نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده صدا و سیما

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

در سال‌های اخیر یکی از بحث‌های جدی در حوزة فرهنگی کشورمان موضوع میزان سرانة مطالعة ایرانیان بوده است؛ به‏گونه ای که در ابتدای سال 87 بحث در این زمینه به رسانه‌ها نیز راه یافت و ارقامی از 2 دقیقه مطالعه در روز تا 30 دقیقه در روز مطرح گردید. به‏منظور روشن‌تر شدن این موضوع و ارائة آماری که با استفاده از روش‌های علمی و مشخص به دست آمده و قابل اتکا باشد، دو پیمایش با عنوان «بررسی میزان مطالعة شهروندان تهرانی» در دو سال متوالی 1387 و 1388 به اجرا درآمد که مهمترین نتایج آن در این مقاله ارائه می‏شود. مهمترین نتایج به‏دست آمده به شرح زیر است: ـ میزان مطالعه در سال 88 نسبت به سال قبل آن رو به کاهش بوده و از 90 دقیقه در شبانه‌روز (24 ساعت) به 1/76 دقیقه در یک شبانه‌روز رسیده است. از بین منابع مطالعه، مطالعة روزنامه، نشریه و مجله کاهش چشمگیری را نشان می‏دهد. ـ مقایسة میانگین مطالعة پاسخگویان در هر شبانه روز به تفکیک وضعیت تأهل در دو سال 87 و 88 حاکی از کاهش روند میانگین مطالعه در بین هر دو گروه متأهل و مجرد در سال 88 است. شایان ذکر است افراد مجرد تقریباً نزدیک به دو برابر افراد متأهل مطالعه می کنند. ـ در دو سال 1387 و 1388 بیشترین موضوع مورد مطالعة پاسخگویان در حوزة منابع مذهبی بوده که این رقم در سال 1388، 6/20 درصد بوده که نسبت به سال 1387 (3/15 درصد) افزایش را نشان می‏دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing rate of studying between citizens in Tehran during two years (1387 and 1388)

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2

1 00

2 00

چکیده [English]

One of the serious issues which have been discussed these days in cultural field is the rate of study among Iranians. In such a way that in the beginning of 1387 the media also started to focus on this issue and thus they reported different rate of study inIran, from 2 minutes to 30. In order to clarify this issue and provide statistics which have used reliable scientific methods , in this article we have utilized two kind of survey with one topic named “Evaluation of studying between citizens in Tehran ” during 1378 and 1388 , the main conclusions in this case are presented : The rate of studying has been decreased in 1388 from 90 minutes in 24 hours to 76/1 percent. Also there was a very impressive decrease in studying publications such as newspapers and magazines. When we compare average of the rate of studying in 24 hours between married and single people there was notable decrease in studying in both group, in addition, unmarried (single) people study double when they compared with married people. Comparing average of rate of studying in 24 hours between educated people shows that the average has been decreased in1388 compared with 1387; people with higher education study more than people with low education. In this two years (1378 1nd 1388), most subjects which were studied by questioners have been religious issues, the rate of studying religious recourses in 1388 has been increased to 20/6, compared with the rate in1378 which was 15/6.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rate of study
  • subject studied
  • informing new books
  • how prepared the books
  • the cost of the books
  • the location of study
  • the process of study