نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار جامعه‌شناسی ارتباطات بین‌الملل دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

آموزش مدرسه‏ای یکی از مهم‏ترین پایه‏های آموزشی هر کشور است. کتاب‏های درسی نیز پر کاربردترین رسانۀ آموزشی در هر کشور از جمله ایران است. این مقاله حاصل پژوهشی است که دربارۀ بررسی شاخص‏های مربوط به «همت» و «کار» در کتاب‏های دورة ابتدایی و راهنماییِ تدریس شده در مدارس ایران و به روش تحلیل محتوا انجام شده است. واحد تحلیل را در این پژوهش «جمله» در نظر گرفته‏ایم. یافته‌ها حاکی از آن است که متغیر «خیرخواهی و کمک» به همراه «جدیت و تلاش» و زیرمجموعه‏های آن که در کل می‌توان به مثابه «همت» و «کار» مطرح کرد، در کتاب‏های درسیِ مقاطع ابتدایی و راهنمایی در مقایسه با سایر ارزش‏های اخلاقی و اجتماعی بیشترین فراوانی را دارند. همچنین در کتاب‏های فارسی در هر دو مقطع تحصیلی فوق، فراوانیِ اشاره به ارزش‏های اخلاقی در مقایسه با سایر کتاب‏های درسی بیشتر بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Representation of two Concepts of “Endeavor” and “Labor” used in Textbooks of Schools in Iran

نویسنده [English]

  • 00 00

00

چکیده [English]

The education in school is one of the important basic training in every society. The textbooks in every countries including Iran are the most commonly used educational media. This paper tries to investigate two concepts including “Endeavor” and “Labor” which has been used in the books of the elementary and guidance schools in Iran and the method which has been utilized is content analysis. The analysis unit in this article is the sentences. The results have been shown that the “Benevolence and aid” variable as well as “effort” and its subsidiaries are the parts of the category of “Endeavor” and “Labor” then these mentioned concepts have been used in the textbooks more than other social and moral values .Although in the Persian literature books the frequency of mentioned moral values are more than other textbooks

کلیدواژه‌ها [English]

  • The textbooks of Elementary Schools
  • the textbooks of guidance schools
  • “Endeavor” and “Labor” indicators
  • content analysis of school textbooks in Iran