نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‏ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 استادیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

3 استادیار جامعه‏شناسی دانشگاه آزاد واحد اسلام‏آباد غرب

چکیده

تداوم مشارکت سیاسی دانشجویان یکی از مهم‏ترین مسائل برای نظام جمهوری اسلامی ایران در دهۀ چهارم حیات سیاسی خود می‌باشد. به نظر می‌رسد که یکی از عوامل تأثیرگذار بر مشارکت سیاسی دانشجویان، نوع فرهنگ سیاسی آنهاست؛ در شکل‌گیری فرهنگ سیاسی عوامل متعددی نقش دارند که سرمایۀ اجتماعی یکی از مهم‏ترین آنهاست. بنابراین، با توجه به چنین پیشینه‌ای، محور اصلی مقاله حاضر تبیین رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و فرهنگ سیاسی دانشجویان در ایران است. روش تحقیق پیمایش، ابزار گردآوریِ اطلاعات، پرسش‌نامه و جامعۀ آماری آن، دانشجویان کارشناسی‏ارشد دانشگاه اصفهان است که تعداد 120 نفر از آنان به شیوۀ تصادفی سیستماتیک برای این مطالعه انتخاب شده‏اند. نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشان می‌دهد که بین متغیر میزان انسجام اجتماعی با فرهنگ سیاسی محدود (38/0- r=)، مشارکتی (42/0r= ) و تبعی (16/0- =r)، همچنین میان متغیر امنیت اجتماعی با فرهنگ سیاسی محدود (19/0- r=)، تبعی (14/0- r=) و مشارکتی (29/0=r) رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of relation between social investment and student political culture Case study: Isfahan University

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2
  • 00 00 3

1 00

2 00

3 00

چکیده [English]

Continuation of students political participation is one of the most important problems for Iran Islamic Republic System in forth decade of its political age. It seems that one of the influential factors to students’ political participation is type of their political culture؛ several factors play role in formation of political culture, social investment is one of the most important of them. So according to this background, original base of the present study, address relation between social investment and students’ political culture in Iran.  Methodology of the paper is based on survey, and through questionnaire data has been collected. Statistical population is MA students at the University of Isfahan. 120 students have been selected through systematic random for the study. We applied facial validity for the evaluation of questions, Cronbach’s alpha for the reliability of questions, and Pearson’s correlation statistical method for examining the hypotheses.  result show that There is a meaningful relationship between social integration and limited political culture(r=-0.38), participation political culture (0.42), Subject political culture (r=-0.16), and There is a meaningful relationship between social security and limited political culture(r=-0.19), participation political culture (0.29 Subject political culture (r=-0.14), and There is a meaningful relationship between social security and limited political culture(r=-0.25), participation political culture (0.56), depended political culture (r=-0.16). The result show that every measure of social investment exceeds the political culture in limited and conditioned dimensions goes down and in participation dimension goes up. It can be said that there is a significant and inverse relationship between social investment and limited and Subject political culture and there is significant and direct relationship between social investment and political participatory culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social investment
  • Political Culture
  • Democracy
  • Isfahan University.the message
  • Television
  • Health Data