نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دفتر فرهنگستان علوم اسلامی و مسئول کمیته فرهنگ عمومی کمیسیون حوزوی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

چکیده

پیوست فرهنگی مفهوم جدیدی است که به دنبال واژگان راهبردی «مهندسی فرهنگ»، «مهندسی فرهنگی» و «مدیریت فرهنگی» مقام معظم رهبری در تاریخ 17/9/86 طرح کرده و علاوه بر اینکه دستور کار مراکز عمده سیاستگذاری قرار گرفته، اذهان بسیاری از پژوهشگران مراکز علمی و تحقیقاتی را به خود معطوف کرده است. سؤال اساسی این است که اجرای پیوست فرهنگی، فرهنگ عمومی کشور اسلامی را تا چه اندازه متحول می‌کند؟ پیوست فرهنگی مدیریت راهبردی کشور را با مدیریت اجرایی پیوند می‌دهد. در واقع از این پس بدون این ابزار هیچ یک از زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور قابلیت اجرایی نخواهند یافت. تحلیل ضرورت‌های پیوست فرهنگی از منظری جامعه‌شناختی از یک سو و تبیین مدل مفهومی پیوست فرهنگی از سوی دیگر، به‌ عنوان ابعاد «چرایی» و «چیستی»، محورهای موضوعی مقاله حاضر را شکل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on Sociological Analysis and Conceptual Describing Cultural Annex

نویسنده [English]

  • 0 0

0

چکیده [English]

Cultural Annex is a new concept which has been raised by Supreme Leader following other strategic words such as “ Culture Engineering”&” Cultural Engineering” two years ago. This issue has been focused by major policy maker organizations, many researchers and research & scientific centers. The common aspect of different impressions on cultural annex is focus on It`s operational dimension and effect on the country cultural management. The core question is: how much does the cultural annex implementation transform the public culture of the Islamic country? The cultural annex as an efficient tool, connects the strategic management to executive management of the country based on culture and every layers economic, cultural & political dimensions of the country will not be implemented without cultural annex. In this article, by stressing on Supreme Leader statements and considering
the necessities of social developments based on Islamic culture the necessity and nature of the cultural annex has been described. The analysis of cultural annex from a sociological viewpoint, in one hand, and describing the conceptual model of cultural annex, in other hand, as the “Why” & “what” dimensions of this annex, are the core issues in this article

کلیدواژه‌ها [English]

  • Threats & Opportunities
  • Cultural Leadership and Management
  • Culture Leadership
  • Cultural Engineering & Cultural Annex