نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری، دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش شناسایی نیازها، چالش­ها و عوامل اصلی اثرگذار بر شکل­گیری شبکه اجتماعی نخبگان ایران است. در این پژوهش تلاش شده است تا نشان داده شود که مهم­ترین عوامل اثرگذار بر انسجام، توسعه و پایداری شبکه اجتماعی مجازی نخبگان ایران کدامند. روش پژوهش در این تحقیق، توصیفی ـ پیمایشی است، که در آن به توصیف و تحلیل نیازهای نخبگان ایران به‌منظور تشکیل یک شبکه اجتماعی تخصصی پرداخته است. روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر مطالعات کتابخانه­ای، مصاحبه با مدیران ارشد بنیاد ملی نخبگان و پرسشنامه بوده است و از میان حدود 13000 نفر نخبگان تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان، نمونه­ای معادل با 375 نفر مبتنی بر جدول مورگان و روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­بندی انتخاب شدند. به‌منظور اولویت‌بندی نتایج پژوهش از آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می­دهند که تعامل با سایر نخبگان و دستیابی به پایگاه دانشی منسجم، مهم‌ترین دلایل عضویت در این شبکه می­توانند باشند. ضعف فرهنگی در ارتباط با گفت‌وگو، نقد و تحلیل و ضعف در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات از اساسی­ترین چالش­های پیش­روی طراحی و راه­اندازی شبکه نخبگان ایرانی از دیدگاه مخاطبان این حوزه دانشی است. مهم‌ترین مؤلفه‌های اثرگذار بر پایداری شبکه «ارائه و انتشار آخرین و معتبرترین منابع علمی اعم از مقالات، کتب و ... و اعلام نیاز پروژه­های پژوهشی و حرفه­ای از سوی نهادها و صنایع» است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A virtual social network for Iranian Elites: Requirements of Design and Implementation

نویسندگان [English]

  • Saeed Roshani 1
  • Soroush Ghazinoori 2
  • Mahsa Rajabzadeh 3

1 Saeed Roshani, PhD Student of Technology Management, Allameh Tabataba’i University )Corresponding Author)

2 Assistant Prof, Industrial Management Dept. School of Management & Accounting, Allameh Tabataba’i University.

3 MSc in industrial Management, Allameh Tabataba’I University

چکیده [English]

The main purpose of this Article is to identify the needs, challenges and main factors which are effective on creating social network for Iranian Elites. In this study, we have tried to show what are the most important factors affecting the integration, development and sustainability of the Iranian elites’ virtual social Network. The research method of this research is descriptive-survey which the requirements of Iranian Elites are described and analyzed in order to provide a specialized social network. The data collection method was based on library studies, interviews with senior managers of elites’ national foundation and a questionnaire and among about 13,000 elites covered by elites’ national foundation a sample of 375 individuals were elected based on Morgan table and Stratified random sampling method. Friedman test was used to rank results The results show that “Interaction with other elites” and “Achieving a coherent knowledge base” are the main reasons to join this network. Cultural weakness in relation to dialogue, critique and analysis And weaknesses in the IT infrastructure are The most fundamental challenges in terms of designing and launching of the Iranian elite network from the viewpoint of audiences of this knowledge area .The most effective factors in stability of the network include “to provide and publish the latest and most reliable scientific resources such as articles, books, etc and announcement the need for Research and professional projects by institutions and industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social network
  • national foundation for elites
  • needs and challenges
  • analyze and design of requirements
بشیر، حسن و  محمدصادق افراسیابی (1391). شبکه­های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان: مطالعه موردی بزرگترین جامعه مجازی ایرانیان، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، شماره 1: 60-31.
حریری نجلا و امیرمهدی عنبری (1391). سنجش قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی تخصصی وبی فارسی و ارائه راهکارهای مناسب برای بهینه‌سازی این شبکه‌ها در ایران. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. شماره 28: 477-455.
قاضی­نوری، سیدسروش؛ نفیسه رضایی نیک و سعید روشنی (1393). بررسی الزامات، چالش‌ها و قابلیت‌های شبکه اجتماعی کنش‌گران. مدیریت فناوری و نوآوری ایران، فصلنامه مطالعات فرهنگی، شماره: 273-49.
قانعی‌راد، محمدامین (1385). وضعیت اجتماع علمی در علوم اجتماعی، نشریه نامه علوم اجتماعی، شماره 27: 56 – 27.
مردادی، شهاب، مجتبی رجب‌پور، فرحناز کیان ارثی، نادر حاجلو و ناهید رادبخش (1393). انگیزه‌های استفاده از شبکه‌های مجازی اجتماعی، فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی، شماره 1: 118 - 95. 
 
Baran, S. J., & Barrosse, E. (2014). Introduction to mass communication: Media literacy and culture. McGraw-Hill.
Barnes, J. A. (1954). Class and committees in a Norwegian island parish. Human relations, 7(1), 39-58. 
Benevenuto, F., Rodrigues, T., Cha, M., & Almeida, V. (2012). Characterizing user navigation and interactions in online social networks. Information Sciences, 195, 1-24.
Boyd, d, 2006, Friends, Friendsters, and MySpace Top 8: Writing community into beingon social network sites, First Monday, 11 (12), Retrieved July 21, 2007 from, http://www.firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/1418/1336
Boyd, D., & Ellison, N. (2010). Social network sites: definition, history, and scholarship. IEEE Engineering Management Review, 3(38), 16-31.
Collin, P., Rahilly, K., Richardson, I., & Third, A. (2011). The benefits of social networking services.
Hillstrom L., 2009, Online Social Networks, Lucent Book.
Leenders, R. T. A., Van Engelen, J. M., & Kratzer, J. (2003). Virtuality, communication, and new product team creativity: a social network perspective. Journal of Engineering and Technology Management, 20(1), 69-92.
Leenders, R. T. A., Van Engelen, J. M., & Kratzer, J., 2003, Virtuality, communication, and new product team creativity: a social network perspective.Journal of Engineering and Technology Management, 20(1), 69-92.
Palonen, T., & Hakkarainen, K., 2013, Patterns of interaction in computersupported learning: A social network analysis. In Fourth International Conference of the Learning Sciences (pp. 334-339).
Pfaffenberger, B. (2004). The USENET Book: Finding, Using, and Surviving News- groups on the Internet”. Addison Wesley, New York, NY, USA.
Praprotnik, T. (2004). How to Understand Identity in Anonymous Computer-Mediated Communication. Revija za sociologiju, 35(1-2), 1-11.
Richter, A., & Koch, M. (2008, May). Functions of social networking services. In
 
Proc. Intl. Conf. on the Design of Cooperative Systems (pp. 87-98).
Roshani, S., Rezaeenik, N., Shojaei, M, 2014, A comparative study of Usability and Sociability Of public and specialized social networking websites, Quarterly journal of IT Management Studies, 2(5), 97-132.
Wasserman, S, Faust, K, 1994, Social Network Analysis in the Social and Behavioral Sciences, Social Network Analysis: Methods and Applications, Cambridge University Press. pp. 1–27.
Watts, D. J., Dodds, P. S., & Newman, M. E., 2002, Identity and search in social networks. science, 296(5571), 1302-1305.