نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

چگونگی بازنمایی بصری پوشش زنان در اجتماعات خصوصی و عمومی، با نظر به فرهنگ دینی اسلام و ادبیات ایران اسلامی در نگاره‌های ایرانی موضوع این مقاله است. روش تحقیق، خوانش نشانه‌های مشترک در زِبَرمتن نگاره‌ها و تحلیل بینامتنی آنها، به منظور دریافت کارکرد نظام زبانی و موقعیت زمانی مربوط به آنها در خصوص پوشش زنان در نگاره‌ها بوده است. در این رویکرد، هر نگاره دارای نظام زبانی به هم پیوسته‌ای تلقی شد که نشانه‌هایی از هنر تصویری، کلام ادبی و نیز آموزه‌های دینی در آن به تجمیع رسیده بود. تداخل همزمان این متون در آثار نگارگری، تحلیل ترامتنی را به عنوان خوانشی فراگیر در فهم معنای نگاره‌ها اقتضا کرد و از اینرو آثار منتخب بر این مبنا تحلیل شدند. نمونه‌ها به طور هدفمند انتخاب شدند و در خوانش آنها، چگونگی بازتاب تصویر پوشش زنان در اجتماعات عمومی و خصوصی و نوع حضور اجتماعی زنان مد نظر قرار گرفت.
پرسش اصلی آن بود که تعامل اجتماعی زنان در نگاره‌ها با توجه به متغیر پوشش، چگونه بازنمایی شده است و آیا نوع بازتولید تصویری از پوشش زنان در نگاره‌ها، به موقعیت مکانی آنها در فضاهای عمومی یا خصوصی مرتبط است؟ نتایج تحلیل آثار نشان داد که تصویر زنان در نگاره‌ها، واجد مستوری ذاتی است که ارتباط چندانی با حضور ایشان در فضای عمومی یا خصوصی ندارد و زنان در هر دو فضا، با رعایت حدود پوشش توصیه شده به نمایش درآمده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Women Social Interactions and Cover Visual reading of representing women veil In private & public places at Iranian Classic Paintings

چکیده [English]

The way of visual representing women cover in private & public communities by considering religious culture of Islam & Islamic Iranian literature at Iranian paintings (miniatures) is the subject of this paper. The research method is reading common signs in miniatures hypertexts and analyzing their intertextuality to find the functions of lingual system & the context of miniatures on the women veil. In this approach, each painting includes a cohesive lingual system which combined signs of visual art, literal discourse & religious teachings. Simultaneous presence of these text in Iranian paintings, obliged transtextual analysis as comprehensive reading at comprehending these paintings. Thus selected works were analyzed based on this method. The sample was selected purposively and the reflection of women veil in public & private communities and the kind of their social presence were considered at reading paintings. The main question of this paper is: by considering women veil, how the social interactions of women have been represented at Iranian paintings? Is the way of visual representing women veil at miniatures is dependent on their location in public & private places? The findings of paintings analysis shows that women images at Iranian paintings include an intimate concealing which is not so much dependent on the women presence in public or private places and the women have been imaged at both places by religious advised veil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Social Interactions
  • Iranian Paintings
  • veil