نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه تربیت معلم و عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

مقاله حاضر به دنبال شناسایی رابطه آماری بین مسائل کار و شغل دانشجویان و اثرگذاری آن بر میزان پشتکار و موفقیت تحصیلی بوده که در قالب الگوهای آماری مختلف در نرم‌افزار لیزرل مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحقیق با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی در نرم‌افزار آماری SPSS، به اعتبار و پایایی متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته؛ سپس برای آن مؤلفه‌ها نام‌گذاری شد. در مرحله بعدی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی در نرم‌افزار Lisrel، اعتبار سازه‌ای تحقیق مورد آزمون و رابطه آماری بین متغیرها با شاخص‌های آن، مورد تأیید واقع گردید که در الگوی نهایی تحقیق، با استفاده از آزمون‌های برازش مدل، روابط بین متغیرها و اثرگذاری متغیرهای مستقل بر وابسته تأیید شد.
تحقیق حاضر با استفاده از فرمول کوکران، از میان 15939 نفر جامعه‌آماری، 375 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید و متناسب با آمارهای در دسترس جنسیت و رشته تحصیلی، گزینش نمونه‌ها به شیوه نمونه‌گیری سهمیه‌ای به اجرا درآمد.
یافته‌های تحقیق نشان داد که عملکرد نامناسب نهادهای اشتغال‌زایی، عامل اصلی به وجود آورنده مسائل اشتغال دانشجویان بوده و از سوی دیگر ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها، سازگار با شرایط بازار کار نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Students Job Problems on Their Perseverance and Educational Success

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2

1 00

2 00

چکیده [English]

This article try to indicate statistical relation between students job problems and the effect of these kind of problems on their educational efforts and success, so we have used statistical methods as well as LISREL Software for this research . The research method which is used in this article is Factor Analysis technique. The reliability and validity of dependent and independent variables are measured by SPSS statistical software, then we gave them name. Then by using Factor Analysis in LISREL Software we were able to confirm the Construct Validity as well as statistical relation between validities and indicators. Finally by using Goodness of Fit Test we were capable to confirm the relation between variables and the effect of independent variable on dependent variables.In this research we used Cochran formula then among 15939 student (the universe =15939),  we have chosen 375 student (the sample size = 375) .Then we used Quota Sampling for choosing samples regarding available statistics such as gender and field of study in the university.The result has shown that bad performance of job creating organizations is the main reason that makes such a problem for students regarding to their future job, in the other hand, the capacity of student is not matched with the situation on marketplace. Hence discordance between universities and job creating organizations in marketplace will cause weakness in motivation as well as incapability on finding suitable job between students, so it will reduce perseverance and educational success between them. Therefore we suggest if we want to promote educational success and scientific competence among universities, we should have some major plans in large scale among economic and scientific organization so on the basis of it, we should harmonize performance of the job creating organizations in the marketplace with the capacity of accepting student in the universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job
  • Perseverance and Educational Success
  • job motivation
  • Job Creating Organizations
  • Inappropriate Marketplace