آسیب‌های فضای مجازی بین دانش‌آموزان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه یزد

2 کارشناس‌ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه الزهراء

3 کارشناس مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی

چکیده

هدف نوشتار حاضر، شناسایی آسیـب‌های فضای مجازی بیـن دانش‌آموزان دختـر مقطع متـوسطة شهر یـزد است. روش، توصیفی ـ پیمایشی و جامعة آماری شامل کلیة دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطة شهر یزد است که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار شامل پرسش‌نامة «محقق ساخته» می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌ها از تحلیل واریانس رتبه‌ای «فریدمن» استفاده شد. نتایج نشان داد که استفاده از فضای مجازی در ابعاد خانوادگی، تحصیلی، سازگاری، اعتقادی ـ عبادی و روانی دانش‌آموزان تأثیر منفی دارد و بین وسایل، «تلفن‌همراه» بیشترین و بازی‌های رایانه‌ای کمترین آسیب را بر دانش‌آموزان داشته‌ است. دانش‌آموزان در اولویت‌بندی راهکارهای مقابله با آسیب‌های فضای مجازی، تقویت ارتباطات منطقی و عاطفی در خانواده و جایگزین‌کردن تفریح‌های سالم، درگیرکردن افراد در فعالیت‌ها و برنامه‌های مثبت را مهم‌ترین و افزایش نظارت حوزه‌های سیاسی ـ امنیتی و فیلترینگ را کم‌اهمیت‌ترین راهکار برای کاهش آسیب‌های فضای مجازی دانسته‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cyberspace Traumas Among Girl Students

نویسندگان [English]

  • Ahmed Zandvanian 1
  • Maryam Heidari 2
  • Reyhaneh Bagheri 3
  • Fatemeh Atarzadeh 3
1
2
3
چکیده [English]

The aim of present study is identification of traumas in cyber space among high school girl students in city of Yazd.The research method used in this study was of descriptive /survey type. The population of the study is consisted of all high school girl students in city of Yazd. Via the random sampling, students were selected. The research instrument is researcher-made questionnaire. The collected data were analyzed using analysis of variances (Friedman ranking). The results showed that use of cyberspace in aspects: family, education, adoption, faith and psychological has a negative effect on students, but among devices, mobile has the most traumas and the computer games has the least traumas on the students. Students believed the main mechanisms to reduce of traumas, are strengthen logical and emotional connections in families and replacing suitable opportunities, engaging students in positive activities. In contrast, the most weak mechanisms are using policy – security monitoring  and filtering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • traumas of cyber space (internet
  • Computer Games
  • TV
  • satellite
  • mobile) students