نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی/دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار زبان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده اهمیت و نقش چشمگیر گفتمان رسانه‌ها به‌طور عام و مطبوعات به‌طور خاص بر آگاهی‌بخشی و همچنین جهت‌دهی و شکل‌دهی به افکارعمومی بر کسی پوشیده نیست. در فصل دوم قانون مطبوعات که به رسالت مطبوعات مربوط است، یکی از آن رسالت‌ها عبارت است از «روشن ساختن افکارعمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم». در این مقاله به بررسی میزان آگاهی‌بخشی، صراحت در بیان یا بالعکس پوشیده‌گویی در پاره‌ای از متون مطبوعاتی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف پرداخته شده است. ساختارهای گفتمان‌مدار این متون عبارت‌اند از: نام‌گذاری و ارجاع، استعاره، کنایه و مجاز. بررسی داده‌های نوشتار حاضر حاکی از این مطلب است که کاربرد سه مؤلفة استعاره، کنایه و مجاز در متون، به صراحت نداشتن و پوشیده‌گویی می‌انجامد. مؤلفة نام‌گذاری و ارجاع با توجه به نحوة کاربرد می‌تواند منجر به صراحت یا بالعکس پوشیده‌گویی شود  و اینکه روزنامه‌ها بر اساس دیدگاه‌ها، ایدئولوژی‌ها و اهداف مورد نظر خود، به توصیف رویداد پرداخته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Lexical Elements on the Extent of Explicitation or Implicitation in Literary Texts

نویسندگان [English]

  • Zahra Hamedi Shirvan 1
  • Shahla Sharifi 2

چکیده [English]

Abstract Importance and significant role of the media discourse in general, and newspapers, in particular, on awareness, as well as directing and shaping public opinion is clear for every individual. In the second chapter of the press law that is related to the mission of the press; one of the missions is "To enlighten public opinion and raising the level of their knowledge". This paper examines the level of awareness, clarity of expression (explicitation) or vice versa, implicitation in some literary texts within the framework of the analysis of critical discourse of Norman Fairclough.  Discourse-oriented structures of these texts include nomenclature and references, metaphors, irony and allegory. Data examination of this paper suggests that the application of the three components of metaphor, irony and allegory in the texts leads to the explicitation and implicitation. Regarding the manner of application, nomenclature and reference component can be resulted in the explicitation or implicitation and the fact that the newspapers describe the events based on their own views, ideologies and intended targets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Discourse Analysis
  • Norman Fairclough
  • Media
  • Explicitation
  • Implicitation
منابع و مآخذ
 
منابع فارسی
ایزدی، سقای بی ریا، حکیمه فؤاد، (1387). «تحلیل گفتمان سرمقاله‌های برجستة آمریکا دربارة برنامة هسته‌ای ایران». ترجمه سید جمال‌الدین اکبرزاده، فصلنامه رسانه، سال نوزدهم، شمارة اول: 125 ـ 101.
حسین‌زاده، زهرا، (1380 ). «سخن‌کاوی نقادانه از سرمقالات فارسی‌زبان بعد از جنگ تحمیلی»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه اصفهان.
غیاثیان، مریم‌سادات، (1386 )، «بازنمایی اسلام در نشریات آمریکا قبل و بعد از یازدهم سپتامبر در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی»، پایان‌نامة دکتری، دانشگاه تربیت مدرس. 
عواطف‌رستمی، نعمت‌الله (1386). «تحلیل گفتمان انتقادی جریان ایدئولوژی در فراز و فرود گفتمان انقلاب اسلامی در مطبوعات ایران». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
منابع انگلیسی
 Fairclough, Norman, (1992). Discourse and Social Change. London: Polity.
Fairclough, Norman, (1995a). Media Discourse. London: Hodder Arnold Publishing
Fairclough, Norman, (1995b). Critical Discourse Analysis. London: Longman
Fairclough, Norman, (2001). "Critical Discourse Analysis as a Method in Social Scientific Research".  in Wodak, R. and Mayer, M. (ED. ), Methods of Critical Discourse Analysis: 121 – 139.
Fairclough, Norman, (2003). Analyzing Discourse: Textual Analysis for Social Research. London: Routledge Publishing 
Johnstone, Barbara, (2008). Discourse Analysis. Malden, MA: Blackwell Publishing
Khosravi – Nik, Majid, (2000). "the Relationship between Ideological Structures and Discursive Structures of the Editorials and Commentaries in a Selected Sample of Iranian Daily Newspapers". M. A Thesis, Shiraz University
Rahimi, A, (2005). "A Critical Discourse analysis of Euphemisation and Derogation in English and Persian Texts". Unpublished PhD Dissertation, Shiraz University.
Richardson, John E, (2007). Analyzing Newspapers: An Approach from Critical Discourse Analysis. New York: Palgrave Publishing
Seif, Lida, (2004). "A Cross – Cultural Investigation of the Representation of Social Actors in Different Persian, British and American Discourse².  Unpublished M. A Thesis, Islamic Azad University of Shiraz   
Wodak, Ruth, Michael Mayer, (2001). Methods of Critical Discourse Analysis. London: SAGE Publications Ltd   .
Wodak, Ruth, (2001a). "The Discourse – Historical Approach". in Wodak. Ruth and Mayer, Michael. (ed. ), Methods of Critical Discourse Analysis: 63 – 95.
Wodak, Ruth, (2001b). "What is CDA about – a Summary of its History, Important Concepts and its Developments". in Wodak. Ruth, Mayer. Michael . (ED. ), Methods of Critical Discourse Analysis: 1 – 13.