نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دفتر فرهنگستان علوم اسلامی قم

چکیده

در «مهندسی فرهنگی علم» به انسجام بخشی و تحول‌آفرینی با رویکرد فرهنگی توجه شده است. برای این منظور نخست «معنا و ضرورت مهندسی فرهنگی علم» بررسی شد، طراحی هندسه علم از زاویه فرهنگی در جهت فرهنگ غنی اسلامی و جهت یافتن علم در خدمت تعالی (توسعه اسلامی) ضروری است. در گام دوم الگویی برای مهندسی فرهنگی علم طراحی شد که شامل ارکان (تولید، عرضه، بهره‌وری)، سطوح (مبانی، روش‌ها، نظریه‌ها) و آثار (فرهنگ‌فرهنگ، فرهنگ اقتصاد و فرهنگ سیاست) است. از ترکیب متغیرهای نه‌گانه فوق نظامی ترسیم شد که هندسه علم را مبتنی بر فرهنگ اسلامی و با هدف فرهنگی تعیین می‌کند. در قدم سوم، پس از توضیح مفاهیم پایه، راهبردهایی برای مهندسی فرهنگی علم پیشنهاد و فناوری شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cultural Engineering of Science & Technology

نویسنده [English]

  • 0 0

0

چکیده [English]

Summary Cultural Engineering of Science is focused on making changes based on a cultural approach. Therefor, first of all "the meaning and necessity of cultural engineering of science" was examined. It came out that designing the geometry of science based on the rich Islamic culture and consequently for directing the science to Islamic excellence (development) is necessary. At second stage, a model was designed for cultural engineering of science which includes components (production, supply & productivity), levels (foundations, methods & theories) & effects (culture, culture of economy & culture of politics). By combining these 9 parameters a system was designed which defines the science geometry based on Islamic culture and cultural goals. At third step, after explaining basic concepts, a number of strategies were proposed for cultural engineering of science and technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Engineering of Science and Technology
  • Cultural Engineering
  • Levels of Cultural Engineering & Effects of Cultural Engineering