نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فلسفه و کلام اسلامی دانشکده صدا و سیما/ کارشناس‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

2 کارشناس‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

مقالة حاضر، حاصل یافته‌های نظرسنجی تلفنی با هدف بررسی گرایش شهروندان 15 تا 45 سال تهرانی با تمرکز بر انواع موسیقی در دسترس است. حجم نمونه‌، 804 نفر بوده و برای تحلیل داده‏ها از آمارهای توصیفی و استنباطی استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد 78/2درصد شهروندان 15 تا 45سال تهرانی، شنوندة انواع موسیقی هستند. شنوندگان موسیقی، 72/1درصد به «موسیقی باکلام»، 68/4درصد به «موسیقی ایرانی» و 54/3درصد به «موسیقی با تصویر» علاقه دارند. 63/8درصد شنوندگان موسیقی، به «موسیقی پاپ ایرانی»، 52/6درصد به «موسیقی‌های لس‌آنجلسی»، 40/8درصد به «موسیقی سنّتی ایرانی»، 28/6درصد به «موسیقی‌های مذهبی»، 26/3درصد به «موسیقی محلی»، 19/4درصد به «موسیقی غربی»، 19/3درصد به «موسیقی‌های رپ»، 16/9درصد به «موسیقی پاپ ایرانی بی‌کلام»، 14/5درصد به «موسیقی سنّتی ایرانی بی‌کلام»، 13/3درصد به «موسیقی‌های پاپ زیرزمینی»، 11/5درصد به «موسیقی غیررسمی راک»، 10/4درصد به «موسیقی کلاسیک خارجی» و 4/6 درصد به «موسیقی سنّتی کشورهای خارجی» در حد زیاد گوش می‌دهند. 45/6 درصد شنوندگان موسیقی، به «محتوا» و 19/5 درصد به «ریتم و آهنگ» موسیقی اهمیت می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Musical Consumption

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mojtaba Razavi Tusi Sajjad Yahak 1
  • 00 00 2

1 Assistant Professor of Philosophy and Islamic Theology of IRIB University/MA in Sociology of Tehran University

2 00

چکیده [English]

The present paper is the result of a telephone survey, aiming at examining the attitude of 15 to 45 years citizens of Tehran towards music, focusing on a variety of available music. It has a sample size of 804 participants, and descriptive and inferential statistics were used for data analysis.  The results showed that 78.2% of 15 to 45 years citizens of Tehran were listeners to a variety of music. Among music listeners, 72.1% listened to “music with words”, 68.4% listened to “Iranian music” and 54.3% preferred “music videos”.  63.8% of them were interested in “Iranian pop music”, 52.6% preferred “Iranian music produced in Los Angeles”, 40.8% preferred “Iranian classical music”, 28.3% listened to “religious music”, 26.3% preferred “folklore music”, 19.4% were interested in “western music”, 19.3% were the lovers of “rap music”, 16.9% preferred “Iranian instrumental pop music”, 14.54% preferred “Iranian instrumental classical music”,  13.3% preferred “underground pop music”, 11.5% listened to “non-rock music”, 10.4% preferred “foreign classical music” and 4.6% listened to “foreign folk music” at high levels. 45.6% of music listeners cared about “content” and 19.5% of them cared about “rhythm”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Music
  • Music consumption
  • Cultural Consumption
  • Life style
منابع فارسی
استریناتی، دومینیک، (1380). مقدمه­ای بر نظریه­های فرهنگ عامه. ترجمة ثریا پاک­نظر، تهران: گام نو.
ایمان، محمدتقی، نسیبه زنجری و ابراهیم اسکندری­پور، (1389). «کندوکاو سیستم معانی ذهنی مصرف‌کنندگان موسیقی». فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال سوم، شمارة4: 112-85.
بشیریه، حسین، (1379). نظریه‌های فرهنگ در قرن بیستم. تهران: مؤسسة فرهنگی آینده‌پویان.
پین، مایکل، (1386). فرهنگ اندیشة انتقادی. ترجمة پیام‏ یزدانجو. تهران: مرکز.
دواس، دی. ای، (1382). پیمایش در تحقیقات اجتماعی. ترجمة هوشنگ نایبی، تهران: نی.
شفرز، برنهارد، (1383). مبانی جامعه‌شناسی جوانان. ترجمة کرامت­الله راسخ، تهران: نی.
صمیم، رضا و وحید قاسمی، (1388). «گرایش به مصرف گونه­های موسیقی مردم­پسند و میزان پرخاشگری در میان دانشجویان؛ مطالعة موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان». فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دورة دوم، شمارة 8: 262-243.
فاضلی، محمد، (1386). جامعه‌شناسی مصرف موسیقی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر وارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
فاضلی، محمد، (1382). مصرف و سبک زندگی. قم: صبح صادق.
قاسمی، وحید، (1381). «گرایش جوانان به انواع موسیقی در شهر اصفهان». نشریة فرهنگ اصفهان:78 -72.
قاسمی، وحید و سید آیت‌الله میرزایی، (1385). «جوانان و هنجارهای رسمی و غیررسمی موسیقی پاپ (پژوهشی در بین جوانان شهر اصفهان)». نامة علوم اجتماعی، شمارة ٢٨: 122-98.
کوثری، مسعود، (1386). «گفتمان‌های موسیقی در ایران». پژوهشنامة فرهنگستان هنر، ویژة نقد جامعه‌شناسی هنر، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، شمارة2: 120- 103.  
مشحون، حسن، (1380). تاریخ موسیقی ایران. تهران: فرهنگ نشر نو.
مهرعلی، حمیدرضا، (1377). علل گرایش برخی جوانان به گروه­های نابهنجار موسیقی (رپ، هوی‌متال و... ). تهران: مرکز پژوهش‌های بنیادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 
 
منابع انگلیسی
Bryson, A, (1996). “Anything but heavy metal, symbolic exclusion & musical dislikes”. in American Sociological Review, Vol. 61, No. 5:  884-899.
Cockerham, W. , Abel T, (1997). “Conceptualizing contemporary healthy lifestyle: moving beyond Weber”. in the Sociological Quarterly Journals, Vol 38, Issue 2:  321–342.
Turner, B. and Edmund, J, (2002). “The distance of taste: Bourdieu cultural capital and postwar elites”. in Consumer Culture Journals, Vol. 2, No. 2: 219-232.