جهت‌گیری ارزشی توسعه محور معلمان و عوامل اجتماعی و اقتصادی تأثیرگذار بر آن (مورد مطالعه معلمان شهرستان بروجن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه یاسوج

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه یاسوج

چکیده

ارزش‌ها از بنیادی‌ترین عوامل جهت‌دهندۀ رفتارهای انسانی در هر جامعه‌ای به شمار می‌آیند و نقش مهمی را در رشد و توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایفا می‌کنند. این مطالعه در صدد شناخت جهت‌گیری ارزشی توسعه محور معلمان و عوامل اجتماعی و اقتصادی تأثیرگذار بر آن است. داده‌های پژوهش به شیوۀ پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه، از تعداد343 معلم شاغل در ادارۀ آموزش و پرورش شهرستان بروجن، که به شیوۀ تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شده بودند؛ گردآوری شده است. نتایج حاصل از یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که 1/72 درصد از معلمان دارای حد متوسطی از جهت‌گیری ارزشی توسعه محور بودند. نتایج نشان می‌دهد که سطح سواد والدین، وضعیت اقتصادی خانواده در دوران نوجوانی، درآمد، وضعیت اشتغال و میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی ارتباط معناداری با جهت‌گیری ارزشی توسعه محور نداشتند. احساس امید به زندگی و احساس رضایت از زندگی (رضایت شغلی، رضایت از زندگی خانوادگی، رضایت از امکانات زندگی و رضایت از وضعیت سلامت) رابطه معناداری با جهت‌گیری ارزشی توسعه‌محور داشتند؛ به این معنا که با افزایش احساس امید به زندگی و رضایت از زندگی، جهت‌گیری ارزشی توسعه محور افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Value orientation of development oriented of teachers and effective social and economical factors

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 1
  • 00 00 2
1 00
2 00
چکیده [English]

Values represent the most fundamental factors for human behavior in any society and are considered to play an important role in the economical, social and political growth and development.
This study tries to indicate value orientation of development oriented view of teachers and also try to show the economical and social factors which have influence on it.
The data of the research is collected in survey method and by using questioners, and we chose 343 teachers as our sample in Education Department of Borujen and also we used stratified random sampling for this research. The result of the research have shown that 72/1 percent of teachers have medium level of Value orientation of development oriented , although the results have indicated that parent s literacy , economical situation of family during teens , income , employment , rate of using media have no significant relation to the value orientation of development oriented of teachers. However life expectancy and satisfaction of life (including; job satisfaction, family life satisfaction, life facilities satisfaction and satisfaction of health situation) have significant relation to the value orientation of development oriented of teachers. It means if life expectancy and life satisfaction increase, the value orientation of development oriented of teachers will augment too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The value orientation of development oriented
  • Human development
  • Teachers
  • Borujen