نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان (اصفهان)

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی فرهنگی

چکیده

مقاله حاضر با موضوع «بررسی جایگاه هویت فرهنگی ایران در کتاب‌های کودکان در سال‌های 75، 80 و 85»، به بررسی و مطالعه هویت فرهنگی ایران در کتاب‌های کودکان که در سال‌های 75، 80 و 85 منتشر شده، پرداخته است. این پژوهش با روش تحلیل‌محتوا، مؤلفه‌های هویت فرهنگی را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است و پایایی مقوله‌های مورد بررسی با استفاده از ضریب پای اسکات برابر با 83 درصد تعیین شد. جامعه آماری شامل 88 داستان واقع‌گرا از میان 21 عنوان کتاب مناسب برای گروه سنی ب و ج بود که توسط نویسندگان ایرانی نوشته شده بودند و توسط شورای کتاب کودک در سال‌های 75،80 و 85انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش چک لیست بوده و برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss 18 استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی هفت مؤلفه در زمینه هویت فرهنگی شامل، مؤلفه‌های «علاقه به آداب و رسوم و سنت‌های ملی» با 7/34 درصد، «علاقه به زبان و ادبیات» با 0/32 درصد دارای بالاترین درصد فراوانی بوده است. مطالعه وضعیت هویت فرهنگی در هریک از سال‌های مورد بررسی، نشان می‌دهد، که میزان توجه داستان‌های کودک به مؤلفه هویت فرهنگی در سه مقطع زمانی بررسی شده، یکسان نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the concept of cultural identity of Iran in children’s book during these three years: 1375, 1380 and 1385

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2
  • 00 00 3

1 00

2 00

3 00

چکیده [English]

This article is tried to investigate the concept of cultural identity of Iranin children’s book during three years including, 1375, 1380 and 1385.in this research by using the content analysis method, the components of cultural identity has been studied and analyzed. The reliability has become 83%. Also 88 realistic stories of 21 books which has been written by Iranian novelist for children who are in the age groups B and C during these three years have been chosen as the sample.   The spss18 software is used for analyzing the data. The results have shown that the components of "interest of national customs and traditions" with 34/7 percent and the component of “interest in language and literature," with 0 / 32% have had the highest percentage of Frequency. Studying the cultural identity of each year has indicated that the stories which have considered the cultural identity in the periods are not the same.

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • Identity
  • Cultural Identity
  • Children’s Book