نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

دیپلماسی عمومی رویکردی نوین در سیاست‌خارجی کشورهاست که مردم و به‌ویژه نخبگان جوامع دیگر را در روابط خارجی هدف قرار می‌دهد. در سال‌های اخیر بحث و تحقیق پیرامون دیپلماسی عمومی به‌ویژه در ایالات متحده آمریکا تعمیق و توسعه یافته و پس از رخدادهای 11 سپتامبر 2001 مطالعات و عملیات دیپلماسی عمومی آمریکا بر جهان اسلام متمرکز شده است. این در حالی است که کشورهای اسلامی کمتر به این مقوله می‌پردازند و توجه اندکی در به‌کارگیری آن دارند. نوشتار کنونی به دنبال پاسخی برای این پرسش که دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام چگونه است، از الگوی مفهومی و راهبردی دیپلماسی عمومی الهام می‌گیرد و با تمرکز بر حوزه جغرافیایی جهان اسلام، ابعاد مختلف دیپلماسی عمومی ایران را بررسی می‌کند. به باور نویسندگان منابع فرصت‌ساز قدرت نرم جمهوری اسلامی در چارچوب دو راهبرد آموزشی و رسانه‌ای در دیپلماسی عمومی به‌کارگرفته شده و با تمرکز بر دو محور خاورمیانه و آسیای مرکزی، دستاوردهایی مانند گسترش بیداری اسلامی و افزایش عمق راهبردی ایران را به دنبال آورده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Public diplomacy of Islamic republic of Iran in Islamic World Opportunities, Actions, Priorities and Achievements

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2

1 00

2 00

چکیده [English]

The public diplomacy is a new approach in foreign policy that has been targeted people and especially elites in other countries.
In recent years the debates and researches about public diplomacy has been developed especially in United States, after September 11the studies and operations in United States of America have been focused on Islamic world.  However Islamic countries rarely pay attention to this issue and they are not concerned to consider it. This paper tries to find a response for this question: How is the public diplomacy of Islamic republic of Iran in Islamic World? So in this article by using the conceptual model and strategic public diplomacy and focusing on geographic region of Islamic world we try to study the different dimensions of public diplomacy .In this paper, the resources of making soft power for the Islamic republic of Iran have been utilized in two strategies including educational and media strategy of public diplomacy; then by focusing on the Middle East as well as central Asia , the achievements like the extension of Islamic awakening and the increasing of Iranian strategy among them have been observed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Diplomacy
  • Islamic Republic of Iran
  • Foreign Policy
  • Islamic world
  • Soft power