بازنمایی برکناری مرسی در اخبار تلویزیونی صداوسیمای ج. ‌ا. ا. و بی‌بی‌سی فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم‌ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری علوم‌ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

روایت رسانه‌ها از رویدادها، روایت عینی نیست، بلکه بازنمایی آن در چارچوب‌های گفتمانی و ایدئولوژیکی است. این مقاله به‌دنبال آن است تا ببیند یکی از مهم‌ترین رویدادهای خاورمیانه (برکناری مرسی) چگونه توسط رسانه‌هایی با چارچوب‌های گفتمانی مختلف (شبکة یک صداوسیمای ج. ا. ا و بی‌بی‌سی فارسی) بازنمایی می‌شود. روش بررسی این نوشتار تحلیل گفتمان انتقادی است. نتایج به‌دست آمده بیانگر آن است که تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی از گفتمان لیبرال‌دموکراسی در قالب مؤلفه‌هایی چون مشروعیت اکثریت، حکومت قانون و برابری برای بازنمایی رویداد مصر استفاده کرده و در مقابل شبکة یک تلویزیون ج. ا. ا. از مؤلفه‌های گفتمان انقلاب اسلامی همچون حمایت از اسلام‌گرایان، حمایت از جبهة مقاومت و توطئة غرب برای برساخت رسانه‌ای رویداد مصر بهره‌ گرفته است. علاوه بر این، شبکة یک، مؤلفة‌های گفتمانی دیگر، همچون دموکراسی و خواست اکثریت را نیز برای بیان مقاصد خود به خدمت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of Dismissal of Mohammad Morsi in TV News of IRIB and BBC Persian

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Mehdizadeh 1
  • Abdorahman Alizadeh 2
1
2
چکیده [English]

The media narrative of events is not an objective narrative, but its representation is in the discursive and ideological frameworks. This paper tries to find out how one of the most important events in the Middle East (dismissal of Morsi) is represented by media having different discursive frameworks (Channel 1 of IRIB and BBC Persian).  Critical discourse analysis is used to evaluate this paper. The results indicate that BBC Persian television used a liberal democracy discourse within the framework of components such as legitimacy of majority, the rule of law and equality for the representation of this Egyptian event. In contrast, Channel 1 of IRIB applied components of Islamic Revolution discourse such as support for Islamists, support for resistance movement and conspiracy of western countries for the media construction of this Egyptian event. In addition, Channel 1 served other discourses, such as democracy and the will of the majority for the expression of its purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representation
  • Discourse Analysis
  • Egypt
  • BBC Persian
  • IRIB
منابع و مآخذ
 
منابع فارسی
بشیریه، حسین، (1380). آموزش دانش سیاسی؛ مبانی علم سیاست نظری. تهران: مؤسسة پژوهش نگاه معاصر.
بصیری، محمدعلی، صدرالله حسنی‌بلیانی، (1391). «بررسی تطبیقی گفتمان اسلامی در انقلاب ایران (1357) و مصر (2011)». فصلنامۀ رهیافت انقلاب اسلامی. سال ششم. شمارة 20: 60-39.
دارا، جلیل، مصطفی کرمی، (1392). «آزاداندیشی در گفتمان انقلاب اسلامی». فصلنامة پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال دوم، شمارة 6: 120-91.
شکرخواه، یونس، (1377). خبر. چاپ دوم، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
مهدی‌زاده، سیدمحمد، (1387). رسانه و بازنمایی. تهران: دفتر مطالعات و توسعة رسانه‌ها.
ون‌دایک، تئون ای، (1382). مطالعاتی در تحلیل گفتمان؛ از دستور متن تا گفتمان‌کاوری انتقادی، ترجمة گروه مترجمان، تهران: دفتر مطالعات و توسعة رسانه‌ها.
ویلیامز، کویین، (1386). درک تئوری رسانه‌ها. ترجمة رحیم قاسمیان، تهران: ساقی.
هال، استوارت، (1391). «گزیده‌هایی از عمل بازنمایی». در: کوبلی، پل (ویراستار) نظریه‌های ارتباطات، جلد سوم، ترجمة احسان شاقاسمی، تهران: پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
یورگنسن، ماریان، لوئیز فیلیپس، (1389). نظریه و روش در تحلیل گفتمان. ترجمة هادی جلیلی، تهران: نی.
منابع انگلیسی
BBC Editorial Guidelines, (2013). "Section 6: Fairness, Contributors and Consent". http://www. bbc. co. uk/editorialguidelines/guidelines.
Blaydes, Lisa, James Lo, (2011). "One man, one vote, one time? A model of democratization in the Middle East". Journal of Theoretical Politics. 24(1) 110–146.
Casey, Brenadette and et. Al, (2002). Television Studies: Key Concepts. London and New York: Routledge
Dallmayr, Fred, (2012). :Radical changes in the Muslim world: Turkey, Iran, Egypt". Sage Publications; Philosophy and Social Criticism. 38(4-5) 497.
Eyadat, Zaid M. (2013). "Fiqh Al-Aqalliyyât and the Arab Spring: Modern Islamic theorizing". Sage Publications: Philosophy and Social Criticism. 39(8) 733–753.
Faulks, keith, (2000). Citizenship. London and New York : Routledge.
Giles, Judy, Tim Middleton, (1999). Studying Culture: A practical Introduction. Oxford: Blackwell
Gray, Melissa, (2013). "New Egyptian government to be in place by spring, foreign minister says". September 28, 2013, http://edition. cnn. com/2013/09/28/world/meast/un-egypt/index. html?hpt=iaf_c2
Lloyd, Jonathan Jordan, (2004). What's the News? A Study of Senior Citizens' Television News Uses and Gratifications. A Thesis submitted to the Department of Communication in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science Degree Awarded: The Florida State University; College Of Communication
Moghadam, Valentine M, (2013). "What is democracy? Promises and perils of the Arab Spring". Current Sociology. 61(4) 393–408.
Nepstad, Sharon Erickson. (2013). "Mutiny and nonviolence in the Arab Spring: Exploring military defections and loyalty in Egypt, Bahrain and Syria". Sage Publication: Journal of Peace Research. 50(3) 337–349.
Oliver, D, D Heater, (1994). The Foundation of Citizenship. Edited by Ursula Vogel and Michael Moran. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Macmillan.
Smith-Spark, Laura, (2013)."The rise and rapid fall of Egypt's Mohamed Morsy". Updated: July 4, 2013, http://edition. cnn. com/2013/07/02/world/meast/egypt-morsy-profile/index. html
Spindel, Chad, (2011). "The People Want to Topple the Regime: Exploring the Arab Spring in Egypt". Syria, and Jordan. Sage Open. 1-7.
van Dijk, A Teun, (1988). News as Discourse, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. Inc.
Vreese, Claes H. de, (2005). "News framing: Theory and typology". Information Design Journal. Vol. 13, No. 1: 48-59.
Wikipedia, (2013). "Mohamed Morsi". July 2013, http://en. wikipedia. org/wiki/Mohamed_Morsi.