نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

2 دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

چکیده

در یک تعریف، ایجاد فرصت‌های یادگیری به منزلة خلق یک برنامه درسی است. این فرصت‌ها می‌تواند به شکل زمینه‌ها و فعالیت‌های یادگیری توسط معلم و دانش‌آموز در کلاس درس با ایجاد یک محیط محرک و جذاب؛ خانواده در محیط خانه و نیز ارگان‌های فرهنگی در جامعه و محیط اجتماعی، بوجود آید. به این ترتیب، برنامه‌درسی فرصت‌های یادگیری‌ای است که می‌توان براساس اهداف، محتوا، فعالیت‌های یادگیری، ابزار و مواد آموزشی، زمان و مکان یادگیری، گروه‌بندی، فنون تدریس و ارزشیابی، طراحی و تدوین نمود. فاصله نظر و عمل از مسایل عمده در طراحی و اجرای برنامه درسی است. ایجاد فرصت‌های یادگیری بر تعامل نظریه و عمل برنامه‌درسی تأثیر می گذارد. این نوشتار که به روش مطالعه‌ای زمینه‌یابی و بررسی منابع مکتوب و بیان تجربه ارائه می‌شود، فرصت‌های یادگیری متناسب با رهیافت‌های آموزش هنر همچون رهیافت تلفیقی به برنامه درسی هنر؛ ایجاد فرصت‌های یادگیری در برنامه‌ریزی درسی هنر مبتنی بر منطقه و مدرسه؛ فرصت‌های یادگیری در آموزش هنرهای ملی (ایرانی- اسلامی) و برنامه درسی جدید هنر با هدف فزایندگی اجرای رهیافت‌های برنامه درسی هنر از طریق خلق فرصت‌های یادگیری و تبدیل نظریه به عمل برنامه درسی به منظور کاهش فاصله نظر و عمل در برنامه درسی هنر، مطرح می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of learning opportunities on interaction Theory and Action in curriculum and Arts education

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2

1 00

2 00

چکیده [English]

In one definition creating learning opportunities is to establish a curriculum. These opportunities can be created by learning activities among both teachers and students in the classroom and by making a creative and attractive situation; also we can make an attractive situation in home as well as create cultural organizations in the society. Thus curriculum is learning opportunities that can be designed on the basis of our goals, content of the lessons, learning activities, educational tools, time and place for education, groping, teaching techniques and evaluation. In this paper we have used survey method as well as written sources and experiences during the research. During the paper these following issues has been discussed: learning opportunities which is related to arts education approach such as combination approach for arts curriculum; creating learning opportunities in art curriculum on the basis of the school and the area; learning opportunities in national(Iranian _ Islamic) education of art ; new arts curriculum with the aim of improving  performing  of arts curriculum approach by creating learning opportunities and by transforming theory into action for curriculum and decreasing the distances between theory and action in art curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Learning opportunities
  • Arts education
  • Theory and Action in curriculum