نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم‌ ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی/ کارشناس‌ارشد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس‌ارشد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقالة حاضر به‌دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا از طریق وبلاگ‌های روزنامه‌نگاران وبلاگ‌نویس می‌توان به ناهماهنگی شناختی آنها پی برد. آیا روزنامه‌نگاران وبلاگ‌نویس دچار ناهماهنگی شناختی هستند. در این نوشتار، نظریة ناهماهنگی شناختی فستینگر و نظریة تعادل شناختی به‌کار رفته است. پیگیری این مسائل، متضمن شناخت محتوای وبلاگ‌هاست، به همین دلیل، از روش تحلیل‌محتوای کمّی و کیفی استفاده شده است. در مقالة پیش ‌رو، محتوای 20 وبلاگ روزنامه‌نگاران روزنامه‌های همشهری، کیهان، ایران و شرق به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی از نوع هدفمند انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد بیشتر مطالب وبلاگ‌ها، انتقاد از اوضاع سیاسی است. روزنامه‌نگاران وبلاگ‌نویس، تمایل بیشتری به نوشتن مطالب با سبک مقاله دارند و نیمی از مطالبی که توسط آنها نوشته شده، دارای ناهماهنگی شناختی ارزیابی شده است. یافته‌های این نوشتار نشان می‌دهد که از طریق وبلاگ‌های روزنامه‌نگاران می‌توان به ناهماهنگی شناختی آنها پی برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Functionality and Position of Cognitive Dissonance Theory Among Blogger Journalists

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Forghani Athena Ebrahimi Moayyer 1
  • 00 00 2

1 Assistant Professor of Communication Sciences Of Allameh Tabatabai University/ MA in Communication Sciences of Allameh Tabatabai University

2

چکیده [English]

This paper tries to answer the questions whether it is possible to discover the cognitive dissonance among blogger journalists through their blogs and whether blogger journalists are suffering from cognitive dissonance. Festinger's cognitive dissonance theory is applied in this paper. Following up these issues involves understanding the content of blogs. For this reason, quantitative and qualitative content analysis were used. In this paper, the contents of the blogs of 20 journalists working in Hamshahri, Kayhan, Iran and Shargh newspapers were selected using purposive convenient sampling method and then they were analyzed. The results indicated that most blogs criticize the political situation. Blogger journalists are more willing to write using article style; and half of articles written by them have been evaluated as having cognitive dissonance. The results of this paper indicate that it is possible to discover the cognitive dissonance among journalists through the content of their blogs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive dissonance
  • Blogger
  • Blogs
  • content analysis
  • Qualitative and Quantitative Content Analysis
منابع فارسی
بیکر، ترزال، (1386). نحوة انجام تحقیقات اجتماعی. ترجمة هوشنگ نایبی، تهران: نی.
تایپا، کلود، (1379). درآمدی بر روان‌شناسی اجتماعی. ترجمة مرتضی کتبی، تهران: نی.
خلیلی، پگاه، (1384). «وبلاگ‌نویسی ایرانی: مطالعة کمّی و کیفی نحوة ابراز هویت در وبلاگ‌های ایرانی با تأکید بر وبلاگ‌های شخصی». پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده علوم‌اجتماعی دانشگاه تهران.
کریپندروف، کلوس، (1383). تحلیل‌محتوا: مبانی روش‌شناسی. ترجمة هوشنگ نایبی، تهران: نی.
کریمی، یوسف، (1382). نظریه‌ها، مفاهیم و کاربردهای روان‌شناسی اجتماعی. تهران: ارسباران.
منصوری‌سپهر، روح­الله، (1388). «ناهماهنگی شناختی و تغییر نگرش؛ تأثیر خود‌اسنادی مرتبط در تعامل با عزت نفس: آزمون الگویSSM”». پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی. 
هولستی، ال ‌آر، (1389). تحلیل‌محتوا در علوم‌اجتماعی و انسانی. ترجمة نادر سالارزاده امیری، چاپ دوم، تهران‌: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
منابع انگلیسی
Collins jr. Paul, (2009). Cognitive Dissonance on The u. s. Supreme Court. Sage Publication .http://ssi.sagepub.com.
Dillard , jane  and Pfau Marie Martha, (2002). The Persuasion Handbook: Developments in Theory and Practice. USA: Sage ,Inc.
Festinger , Leon, (1957). Atheory of Cognitive Dissonance Standford. CA: Stand Ford University Press.
Zhang , Yang and wildemuth Barbara Marie, (2002). "Aualitative Analysis Ofcontent". In Application of Social Research Methods to Auestions in Informations and library Science, by Bwildemuth, West Port: 308-319.