شناسایی میزان دین‌داری و مقایسه آن در گروه‌های متفاوت شهروندان تهرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

چکیده

دین واقعیتی اجتماعی است و مناسک دینی، ناظر بر نیازهای اجتماعی ریشه‌دار انسان است. اعمال دینی حس همبستگی و اتکا به گروه و خلاصه، حس بودن در جامعه را نشان می‌دهد. دین زبان مشترک اخلاقی جامعه است. این مقاله در جستجوی پاسخ به این سوالات است که میزان دینداری شهروندان تهرانی چگونه است؟ دینداری در گروه‌های مختلف برپایه سن، جنسیت، منطقه محل سکونت، محل تولد، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات چه تفاوتی دارد و رابطه دینداری با متغیر پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی خانواده چگونه است؟
تحقیق حاضراز نوع توصیفی ـ مقایسه‌ای است و از روش پیمایشی‌ استفاده شده است. جامعه آماری شامل‌ کلیه شهروندانی است که در نیمه اول آبان ماه 1388 ساکن شهر تهران بوده‌اند‌. حجم نمونه با استفاده از فرمول‌کوکران‌ 391 نفر و انتخاب نمونه باتلفیق نمونه‌گیری خوشه‌ای و طبقه‌بندی نامتناسب صورت گرفته است‌. جهت بررسی اعتبار و قابلیت اعتماد پرسشنامه، از اعتبار محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. متغیر دینداری در این تحقیق با سه شاخص اعتقادات، اخلاقیات و اعمال، در سطح سنجش رتبه‌ای، در غالب طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفته است.
برخی از یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که دینداری بین دوگروه زنان و مردان و دو گروه متولدین تهرانی و شهرستانی تفاوت معناداری ندارد؛ اما در بین گروه‌های سنی ، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات و ساکنین مناطق مختلف، تفاوت معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Religiosity levels and compares it among different groups of Tehran citizens

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2
  • 00 00 3
1 00
2 00
3 00
چکیده [English]

 
Religious is one of the social realities, and rituals of religious monitor human social needs. Rituals of religious indicate solidarity and reliance on the group and they show the scene of belong to the society. Religion is the common ethical language in every society.  This article tries to response to these questions: how is religiosity of citizens of Tehran? What makes difference between religiosity in different groups on the basis of age, sex, place of residence, birth place, marriage, education? What is the relationship between religiosity and Social - economic base?
In this research we utilize descriptive – comparison kind of research and the survey method is used for this paper. In this paper all citizens who live in Tehranduring late October 2009 belong to our Universe, the sample size is calculated by Cochrane formula and it was about 391 people, and cluster and stratified sampling are used in this article. We also used content validity and Cronbach's Alpha coefficient to examine validity and reliability of the research. Religiosity in this paper is indicated by three indicators such as believes, moral values, religious actions; so we use likert scale with ordinal measurement in this article.
The results of this research indicate that there is no difference of religiosity between men and women and between citizens of Tehranand other cities in Iran. However there is significant difference between different ages, single or married people, level of educations and different places of residence although Social and economic base of family have significant relation with religiosity of people and there is a reverse and negative relations between them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociology of Religious
  • Religiosity
  • Citizens of Tehran