نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‏ریزی امور فرهنگی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد اقتصاد دانشگاه تهران

3 استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی ‏واحد علوم و تحقیقات تهران

4 استادیار مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی‏ واحد تهران‏جنوب

5 استادیار صنایع دانشگاه آزاد اسلامی ‏واحد تهران‏جنوب

چکیده

با توجه به اهمیت و جایگاه صنعت سینما و عرضه و تقاضای آن به عنوان یک کالای فرهنگی مصرفی دراقتصاد فرهنگ بویژه در کلان شهرتهران، مشاهده می شود که تقاضای آن از دو دهه گذشته تاکنون سیرنزولی داشته است، که این مسئله در مقاله مورد کنکاش قرارگرفته است. دراین پژوهش، از روش تحقیق موردی استفاده شده است. و طبق مبانی نظری تئوری تقاضاو الگوهای اقتصاد سنجی، تکنیک حداقل مربعات معمولی (OLS ) را بکار گرفته ایم و براساس داده های سری زمانی (89 ـ 1364) تابع تقاضا برای رفتن سینما در تهران استخراج شده است.
یافته های پژوهش نشان می دهد براساس تخمین های انجام شده، یک معادله بدون عرض از مبداء و تمام لگاریتمی به عنوان تابع تقاضای سینما در شهر تهران معرفی شده است. تمامی ضرایب و علائم متغییرهای برآورد شده دراین معادله مطابق با مبانی تئوریک تابع تقاضا و در جهت انتظار است. در این معادله، میزان تقاضا برای رفتن به سینما با قیمت بلیط و کالای مکمل سینما ارتباط معکوس ولی بادرآمدوقیمت کالای جانشین ارتباط مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Estimation of Demand for Cinema Function and Analysis of Factors Influencing It Case Study; Cinema Demand in Tehran

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2
  • 00 00 3
  • 00 00 4
  • 00 00 5

1 00

2 00

3 00

4 00

5 00

چکیده [English]

Cinema demand in Tehran has been decreased during last 2 decades. Therefore, this paper is aimed to estimate the function of demand for cinema in Tehran based on the Tehran's time series data during 1985-2010 periods. This research tries to use ‍Case Study Research Method. Also according to Neo-Classic Demand Theory and econometric models is used Ordinary Least Square Technique (OLS) for demand function of cinema in Tehran. This estimation is carried out by Eviews-IV econometric modeling package.
In this research we have selected the best logarithmic equation as function of demand for cinema in Tehran after estimating some equations and testing them. All relevant test statistics indicated that there is relation between these variables. We start our analysis with the specification of several approaches for cinema demand. According to calculation all of cinema demands elasticity; we analyzed the effective factors on cinema demand in Tehran, such as price ticket, consumers' income index, substitute and supplementary goods 1985-2010 periods. However, in this study we found that the cinema demand is inversely related to the price and the income. Thus the cinema in Tehran as a cultural good may indeed be seen as a luxury one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cinema
  • Cinema Demand
  • Impacts of Economic
  • Cinema Attendance
  • Economics of Culture