نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)/ دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

حقوق‌بشر در حوزة مباحث بین‌المللی اغلب از منظر سیاسی و بازتاب‌های آن مورد اعتنا قرار می‌گیرد. این درحالی‌ است که سنگ بنای حقوق‌بشر معاصر بر پایة رفع نابرابری‌ها و آلام اجتماعی- اقتصادی گسترده‌ای شکل گرفته که در پی جنگ‌های جهانی و متعاقب آن تعارض‌ها و بحران‌های گوناگون به یک معضل پایدار بین‌المللی مبدل شده است. لذا در چارچوب نظریة مکتب انتقادی که از دو ویژگی مهم (یعنی تبیین ناکارآمدی «وضعیت موجود» با هدف دستیابی به «وضعیت مطلوب» و همچنین اهتمام آن به مقوله‌های بیناذهنی نظیر فرهنگ، هنجارها و فهم مشترک) بهره می‌برد، این بخش مهم حقوق‌بشر از زاویة مباحث فرهنگی کنکاش و بررسی شده و در پایان نیز راهکارهایی برای طراحی ساختارهای نوین بین‌المللی که حاوی مفاهیم و گفتمانی جدید برای پیشبرد حقوق‌بشر باشد، ارائه شده است. از آن جمله اجماع‌سازی حقوقی با تکیه بر اخلاق مسئولیت و نیز ایجاد اتحادیة سازمان‌های غیردولتی حمایتی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Promotion of Human Rights in the Field of Social - Economic Inequalities (Cultural perspective)

نویسندگان [English]

  • Jalal Dorakhshah Behnam Sarkheil 1
  • 00 00 2

1 Professor of Political Science of Imam Sadiq (AS) University/ PhD Student in International Relations of Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

As far as the international issues are concerned, human rights are often considered from a political perspective and its reflections. Meanwhile, the cornerstone of contemporary human rights has been formed based on the elimination of inequalities and major social-economic sufferings that were turned to an international persistent problem after Two World Wars and subsequent conflicts and crises. Therefore, within the framework of the critical school theory which benefits from the two important features (i.e. explanation of the ineffectiveness of "status quo" with the aim of achieving "optimal status" and its dedication to inter-mental categories such as culture, norms and common sense), this important part of the human rights is explored and evaluated in terms of the cultural issues. At the end, a number of guidelines for the design of new international structures containing a new discourse and also new concepts to promote human rights are presented. Two of these guidelines are legal consensus building with an emphasis on ethics of responsibility, as well as the formation of the union of support NGOs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human rights
  • culture
  • critical theory
  • Supportive behaviors
  • the international system
  • Social inequalities
منابع فارسی
افتخاری، اصغر، (1388). مکتب انتقادی در حوزة علوم اجتماعی. چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
پارسا، علیرضا، (1380). «رویارویی جهان‌گرایی و نسبیت‏گرایی فرهنگی: چالش پایدار حقوق‌بشر». ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شمارة 166 – 165:  69-58.
جکسون، رابرت و گئورگ سورنسون، (1383). درآمدی بر روابط بین‌الملل. ترجمة مهدی ذاکریان، تهران: میزان.
دوئرتی، جیمز و رابرت فالتزگراف، (1372). نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل. ترجمة علیرضا طیب و وحید بزرگی، تهران: قومس.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال، (1387). «نظریه انتقادی؛ چارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی». پژوهشنامه علوم سیاسی، سال سوم، شمارة 2: 161-125.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال، (1388). «سیاست خارجی رهایی‌بخش: نظریه انتقادی و سیاست خارجی ج. ا. ایران». فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و دوم، شمارة 2: 328-301.
ذاکریان، مهدی، (1381). حقوق‌بشر در هزاره جدید. تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران.
رنجبریان، امیرحسین، (1385). «تأملی بر حقوق‌بشر». فصلنامه راهبرد، شمارة 4: 164-137.
سرخیل، بهنام، (1390). «جایگاه رفتارهای حمایتگرانه در سیاست خارجی ج. ا. ایران». مجموعه مقالات همایش وزارت امور خارجه، جلد دوم: 123-91.
شریفی طرازکوهی، حسین، (1380). «کاوشی هنجاری جامعه مشترک جهانی و همکاری بین‌المللی». فصلنامه راهبرد، شمارة 19: 236-215.
صفایی، سهیلا، (1379). «روند جهانی‌شدن در بستر حقوق‌بشر و چالش‌های آن». فصلنامه سیاست خارجی، سال چهاردهم، شمارة 2: 369-335.
ضیایی‌فر، محمدحسن، (1374). «بازنگری حقوق بین‌المللی بشر درقرن 21». فصلنامه راهبرد، شمارة 6: 254-203.
طایی‌تهرانی، سهیلا، (1373). «فقر و توسعه، نظریه‌ها و سیاست‌ها». فصلنامه راهبرد، شمارة 3: 140-130.
مشیرزاده، حمیرا، (1386). تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل. تهران: سمت.
 
منابع انگلیسی
Belen, Martinez, (2004). "Eu Policy towards Iran; Iran and it's Neighbors". SWP – Berlin: 69-137.
Donnelly, Jack, (1992). "Human Rights in the new World Order". World Policy Journal: 257-283.
Gordon ,G,(1997). Ethics and International Relations. Oxford: Blackwell.
Habermas, j, (1971). Knowledge and Human Interests. Translated by J. J. Shapiro, Boston: Beacon press.
Herman, Jan Burgers,(1992). "The Road to Sanfrancisco". the Revial of the Human Rights Quarterly, 14/4 : 447-77
http://www. Americanprogress. Org/Issues/2008/10/Women_Poverty. html;The Straight Facts on Women in Poverty.
http://www. Ilo. Org/Emppolicy/Areas/Poverty-Reduction-Strategies/lang--en/index. htm ; Poverty Reduction Strategies.
http://www. Unifem. Org/About/Index. html;The Annual Report Documents UNIFEM’s Work to Foster Women’s Empowerment and Gender Equality Around the World.
Jackson ,R. and Sorensen, (2001). Introduction to International Relations. New York and oxford, 100.
Marks, Stephen, (1985). Human Rights :a New Generation for the 1980, International low. A Contemporary Perspective ,Edited by Richard Falk and others , london: westview press
www. Unic-ir. Org/Directory/Unfpa. Pdf