نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشجوی دکترای تخصصی حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

ببا
با توجه به ماهیت اختراعات که به راحتی مورد استفاده غیرمجاز قرار می­گیرند باید به دنبال شناسایی سوءاستفاده­هایی که ممکن است از این حقوق صورت گیرد و مقابله با آنها بود. یکی از موارد سوءاستفاده از حق اختراع که در کشور امریکا مورد توجه قرارگرفته، وجود مؤسسه‌هایی­ به نام پتنت­ترول[1] است. این اشخاص[2] مؤسسه‌های غیرتولیدی هستند که با خریداری اختراعات جزئی، فعالیتی در زمینه تجاری‌سازی آنها نمی‌کنند و هدف آنها تنها اعطای مجوز بهره‌برداری در خصوص این اموال فکری پس از نقض آنها توسط تولیدکنندگان دیگر و در نتیجه محروم ساختن جامعه از نتایج ابتکارات مخترعان می‌باشد. مطالعه در این خصوص نشان داد که پیامدهای پنتت ترول بر بنگاه‌های اقتصادی، رفاه عمومی و مسائلی از این قبیل باعث واکنش قانون­گذاری، قضایی و اندیشه‌های حقوقی در کشور امریکا شده و برای کاهش فعالیت پتنت‌ترول اقدام‌هایی همچون وضع قوانین جدید و تغییر روش­های جبران خسارت در دعاوی نقض اختراع صورت گرفته است. چراکه اکثر حقوقدانان وجود این مؤسسه‌ها را مخرب ابتکار می‌دانند. با توجه به نو ظهور بودن این پدیده در عرصه مالکیت فکری، این نوشتار درصدد بررسی واکنش سیستم حقوقی در برابر وجود پتنت‌ترول به‌عنوان مسأله‌ای بحث‌انگیز در حوزه اختراعات است.[1]. واژهPatent Troll  واژه­ای با بار منفی­ست که از دو فصل Patent به معنی اختراع و  Trollبه معنی غول تشکیل شده است. اشخاصی که با این عنوان نامیده می­شوند مالک اختراعات متعددی هستند که منبع کسب درآمد آنها است و از این جهت که به دنبال تجاری­سازی و استفاده عملی از اختراعات خود نمی­باشند شاید بتوان مسامحتاً آنان‌را محتکران اختراع دانست. با توجه به نبودن واژه مناسب فارسی معادل که نشان دهنده ماهیت واقعی آنها باشد در متن حاضر این واژه به کار می­رود.


[2]. پتنت‌ترول­ها ممکن است در قالب شخصیت حقوقی یا حقیقی فعالیت نمایند ولی در اکثر موارد به صورت یک مؤسسه با شخصیت حقوقی فعالیت کرده و به همین دلیل در این مقاله با عنوان مؤسسه از آنها یاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Patent TrollThe response of intellectual property system of America to Patent Trolls: case study of eBay

نویسندگان [English]

  • alireza mashhadizadeh 1
  • Sara hajizade 2

1 Assistant Professor, Department of Private law, Islamic Azad University, North Tehran Branch , Tehran, Iran)Corresponding Author)

2 PhD Student of Private Law, University of Judicial Sciences and Administrative Affairs, Tehran, Iran

چکیده [English]

According to the nature of inventions, they are easily exposed to various illegal usages which should be recognized and tackled. One of the illegal usages that is considered in the United States is Patent Trolls. These institutions are unproductive and they purchase minor inventions without trying to commercialize them and they want to gain profit from the producers who unknowingly make use of innovations belonging to patent trolls and as a result they deprive the society of the innovations’ outcomes. Patent Trolls consequences on businesses, public welfare and issues like this generates legislative, judicial and doctrinal repercussions and responses throughout the Unites States.  As a result, in order to diminish the activity of the patent trolls, some new laws are passed and the methods of compensation have been altered since most lawyers consider the existence of these institutions to be destructive for innovation. With regards to new founding of patent troll in intellectual property arena, this paper examine the response of law system to the trolls as a controversial issue of patents area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • patent – patent troll – license contract- intellectual property system
 ایزدی، سمیه (1390). دستور موقت در دعاوی حقوق مالکیت فکری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری، دانشگاه شهید بهشتی.
جعفرزاده، قاسم و  اصغر محمودی (1384). شرایط ماهوی حمایت ازحق اختراع از نگاه رویه قضایی و اداره ثبت اختراعات، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 42: 69-148.
 
Coker Coursey, Caroline, Caroline. )2009(. Battling the Patent Troll: Tips for Defending Patent Infringement Claims by   Non-Manufacturing Patentees,American journal of trial advocacy, vol.33.
E.Millard, Elizabeth).2008 .(Injunctive relief in patent infringement cases: should courts apply a rebuttable presumption of irreparable harm after ebay inc. v.mercexchange?,Saint Louis university law journal, vol.52.
F.Duffy, John.(2007). Ksr v.teleflex: predictable reform of patent substance and procedure in the judiciary, Michigan Law Review First Impressions, vol.106.
Forsberg, Holly.(2011). Diminishing the Attractiveness of Trolling: The Impacts of Recent Judicial Activity on Non-Practicing Entities, Pittsburg Journal of Technology Law & Policy, vol.12.
Gregory, Mandel.(2008).Another Missed Opportunity: The Supreme Court's Failure to Define Nonobviousness or Combat Hindsight Bias in KSR v. Teleflex, Lewis & Clark Law Review.
H.Diessel, Benjamin.(2007). Trolling for Trolls: The Pitfalls of the Emerging Market Competition Requirement for Permanent Injunctions in Patent Cases Post-eBay, Michigan Law Review, vol.106.
Keyhani, Dariush.(2008).Permanent Injunctions in Patent Cases, Buffalo intellectual property law journal, volume6.
K.Shrestha, Sannu.(2010). Trolls or market-makers? An empirical analysis of nonpracticing entites, Columbia law review, Vol.110.
L.Bryant, Tracie.(2012). The America Invent Act: slaying trolls, limiting joinder, Harvard Journal of Law & Technology, Vol. 25.
M.Mueller, Janice.(2005).Slaying the Patent Trolls: Proposed Cure Much Worse  Than the Disease.
M.Davis, Robin.(2008). Failed attempts to aware the patent trolls: permanent injunctions in patent infringement cases under the proposed patent reform act of 2005 and ebay v.mercexchange, Cornel journal of law and public policy, vol.17.
M.Fischer, James.(2010). What hath ebay v.mercexchage wrought?, Lewis & Clark Law Review, Vol.14.
Mello,J.P.(2006). Technology licensing and patent trolls, Boston university Journal Of Science & Technology Law, Vol.12.
 
Reitzig, Markus, Henkel, Joachim, Heath, Christopher.(2006).On Sharks, Trolls, and Their Patent Prey Being Infringed” as a Normatively Induced Innovation Exploitation Strategy.
Rantanen, Jason,(2007).Slaying the troll: litigation as an effective strategy against patent threats, Santa Clara Computer & High tech. law journal, vol.23.
T. Grab, Leslie.(2006). Equitable Concerns of eBay v. Mercexchange: Did the Supreme Court Successfully Balance Patent Protection Against Patent Trolls?,  North Carolina Journal of Law & Technology, vol.8.
Vaikhari, Rajkumar.(2008). The Effect of Patent Trolls on Innovation: A Multi-Jurisdictional Analysis, Indian Journal of Intellectual Property Law, Vol.1.
Walker, Joshua, Jeruss, Sara & Feldman, Robin.(2011).The America invents act 500: effects of patent monetization entities on us litigation, Duke law & technology review, vol.11.