, P.(
 
2002). An Invitation to reflexive sociology,(University of Chicago press and polity press.
Bourdieu, P. (19
 
92). The Forms of capital .In j. G. Richardson (Ed), Handbook of theory and research for the sociology of education, (pp.241-258), New York: Green wood.
Gavereliuc, D, & Gavereliuc, A.(2014). Symbolic capital and cultural dimensions in
Kalmjin,matthijs& Kraaykamp,Gerbert(1996),Race, cultural capital,and schooling:AnAnalysis in the United states” , sociology of education,vol.69(1):22-34
Romanian educational organizations
, Procidia, social and behavior sciences 127, 392- 395.
Lareau, A, & Weiniger. e. b.(2003). Cultural capital in education research: a critical assessment, Theory and society32,567-606.
Nilep, C.(2009). Sibling interaction and symbolic capital: toward a theory of political micro- economy”, Journal of pragmatics, Vol 41, September, 1683- 1692.
Parker, J. (2000). Structuration, Buckingham, Philadelphia, Open University Press.
Shilling, Chris (1993). Body and social theory. London,sage publication.