هویت جنسی جوانان در رمان‌های عامه‌پسند اینترنتی؛ مطالعه رمان‌های برگزیده سایت «نودهشتیا»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانش‌آموخته کارشناسی دانشگاه آیت‌الله بروجردی

چکیده

رمان‌های عامه پسند اینترنتی یکی از نمودهای تولید محتوا در فضای مجازی است که الگوی در حال تحول استفاده از اینترنت در ایران را از مصرف یک‌سویة محتوای سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی به سوی تولید محتواهای گوناگون، نشان می‌دهد. آنچه در این پژوهش انجام شده، بررسی رمان‌های عامه‌پسند پربازدیدترین سایت‌ها در میان سایت‌های منتشرکننده رمان‌های عامه‌پسند اینترنتی، یعنی سایت نودهشتیا[1] است. پرسش اصلی پژوهش چگونگی بازنمایی هویت جنسی جوانان در رمان‌های تولیدشده توسط کاربران در این پایگاه اینترنتی است. 24رمان از میان محبوب‌ترین رمان‌های این سایت، با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده و مورد تحلیل محتوای کیفی قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش نشان داد که آنچه نویسندگان جوان این رمان‌ها منتشر کرده‌اند، کمابیش بازنمایی کنندة تقید اندک جوانان به حدود و چارچوب‌های جامعه سنتی در ابراز هویت جنسی در ظاهر و پوشش، ارزش‌ها و نگرش‌های جنسی و رفتارهای بین جنسی است. این تقید اندک، با کمی اختلاف بین طبقات پایین و بالای جامعه، کمابیش قابل تشخیص است. جوانان نسل جدید در رمان‌های مورد بررسی، جوانانی با نگرش‌ها، الگوی ابراز هویت و رفتارهای بین جنسی هستند که ارزش‌های نسل پیش از خود را در عمل به چالش می‌کشند. در عین حال، محتوای رمان‌های عامه‌پسند سایت نودهشتیا نشان دهندة تصویری غالب از سبک زندگی طبقه بالای جامعه است.[1]. www.98ia.ir

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Youth's Sexual Identity in Internet Popular Novels, a Study on Selected Novels of "98ia.ir"

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Pouayafar 1
  • Maryam Mohammadi Akmal 2
1 Assistant Professor of Sociology, Amin Police University)Corresponding Author)
2 Graduate of Ayatollah Borujerdi University
چکیده [English]

Popular novels which are available through the Internet are one of the symptoms of producing content on the cyber space that shows shifting pattern of usage of internet in Iran from one-way usage of the contents of websites and social networks toward producing various contents. What has done in this study is reviewing the popular novels of the most visited sites of this kind like "98ia" website. The main question of research is about representation of the sexual identity of young people in these popular novels. 24 novels from the most popular ones in this website have been selected using intentional sampling, and have subjected to qualitative content analysis. The results of the study showed that what those young writers have published in these novels, more or less showing the little commitment of young people toward limits and frameworks of traditional society in expressing gender identity in appearance, values, sexual views, and cross-gender behaviors. This little commitment, by a little difference among low and upper classes of the society, is recognizable. Young people of the new generation in the reviewed novels, are the ones with views, model of expressing identities, and cross-gender behaviors which in fact challenge the values of their previous generation. However, the content of popular novels of "98ia" show a dominant image of lifestyle among the upper classes of the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gender identity
  • Youth
  • Popular novels
  • Gender
  • "98ia.ir"
تبریزی، منصوره (1393). تحلیل محتوای کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 64: 138-105.
حاتمی، محمدرضا و سارویه مذهبی (1390). رسانه و نگرش زنان به هویت جنسیتی خود، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره چهارم، شماره 2: 209-185.
حاجیانی، ابراهیم (1388). جامعه شناسی هویت ایرانی، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
حسینی، حسن و منصوره دشتی (1391). بازنمایی کلیشه های جنسیتی در رسانه: مطالعه ادبیات داستانی آل احمد، مجله جهانی رسانه، شماره 1: 64-27
حقیقی نسب، منیژه و شهره هدایتی (1384). بررسی تصویرسازی نقش جنسیت در آگهی های بازرگانی سیمای جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان،  شماره 7: 50-33.
حمیدی، نفیسه و مهدی فرجی (1387). سبک زندگی و پوشش زنان در تهران، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، شماره 1: 92-65.
راودراد، اعظم (1380). تغییرات نقش زن در جامعه و تلویزیون، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، شماره 1: 156-133.
ساروخانی، باقر (1348). علوم اجتماعی مفهوم‌ها و مکتب‌ها: عقاید قالبی، فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی، شماره 3: 117-111.
سراج‌زاده، سیدحسین و محمدرضا پویافر (1391). مطالعه عرفی شدن در میان ایرانیان مسلمان؛ مقایسه بین نسلی در تهران بزرگ، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران،  شماره 4: 65-88.
سرایی، حسن و محمدرضا پویافر (1390). پژوهش ابداکتیو در علوم اجتماعی؛ ارائه مدلی در منطق ترکیبی و تناوب تجربه و نظریه، فصلنامه پژوهش‌نامه علوم اجتماعی،  شماره 2: 29-7.
سلطانی گرد فرامرزی، مهدی (1385). نمایش جنسیت در سینمای ایران، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، شماره 1و 2: 92-61.
شورای فرهنگ عمومی کشور (1390). پیمایش ملی شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور(داده‌های سال 1389).
شورای فرهنگ عمومی کشور (1392). پیمایش ملی شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور(داده‌های سال 1391).
شورای فرهنگ عمومی کشور (1393). پیمایش ملی شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور(داده‌های سال 1392).
صادقی فسایی، سهیلا و شیوا کریمی (1384). کلیشه‌های جنسیتی سریال‌های تلویزیونی ایرانی، فصلنامه زن در توسعه و سیاست،  شماره 3: 89-59
 عبدالعلی رضایی (1380). ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (موج اول)، «یافـته‌های پیمـایش در 28 استان کشور» ، دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
غفاری، غلامرضا (1394). طرح ملی سنجش سرمایه اجتماعی ایرانیان، وزارت کشور.
فرخ‌نیا، رحیم و آرش رضاپور (1388). بازنمایی شهر از دیدگاه انسان‌شناختی در میدان ادبی ایران در آثار غلامحسین ساعدی در دهه‌های 1340 و 1350، فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی، شماره 36: 86-57
فلیک، اووه (1387). درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی، تهران، نشر نی.
کلاهی، محمدرضا، جان‌نثاری، عباس و  امین بزرگیان (1388). سنخ‌شناسی دینداری در وبلاگ‌های فارسی زبان، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 17: 190-155
 
گودرزی، محسن (1382). ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (مـوج دوم)، «یافـته‌های پیمـایش در 28 استان کشور» دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
مـحسنی، مـنوچهر (1375‌). بررسی نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی فرهنگی در ایران، تـهران: وزارت فـرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، اداره کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی.
معینی‌فر، حشمت‌السادات (1388). بازنمایی کلیشه‌های جنسیتی در رسانه مطالعة موردی صفحه حوادث روزنامه همشهری، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، شماره 7: 199-167
مقصودی، سوده (1383). بررسی نقش زن در داستان‌های کودکان، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، شماره 3: 56-41
نجاتی حسینی، سیدمحمود (1391). بازنمایی «خدا» در بلاگفای فارسی (تحلیل «الهیات مردم پسند مجازی اینترنتی» در ایران)، فصلنامه دین و ارتباطات، شماره 3: 194-157.
Casey, Neil [et, al] (2002), Televesion Studies: The key Concepts; London & New York: Routledge.
Meyers, Diana Tietjens(2002), Gender in The Mirror: Cultural Imagery and Women’s Agency; USA: New York: Oxford Univesity Press.
Foroutan, Yaghoob(2012), Gender representation in school textbooks in Iran: The place of languages, Current Sociologym, 60(6) 771 –787
Grauerholz, Elizabeth & Bernica A. Pescosolido(1989), Gender Representation in Chilren’s Literature: 1900-1984, Gender and Society, Vol. 3, No. 1, March 1989, 113-125
Bamman, David, Jacob Eisenstein & Tyler Schnoebelen(2014), Gender identity and lexical variation in social media, Journal of Sociolinguistics, Volume 18, Issue 2, April 2014, Pages 135–160
Ritzer, George(2007), The Blackwell Encyclopediaof Sociology Online, Blackwell, ww.sociologyencyclopedia.com
http://www.webopedia.com/TERM/U/UGC.html