نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مواجهۀ جامعۀ ایرانی با مدرنیته، با پیامدهایی همراه بوده و ارزش‌های متفاوتی را در ساحت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی موجب شده است. گسترش این ارزش‌ها، با تغییر نگرش و به تبع آن، تغییر در کنش‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از جمله مصرف‌گرایی همراه بوده است. پرسش این است که آیا دینداری، ارزش‌ها، سنت‌ها، هویت‌ و پایگاه اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به مثابه بازدارنده‌هایی در فرایند مصرف‌گرایی آن جوامع نقش ایفا نماید؟ در این مقاله با رویکرد جامعه‌شناختی و روش پیمایش و با استفاده از پرسش‌نامه صورت پذیرفته است. داده‌های مورد نیاز از نمونۀ 506 نفری از افراد هیجده سال به بالای ساکنان شهر کاشان، به شیوه تصادفیِ ساده جمع‌آوری شده است. یافته‌های آماری نشان می‌دهد  که بین دینداری، سنت‌گرایی، هویت انقلابی، هویت جنسیتی، ارزش‌های دینی و پایگاه اقتصادی و اجتماعی با مصرف‌گرایی، رابطۀ معناداری وجود دارد. نتایج معادله رگرسیون چند‌ متغیره نشان می‌دهد که دینداری بیشترین قدرت تبیین‌کنندگی را در رابطه با مصرف‌گرایی دارد، به گونه‌ای که با افزایش دینداری میل به مصرف‌گرایی کاهش پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Consumerism Inhibitors on Residents of KashanCity

نویسندگان [English]

  • Abutorab Talebi 1
  • mohamad ramezani 2

1 Associate Professor at Faculty of Social Science, Allameh Tabataba’i University(Corresponding Author)

2 Ph.D student of Sociology at the AllamehTabataba’i University

چکیده [English]

The emergence of modernity has had consequences for the Iranian society and led to different values ​​in the political, social, cultural and economic spheres. Development of these values while changing attitudes has led to changes in social, cultural and economic activities, including consumerism. The question is wether religiosity, values, traditions, identity, economic and social status can play a deterrent role in the process of consumerism or not? The present study was conducted with a sociological approach and a survey method using a questionnaire. Data was randomly collected from a sample of 506 people (residents of Kashan city) aged 18 years and above. Statistical tests have been used to investigate the relationship between variables. Statistical analysis shows that there is a signifisant correlation between religiosity, traditionalism, revolutionary identity, gender identity, religious values, and economic and social base with consumerism. The results of the multivariate regression equation show that religiosity has the most explanatory power in relation to consumerism. The results of the multivariate regression equation show that religiosity has the most explanatory power in relation to consumerism, Therefore by increasing religiosity the desire for consumption decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumerism
  • Religiosity
  • Identity
  • Social and Economic Status
  • Kashan
حاجی‌زاده میمندی، مسعود و فریدون یوسفی (1392). «بررسی عوامل اجتماعی مرتبط بافرهنگ مصرف درمیان زنان شهریزد»، مجله راهبردی زنان، شمارۀ 61: 233-272.
رضادوست،کریم و دیگران (1391). «تأثیرشهرگرایی ودینداری برمصرف‌گرایی (موردمطالعه: دانشجویان دانشگاه شهیدچمران اهواز)» فصلنامه توسعه اجتماعی، دورۀ 7، شماره2: 121-140.
سیدکریمی، مریم‌السادات (1393). رابطه دینداری وشیوۀ مصرف جوانان طبقه فرودست (منطقه 17 تهران)، پایان ‌نامۀکارشناسی‌ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
شیری، اعظم (1392). عوامل اجتماعی مرتبط با مصرفگرایی در پوشش و ظاهر زنان جوان شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه الزهرا (س).
قبادی، مهناز (1392). بررسی عوامل موثر بر مصرفگرایی زنان شهر تهران در زمینه مصرف لوازم آرایش، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا(س).
کوزر، لیوییس (1370). زندگی و اندیشه بزرگان جامعهشناسی، ترجمۀ محسن ثلاثی، انتشارات علمی.
گیدنز، آنتونی (1382). تجدد وتشخص، جامعه و هویت شخصی درعصرجدید، ترجمۀ ناصر موفقیان، تهران: نشرنی.
وبر، ماکس (1387). اخلاق پروتستان و روح سرمایهداری، ترجمۀ عبدالمعبود انصاری، تهران: انتشارات سمت.
وثوقی، منصور و علی‌اکبر نیک‌خلق (1371). مبانی جامعهشناسی، انتشارات خردمند.
 
Bocock, Robert, 1993, Consumption, First Published, By Routledge.
Campbell, Colin, 1983, “Romanticism and the Consumer Ethic”: Source: Sociological Analysis, Vol. 44, No. 4, Pp. 279-295.
Campbell, Colin, 1989, “The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism”. Contemporary Sociology, Vol. 18, No. 4 (Jul., 1989), Pp. 637-639.
Campbell, Colin, 2008, “Consuming Goods And The Good of Consuming”, Lecturer In Sociology, University Of York, Heslington, York, Y01 5dd, U. K.
Essoo, Nittin and Dibb, Sally (2004), “Religious Influences on Shopphng Behavior: An Exploratory Study”, Journal of   Markting Management, 20, 683-712.
Godazgar, Hossein, 2007, “Islam Versus Consumerism and Postmodernism In The Context Of Iran”, Social Compass   ,Published By: Sage, 389–418.
Ilmonen, Kai, 2011, a Social and Economic Theory of Consumption, Translated By David Kivinen, First Published By Palgrave Macmillan.
Mokhlis, Safiek, 2009, Relevancy and Measurement of Religiosity in Consumer Behavior Research, International Business Research, Vol. 2, No.
Paterson, Mark, 2006, Consumption and Everyday Life, First Published By Routledge.
Sheth, J. N., 1983, an Integrative Theory of Patronage Preference and Behavior. In W. R. Darden & R. F. Lusch (Eds.), Patronage Behavior and Retail Management (Pp. 9-28). New York: North-Holland.
Turner, Bryan S, 1994, Orientalism, Postmodernism and Globalism, First Published By Routledge.
Turner, Bryan S (2006), The Cambridge Dictionary Of Sociology, Published In The United States of America By Cambridge University Press, New York.
Yanu, Achmadalif Fianto, Djumilahhadiwidjojo, Sitiaisjah, Solimun (2014), Development and Measurement of Islamicvalues in Consumer Behaviourresearch, International Journal of Business and Managementinvention issn (Online): 2319 – 8028.