رمزگشایی اسطوره در نظام‌های نشانه‌ای

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه علامه‌طباطبائی

2 دانشیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

این مقاله، ضمن معرفی روش نشانه‌شناسی به عنوان یکی از جدیدترین روش‌های تحلیلی در مطالعات فرهنگی، با استفاده از آراء رولان بارت، به واکاوی جایگاه اسطوره در نظام‌های نشانه‌ای و قرائت رمزگشایانة اسطوره می‌پردازد. در این مقاله، مروری بر نظریه‌های سوسور، پیرس و امبرتو اکو صورت گرفته و وجوه تمایز و اختلاف‌نظرهای کالر، چندلر و فیسک در مورد آراء سوسور و بارت تشریح شده است. در پایان، انحاء مختلف قرائت اسطوره و قرائت مورد نظر برای شناخت و رمززدایی از اسطوره بیان شده و چند پرسش پیش روی تحلیلگران اسطوره مطرح شده‌ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Decoding the Myth in Symbolic Systems

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2
1 00
2 00
چکیده [English]

In this paper we try to introduce Semiotics method as one of the newest analytical methods in cultural studies, then the myth in the symbolic systems will be analyzed ,  as well as decoding of myth will be considered and both of them is analyzed by Roland Barthes's view in mythology . There is an especial review on Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Peirce and Umberto Eco opinions; however the opinions of Culler,Chandlerand John Fiske and their disagreement with the views of Saussure and Barthes have been considered. Finally, different ways of reading and reading for understanding as well as decoding of the myths have been expressed, then there are some questions for those analysts who work on myths.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Denotation
  • connotation
  • Semiotics
  • myth
  • syntagmatic Paradigmatic