بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای سینمای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

2 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

مقالة حاضر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر در تقاضای سینمای ایران است. بدین منظور، نمونه‌ای مشتمل بر 192 تن از تماشاگران سینما ارزیابی شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه با استفاده از آزمون کروسکال ـ والیس نشان داد که رابطة مستقیمی بین درآمد افراد با تعداد دفعاتی که به سینما می‌روند، وجود دارد (به‌طوری که بیشترین دفعات سینما رفتن، مربوط به کسانی است که درآمد بیشتری دارند). همچنین بین تعداد افراد خانوار با دفعات سینما رفتن، رابطة معکوس وجود دارد (به طوری که با افزایش تعداد افراد خانوار، تعداد دفعات سینما رفتن کاهش می‌یابد). در ادامه، نتایج حاصل از آزمون دوجمله‌ای نشان داد که «موضوع فیلم»، «حضور بازیگران و کارگردان مشهور»، «کیفیت فیلم و سینماها»، «روز و ساعت رفتن به سینما»، «تناسب و تنوع موضوعات فیلم برای همة سطوح و گروه‌ها»، «زمان و مدت مناسب اکران فیلم» و «تبلیغات مناسب» از جمله عوامل مؤثر در سینما رفتن است.
همچنین، در ادامة پژوهش به برآورد تابع تقاضای سینما با استفاده از اطلاعات سری زمانی دورة 1386 ـ 1361 پرداخته شد. نتایج حاکی از آن است که تمامی ضرایب از نظر آماری معنی‌دار و همخوان با واقعیت‌های اقتصادی است، یعنی افزایش تعداد افراد خانوار تقاضای سینما را کاهش و افزایش درآمد، تقاضای سینما را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Factors Affecting Demand of Iranian Cinema

نویسندگان [English]

  • 0 0 1
  • 0 0 1
  • 0 0 2
1 0
2 0
چکیده [English]

This study intends to identify factors affecting on the demand of Iranian cinema movies. To this aim, a sample consisting of 192 cinema spectators was evaluated. The results of analyzing questionnaires through Kroskal Valice test indicted that

 
there is a direct relationship between individuals' income level and the number of their cinema attendance) (that is, individuals earn higher income go more times to the cinema). Also there is a reverse relationship between family size and cinema attendance (i.e. the higher the number of family members, the less the times of going to the cinema). Then, the results of binominal test revealed that "movie subject", "lead actors (stars) and director", "movie and cinema quality ", "days and time of going to the cinema", "appropriateness and variety of movie subjects to all levels and groups ", "appropriate time of movie show", and "appropriate advertisements" are all factors affecting box office.
In addition, in the next part of research, the demand function of cinema was estimated using data related to the period of 1361-86 (1983-2007). The results show that all coefficients are statistically significant and in line with economic realities; so that increase in the costs and family size reduces cinema demand and increase in the income increases demand of the cinema movies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cinema
  • Cinema Economics
  • Cinema Demand Function
  • Spare Times
  • Movie Quality